Thứ tư 26/01/2022 02:32
banner-trai-xinh-gai-dep

Chế độ phụ cấp cho cán bộ công đoàn

Vấn đề hôm nay - Hoàng Linh

Bạn Nguyễn Mai Lan (Ninh Giang - Hải Dương) hỏi: Tôi hiện là phó chủ tịch công đoàn ở công ty may mặc, công ty tôi có 1.200 đoàn viên công đoàn; được biết, ngày 20/9/2021 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 3226/QĐ-TLĐ quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ công đoàn. Xin Tạp chí cho biết quyết định này quy định cụ thể thế nào về đối tượng và phạm vi áp dụng, nguyên tắc thực hiện? Chức vụ phó chủ tịch công đoàn cơ sở như tôi mức phụ cấp được tính như thế nào? Và thời gian quyết định có hiệu lực?
Chế độ phụ cấp cho cán bộ công đoàn

Từ ngày 01/01/2022, cán bộ công đoàn được hưởng mức phụ cấp mới theo Quyết định số 3226/QĐ-TLĐ, ngày 20/9/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh minh họa.

Trả lời: Về đối tượng và phạm vi áp dụng, nguyên tắc thực hiện: Theo Điều 1, 2 Chương I của Quyết định số 3226/QĐ-TLĐ, ngày 20/9/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn có nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy định này quy định về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn, bao gồm:

1. Phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn các cấp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

2. Phụ cấp kiêm nhiệm đối với người giữ chức danh chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở; chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên, nơi được bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách theo quy định của Tổng Liên đoàn, nhưng hoạt động kiêm nhiệm.

3. Phụ cấp kiêm nhiệm đối với người được bố trí kiêm nhiệm vụ kế toán và chức danh kế toán trưởng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, trong phạm vi nguồn tài chính được sử dụng của công đoàn cùng cấp theo quy định của Tổng Liên đoàn và hằng năm phải được dự toán, quyết toán công khai, minh bạch, đủ thủ tục, chứng từ theo quy định.

2. Cán bộ công đoàn tham gia ban chấp hành công đoàn nhiều cấp chỉ được hưởng một mức phụ cấp trách nhiệm ban chấp hành cấp cao nhất. Trong một cấp công đoàn, cán bộ giữ nhiều chức danh có chế độ phụ cấp trách nhiệm chỉ được hưởng một mức phụ cấp trách nhiệm của chức danh cao nhất.

3. Phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ công đoàn trong Quy định này không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

4. Cán bộ công đoàn khi thôi giữ chức vụ thì thôi hưởng phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm từ tháng tiếp theo.

5. Công đoàn cấp cơ sở, được sử dụng tối đa 45% số đoàn phí công đoàn được để lại tại công đoàn cơ sở để chi lương (nếu có cán bộ công đoàn chuyên trách) và chi phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp kiêm nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở; mức chi do ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định trên cơ sở cân đối nguồn thu; phù hợp với mức chi phụ cấp của cơ quan chuyên môn đồng cấp (nếu có); tối đa không vượt quá mức chi tại quy định này và phải được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của công đoàn cơ sở.

Chế độ phụ cấp cho cán bộ công đoàn

Quyết định số 3226/QĐ-TLĐ, ngày 20/9/2021 thay thế Quyết định số 1439/HD-TLĐ, ngày 14/12/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có nhiều điểm mới về mức phụ cấp cho cán bộ công đoàn. Tronh ảnh: Cán bộ công đoàn tỉnh Đồng Tháp tặng khẩu trang cho công nhân Công ty cổ phần Sa Giang.

Về mức phụ cấp phó chủ tịch công đoàn cơ sở: Theo đơn thư, bạn không nói rõ chức vụ phó chủ tịch công đoàn của bạn là chuyên trách hay kiêm nhiệm, tuy nhiên tại Điều 3 Chương II và Điều 7 Chương III của quyết định này có nêu cụ thể phụ cấp cho cán bộ công đoàn cơ cở như sau:

Chương II. Phụ cấp trách nhiệm

Điều 3. Phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở

1. Đối tượng chi phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở

a) Chủ tịch công đoàn cơ sở;

b) Phó chủ tịch công đoàn cơ sở, kế toán công đoàn cơ sở;

c) Ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở; chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở, chủ tịch công đoàn cơ sở thành viên (nếu có), trưởng ban nữ công quần chúng (nếu có), thủ quỹ công đoàn cơ sở;

d) Tổ trưởng tổ công đoàn, ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở, chủ tịch công đoàn bộ phận (nếu có), ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở thành viên (nếu có);

đ) Tổ phó tổ công đoàn, thành viên ban nữ công quần chúng; ủy viên ban chấp hành công đoàn bộ phận (nếu có).

2. Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở được xác định theo số lượng đoàn viên công đoàn nộp đoàn phí công đoàn của năm trước liền kề. Cụ thể như sau:

Số lượng đoàn viên

Hệ số mức phụ cấp

(cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 3)

Đối tượng a

Đối tượng b

Đối tượng c

Đối tượng d

Đối tượng đ

Dưới 150

0,15

0,12

0,10

0,08

0,05

Từ 150 đến dưới 500

0,25

0,20

0,13

0,11

0,07

Từ 500 đến dưới 1500

0,40

0,30

0,16

0,14

0,09

Từ 1500 đến dưới 3000

0,60

0,45

0,19

0,17

0,11

Từ 3000 đến dưới 6000

0,80

0,60

0,22

0,20

0,13

Từ 6000 đoàn viên trở lên

1,00

0,70

0,25

0,23

0,15

3. Mức chi phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở hằng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước).

Chế độ phụ cấp cho cán bộ công đoàn

Tại Quyết định số 3226/QĐ-TLĐ cũng nêu rõ mức phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp kiêm nhiệm của phó chủ tịch công đoàn cơ sở. Trong ảnh: Phó Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Eastech Việt Nam (Hải Dương) đang kiểm tra thân nhiệt cho công nhân trong công ty.

Chương III. Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm

Điều 7. Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở

1. Công đoàn cơ sở đủ điều kiện được bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhưng không bố trí hoặc không bố trí đủ (khuyết) cán bộ công đoàn chuyên trách thì chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở hoạt động kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo nguyên tắc: Nếu khuyết một cán bộ chuyên trách thì chủ tịch hoặc phó chủ tịch công đoàn cơ sở được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm; trường hợp khuyết nhiều hơn 01 cán bộ công đoàn chuyên trách thì cứ mỗi trường hợp còn khuyết tương ứng với 01 người được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm, nhưng tối đa không quá 03 người hưởng phụ cấp kiêm nhiệm trong một công đoàn cơ sở.

2. Mức chi phụ cấp kiêm nhiệm đối với chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở:

a) Chủ tịch công đoàn cơ sở kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 10% mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

b) Phó chủ tịch công đoàn cơ sở kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 7% mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Như vậy, với chức vụ phó chủ tịch công đoàn công ty tùy vào việc bạn có chuyên trách hay kiêm nhiệm thì tại các Điều 3, 7 của quyết định này đã quy định cụ thể mức phụ cấp tương ứng bạn được hưởng.

Về thời gian có hiệu lực của quyết định: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, thay thế Quyết định số 1439/HD-TLĐ, ngày 14/12/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn.

Tiếp nhận 26 hồ sơ đủ điều kiện kí hợp đồng thuê căn hộ tại Khu Thiết chế Công đoàn Tiếp nhận 26 hồ sơ đủ điều kiện kí hợp đồng thuê căn hộ tại Khu Thiết chế Công đoàn

Ngay trong buổi gặp mặt Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, thống nhất một số nội dung và kí hợp đồng thuê các căn ...

“Tôi muốn thay đổi quan niệm: Cán bộ công đoàn thường không có năng lực chuyên môn cao” “Tôi muốn thay đổi quan niệm: Cán bộ công đoàn thường không có năng lực chuyên môn cao”

“Tôi luôn quyết tâm làm tốt công việc của mình để mọi người thấy rằng, chỉ cần đủ nhiệt huyết, lửa nghề, có tâm, có ...

