e magazine
Cách tính lương hưu cho lao động nữ nghỉ hưu năm 2020

04/10/2020 11:11

Theo thống kê của cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH), năm 2020, khoảng 23.500 lao động nữ có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm đến 29 năm 6 tháng sẽ nghỉ hưu.

Cách tính lương hưu cho lao động nữ

nghỉ hưu năm 2020

Cách tính lương hưu cho lao động nữ nghỉ hưu năm 2020

Theo thống kê của cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2020 có khoảng 23.500 lao động nữ có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm đến 29 năm 6 tháng sẽ nghỉ hưu. Mức lương của lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2020 có những điểm khác so với các năm trước đó.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 chính thức thay đổi cách tính lương hưu của người lao động so với Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

Theo đó, lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 - 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam.

Chính vì vậy, ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 153/2018/NĐ-CP nhằm hỗ trợ cho nhóm lao động nữ bằng cách điều chỉnh lương hưu.

Cách tính lương hưu cho lao động nữ nghỉ hưu năm 2020

Cách tính lương hưu cho lao động nữ nghỉ hưu năm 2020

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 153/2018/NĐ-CP, mức lương hưu của lao động nữ có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng được xác định như sau:

Mức lương hưu thực tế = Mức lương hưu tính theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 + Mức điều chỉnh. Trong đó:

Mức lương hưu tính theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được tính như sau: Mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2% đến mức tối đa bằng 75%.

Mức điều chỉnh: Được tính bằng mức lương hưu nêu trên nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu. Cụ thể:

Thời gian đã đóng BHXH

Tỷ lệ điều chỉnh năm 2020

20 năm

3,64%

20 năm 01 tháng - 20 năm 06 tháng

3,93%

20 năm 07 tháng - 21 năm

4,21%

21 năm 01 tháng - 21 năm 06 tháng

4,48%

21 năm 07 tháng - 22 năm

4,75%

22 năm 01 tháng - 22 năm 06 tháng

5,00%

22 năm 7 tháng - 23 năm

5,25%

23 năm 01 tháng - 23 năm 06 tháng

5,48%

23 năm 07 tháng - 24 năm

5,71%

24 năm 01 tháng - 24 năm 06 tháng

5,94%

24 năm 07 tháng - 25 năm

6,15%

25 năm 01 tháng - 25 năm 06 tháng

5,45%

25 năm 07 tháng - 26 năm

4,78%

26 năm 01 tháng - 26 năm 06 tháng

4,12%

26 năm 07 tháng - 27 năm

3,48%

27 năm 01 tháng - 27 năm 06 tháng

2,86%

27 năm 07 tháng - 28 năm

2,25%

28 năm 01 tháng - 28 năm 06 tháng

1,67%

28 năm 07 tháng - 29 năm

1,10%

29 năm 01 tháng - 29 năm 06 tháng

0,54%

Cách tính lương hưu cho lao động nữ nghỉ hưu năm 2020
Cách tính lương hưu cho lao động nữ nghỉ hưu năm 2020
Cách tính lương hưu cho lao động nữ nghỉ hưu năm 2020

Ví dụ về cách tính lương hưu trong một trường hợp sau đây:

Năm 2020, bà A 55 tuổi và có 25 năm đóng BHXH, đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của bà là 5.200.000 đồng/tháng.

Mức lương hưu bà A nhận được nếu nghỉ hưu vào năm 2020 được tính như sau:

-Mức lương hưu tính theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

15 năm đóng BHXH = 45%; 10 năm còn lại = 10 x 2% = 20%. Tổng là 45% + 20% = 65%.

Từ đó, mức lương hưu bà A nhận được sẽ bằng 65% x 5.200.000 đồng/tháng = 3.380.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, với 25 năm đóng BHXH, bà còn được nhận thêm một khoản tiền hỗ trợ với tỷ lệ 6,15% và bằng 6,15% x 3.380.000 đồng/tháng = 207.870 đồng/tháng.

Như vậy, mức lương hưu thực tế của bà A bằng 3.380.000 đồng/tháng + 207.870 đồng/tháng = 3.587.870 đồng/tháng.

Bài và đồ họa: Mai Liễu