e magazine
Công đoàn Quảng Trị: Coi trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS

24/02/2021 17:20

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) là chủ đề hoạt động của năm 2021 đang được LĐLĐ tỉnh Quảng Trị chỉ đạo thực hiện nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ CĐCS đủ về số lượng, đảm bảo về trình độ, năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công đoàn Quảng Trị: Coi trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) là chủ đề của năm 2021 đang được LĐLĐ tỉnh Quảng Trị chỉ đạo thực hiện nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ CĐCS đủ về số lượng, đảm bảo về trình độ, năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công đoàn Quảng Trị: Coi trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS

Ông Nguyễn Thế Lập – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cho biết: “Công đoàn Quảng Trị luôn quan tâm, coi trọng việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ CĐCS, nhất là ở khối doanh nghiệp. Nhiệm vụ đặt ra là phải xây dựng được đội ngũ cán bộ CĐCS chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm với đoàn viên, NLĐ; mang lại sự hài lòng cho đoàn viên, NLĐ nhưng đồng thời được người sử dụng lao động đồng tình.

Quan hệ lao động sẽ ngày càng phức tạp, nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích, những bức xúc của NLĐ đòi hỏi tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn phải có trình độ chuyên môn, năng lực đàm phán, kỹ năng thương lượng để thể hiện rõ hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và NLĐ”.

Công đoàn Quảng Trị: Coi trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị hiện có 40.631 đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt tại 1.045 CĐCS, trong đó khu vực hành chính sự nghiệp Nhà nước có 772 CĐCS, khu vực doanh nghiệp 273 CĐCS. Cán bộ CĐCS có 3.531 người, trong đó trình độ về chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên đạt 65%, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt 31%. Nhìn chung, cán bộ CĐCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ và kỹ năng trong công tác công đoàn.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số CĐCS, tập trung chủ yếu ở khu vực doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, chưa khẳng định rõ vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn; chưa bảo vệ và chăm lo tốt việc làm, đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên.

Nguyên nhân chính là do đội ngũ cán bộ CĐCS hoạt động kiêm nhiệm, thường xuyên biến động, luân chuyển, thay đổi vị trí công việc; cán bộ CĐCS còn bị chi phối, phụ thuộc vào người sử dụng lao động dẫn đến tâm lý e ngại, không dám đứng ra đấu tranh bảo vệ khi NLĐ cần.

Một số cán bộ CĐCS chưa tự tin, thiếu bản lĩnh để trao đổi, thương lượng với người sử dụng lao động trong xây dựng thỏa ước lao động tập thể hay yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật lao động đối với NLĐ, thiếu phương pháp, kỹ năng trong việc tuyên truyền vận động CNVCLĐ.

Công đoàn Quảng Trị: Coi trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS
Thực hiện chủ đề năm, Công đoàn tỉnh Quảng trị sẽ dành nguồn lực đầu tư cho công tác đào tạo.
Công đoàn Quảng Trị: Coi trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS
Cán bộ CĐCS cần phải thu hút, tập hợp, gắn kết chặt chẽ đoàn viên, NLĐ với tổ chức Công đoàn.

Với quyết tâm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới, thực hiện thành công chủ đề năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS”, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cấp công đoàn bám sát chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam về xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh để tập trung hướng về cơ sở. Lấy mục tiêu vì lợi ích của đoàn viên, NLĐ làm trung tâm; triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, loại hình hoạt động ở cơ sở nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Theo đó, để xây dựng đội ngũ cán bộ CĐCS vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung thực hiện những giải pháp và nhiệm vụ cơ bản sau:

Thứ nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐCS có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường của giai cấp công nhân; có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực; đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu để bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ công đoàn trong thời kỳ mới.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS; tập trung các nguồn lực đầu tư cho công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ CĐCS, nhất là năng lực đối thoại, thương lượng tập thể, ưu tiên đối thoại về tiền lương tại khu vực doanh nghiệp, thực hiện quy chế dân chủ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh các phong trào thi đua phục hồi sản xuất, khắc phục hậu quả sau thiên tai, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, ổn định việc làm, thu nhập cho NLĐ.

Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐCS có chất lượng toàn diện, vừa có kiến thức sâu rộng vừa giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng nhạy bén xử lý nhanh các thông tin; thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của NLĐ; biết tổ chức, tập hợp, thu hút quần chúng tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Công đoàn Quảng Trị: Coi trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS
Cán bộ CĐCS là người mang lại sự hài lòng cho đoàn viên, NLĐ, đồng thời được người sử dụng lao động đồng tình.

Thứ tư, tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Thứ năm, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt vai trò của Ban Chấp hành CĐCS trong tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ, đối thoại tại doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung, ký mới thỏa ước lao động tập thể; phối hợp giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chế độ chính sách, pháp luật lao động.

Thứ sáu, thực hiện tốt công tác chăm lo lợi ích cho đoàn viên, NLĐ theo hướng phục vụ trực tiếp, đúng đối tượng đảm bảo quyền lợi gắn với trách nhiệm. Từ đó thu hút, tập hợp, gắn kết chặt chẽ đoàn viên, NLĐ với tổ chức Công đoàn; thực hiện thường xuyên công tác nắm tình hình đời sống, việc làm, thu nhập của NLĐ. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ.

Hồng Hạnh

Doanh nghiệp có nhiều sáng kiến để “giữ chân” người lao động sau Tết

30 phút, 60 triệu và cái giá của ông Đoàn Ngọc Hải

Lao động di cư và hành trình tìm việc sau Tết