Quy định mới về chế độ phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn sắp có hiệu lực Quy định mới về chế độ phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn sắp có hiệu lực

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 3226/QĐ-TLĐ ngày 20/9/2021, quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp kiêm ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng thăm, tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động khó khăn tại Thanh Hóa

Vấn đề hôm nay -

Thủ tướng thăm, tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động khó khăn tại Thanh Hóa

Sáng 25/01, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho các gia đình chính sách, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bốn chính sách mới liên quan đến quyền lợi lao động có hiệu lực từ tháng 2/2022

Vấn đề hôm nay -

Bốn chính sách mới liên quan đến quyền lợi lao động có hiệu lực từ tháng 2/2022

Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), tăng thời gian làm thêm, tăng mức hỗ trợ cho người lao động (NLĐ), mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới xuất khẩu lao động là những chính sách lao động có hiệu lực từ tháng 2/2022

Tăng ni, Phật tử đến viếng Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong tĩnh lặng

Vấn đề hôm nay -

Tăng ni, Phật tử đến viếng Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong tĩnh lặng

Ngày 23/1, hàng nghìn tăng ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mặt tại Tổ đình Từ Hiếu, phường Thủy Xuân, TP. Huế để tham dự lễ nhập Kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Buổi lễ diễn ra trong yên lặng, đúng nghi thức tâm tang theo di nguyện của Thầy.

Đề xuất xây dựng mô hình “Không tai nạn lao động, không dịch bệnh” trong sản xuất

An toàn lao động -

Đề xuất xây dựng mô hình “Không tai nạn lao động, không dịch bệnh” trong sản xuất

Khi tai nạn lao động (TNLĐ) và bệnh tật xảy ra không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người lao động (NLĐ), mà còn ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của doanh nghiệp và đời sống kinh tế xã hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quà Tết cho hộ nghèo, công nhân, lao động tỉnh Bình Thuận

Vấn đề hôm nay -

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quà Tết cho hộ nghèo, công nhân, lao động tỉnh Bình Thuận

Ngày 22/01, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh cùng đoàn công tác của Trung ương về thăm tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Thuận.

Lời căn dặn trước lúc viên tịch của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Vấn đề hôm nay -

Lời căn dặn trước lúc viên tịch của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

"Thầy không muốn sau này quý vị xây cho Thầy một ngôi tháp ở Tổ Đình. Xây tháp như thế sẽ không có ý nghĩa gì nếu ngày hôm nay quý vị không nối tiếp được những gì Thầy đang trao truyền...", đó là lời căn dặn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh trước lúc viên tịch.

Đọc thêm

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quà Tết cho người lao động khó khăn tại TP Đà Nẵng

Vấn đề hôm nay -

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quà Tết cho người lao động khó khăn tại TP Đà Nẵng

Ngày 16/1, thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình trao quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thử nhìn văn hóa thật giản đơn

Vấn đề hôm nay -

Thử nhìn văn hóa thật giản đơn

Thử nhìn văn hóa thật đơn giản, chỉ từ góc nho nhỏ thôi bạn nhé! Hãy cứ coi văn hóa chỉ như là một bài ca. Thế thì đời sống văn hóa của công nhân ra sao nhỉ? Ngày làm việc 10 - 12 tiếng, 1 tiếng di chuyển, còn lại là ngủ cho lại sức và thực hiện các nghĩa vụ gia đình. Hầu như không có sân khấu, ca nhạc, phim. Rất ít ti-vi, radio.

“Sống chung với dịch bệnh”

Vấn đề hôm nay -

“Sống chung với dịch bệnh”

Sau gần hai năm xuất hiện và “tác oai, tác quái”, dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều quốc gia kiệt quệ. Cùng với biến chủng Omicron, dịch bệnh chưa cho thấy dấu hiệu ngừng lại. Việc thích ứng với dịch bệnh, bảo đảm sản xuất là lựa chọn đúng đắn nhất lúc này.

Sứ mệnh của một tổ chức khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động

Vấn đề hôm nay -

Sứ mệnh của một tổ chức khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động

Sau 35 năm đổi mới, 8 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 5 năm triển khai Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), đến nay, công tác quản lý Nhà nước về ATVSLĐ ở nước ta được quan tâm đầy đủ hơn, đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; điều kiện, sức khỏe người lao động từng bước được cải thiện...

Xem phiên bản di động