e magazine
13/09/2020 18:02
Cơ hội khẳng định vị thế doanh nghiệp Dệt May

13/09/2020 18:02

Công tác An toàn, vệ sinh lao động có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi doanh nghiệp, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho người lao động, đồng thời đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Cơ hội khẳng định vị thế doanh nghiệp Dệt May

Công tác an toàn, vệ sinh lao động có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi doanh nghiệp, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho người lao động, đồng thời đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chương trình “Doanh nghiệp An toàn tiểu biểu” – Cơ hội khẳng định vị thế Doanh nghiệp Dệt May

Đây là vấn đề được Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt chú trọng trong nhiều năm qua. Ngày 20/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 659/QĐ-TTg về “Phê duyệt chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030”, tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Chính phủ đối với công tác chăm lo, bảo vệ sức khỏe người lao động.

Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qua các kỳ Đại hội cũng xác định an toàn, vệ sinh lao động là một trong những nội dung trọng tâm của hoạt động công đoàn. Năm 2018, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã giao Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động triển khai đề tài nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí và phương pháp đánh giá, bình chọn doanh nghiệp thực hiện pháp luật an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

Toàn cảnh cuộc họp chiển khai chương trình bình chọn “Doanh nghiệp an toàn tiêu biểu” ngành Dệt May Việt Nam năm 2020.

Toàn cảnh cuộc họp triển khai chương trình bình chọn “Doanh nghiệp an toàn tiêu biểu” ngành Dệt May Việt Nam năm 2020.

Từ nhiệm vụ này, Công đoàn Dệt May Việt Nam, Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động và Tạp chí Lao động và Công đoàn đã phối hợp tổ chức chương trình bình chọn “Doanh nghiệp An toàn tiêu biểu” ngành Dệt May Việt Nam năm 2020.

Cơ hội khẳng định vị thế doanh nghiệp Dệt May

Chương trình nhằm khẳng định vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; khẳng định tính thiết thực, hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức Công đoàn với mục tiêu hướng đến người lao động; nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động trong việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường; vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực đối với chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người lao động, mang ý nghĩa nhân văn và thể hiện trách nhiệm xã hội.

Bên cạnh đó, từ chương trình, các chuyên gia sẽ đề xuất, đóng góp ý kiến điều chỉnh, hoàn thiện chính sách về an toàn vệ sinh lao động; thử nghiệm để tiến tới xây dựng được một hệ thống đánh giá độc lập của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác an toàn vệ sinh lao động.

Chương trình “Doanh nghiệp An toàn tiểu biểu” – Cơ hội khẳng định vị thế Doanh nghiệp Dệt May

Chương trình có sự tham gia của 40 doanh nghiệp trong lĩnh vực Dệt May. Các doanh nghiệp sẽ được bình chọn dựa trên hệ thống đánh giá bao gồm 50 tiêu chí, chia ra 4 lĩnh vực: Tổ chức hoạt động an toàn vệ sinh lao động chung (tổ chức quản lý, chế độ chính sách, huấn luyện); An toàn lao động và phương tiện bảo vệ cá nhân; Môi trường lao động và bảo vệ môi trường; Quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động.

Theo đó, ngoài việc đánh giá dựa trên bộ hồ sơ các doanh nghiệp gửi về, Ban tổ chức chương trình sẽ bố trí các đoàn khảo sát bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực tới tận các cơ sở để xác thực, thẩm định.

Thời gian diễn ra chương trình “Doanh nghiệp An toàn tiêu biểu” từ tháng 8 tới tháng 12 năm 2020. Trong đó, có các buổi hội thảo, tập huấn liên quan đến nội dung chương trình. Sự kiện công bố danh sách bình chọn các đơn vị tiêu biểu tại ngành Dệt May dự kiến sẽ diễn ra vào 18/12/2020.

Bài: Kỳ Anh
Ảnh: Hồng Chiến, Hạnh Huyền
Đồ họa: Hạnh Huyền