e magazine
05/12/2021 15:38
Công đoàn tỉnh Bắc Giang: 75 năm nỗ lực trở thành chỗ dựa của người lao động

05/12/2021 15:38

“Quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn tỉnh Bắc Giang luôn gắn liền với các thời kỳ lịch sử đầy khó khăn, gian khổ nhưng rất tự hào, vẻ vang của nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” – ông Nguyễn Văn Cảnh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang xúc động khi ôn lại truyền thống 75 năm ra đời và phát triển của tổ chức Công đoàn tỉnh.
Công đoàn tỉnh Bắc Giang: 75 năm nỗ lực trở thành chỗ dựa của người lao động

Công đoàn tỉnh Bắc Giang: 75 năm nỗ lực trở thành chỗ dựa của người lao động

“Quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn tỉnh Bắc Giang luôn gắn liền với các thời kỳ lịch sử đầy khó khăn, gian khổ nhưng rất tự hào, vẻ vang của nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” - ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang xúc động khi ôn lại truyền thống 75 năm ra đời và phát triển của tổ chức Công đoàn tỉnh.

Chia sẻ về quá trình ra đời của tổ chức Công đoàn tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chia sẻ: "Sau khi chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng của hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh ra đời (tháng 7/1929), nhiều tổ chức cách mạng quần chúng được thành lập, trong đó có tổ chức Công hội đỏ Đáp Cầu. Tháng 12/1946, Hội nghị thành lập Công đoàn tỉnh Bắc Giang đ­ược tổ chức tại Phủ Lạng Th­ương. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, đội ngũ công nhân, lao động tỉnh Bắc Giang đã anh dũng vượt qua nhiều thử thách, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất vũ khí, đạn dược, hàng thiết yếu phục vụ bộ đội và nhân dân.

Nhiều công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh Bắc Giang đã trực tiếp tham gia chiến đấu chống địch càn quét bảo vệ vững chắc khu an toàn của Chính phủ, bảo vệ cơ sở sản xuất. Công nhân tỉnh Bắc Giang trong vùng địch tạm chiếm tích cực đấu tranh phá hoại kinh tế của thực dân Pháp, đốt phá kho tàng, lấy nguyên vật liệu cung cấp cho kháng chiến, lấy sản phẩm của địch cung cấp cho bộ đội ta.

Trong thời kỳ kháng chiến, Hội Công nhân cứu quốc đã phát triển thành Liên hiệp Công đoàn tỉnh Bắc Giang, tập hợp đông đảo CNVCLĐ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tham gia quản lý sản xuất, phát triển đoàn viên, củng cố đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.

Tháng 9/1960, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III đã đề ra nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc là: “Phấn đấu xây dựng bước đầu cơ sở vật chất và kỹ thuật của Chủ nghĩa xã hội, thực hiện một bước công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa và hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa”. Thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng, Liên hiệp Công đoàn tỉnh Bắc Giang đã động viên cCNVCLĐ hăng hái thi đua phấn đấu trở thành “Tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa”, “Tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm”, “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”…

trưởng thành từ kháng chiến

Do yêu cầu của cách mạng, đầu năm 1963, hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh sáp nhập thành tỉnh Hà Bắc. Từ ngày 1/1/1963, Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hà Bắc đi vào hoạt động, mở ra một trang mới cho phong trào công nhân và công đoàn của tỉnh.

Trong những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tỉnh Hà Bắc đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, dũng cảm, sáng tạo trong sản xuất; kiên cường trong chiến đấu, đảm bảo sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và giữ vững mạch máu giao thông, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, tích cực tham gia xây dựng lực lượng tự vệ, huấn luyện quân sự.

Hàng nghìn đoàn viên và người lao động đã xung phong gia nhập quân đội, trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường. CNVCLĐ tỉnh Hà Bắc với các khẩu hiệu “Ngày thứ bảy đấu tranh thống nhất nước nhà”, “Làm thêm phần việc của anh Trỗi”, “Chắc tay súng, vững tay búa”, “Địch đến là đánh”, “Địch đi lại sản xuất”… đã kiên cường chiến đấu, tích cực sản xuất, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa tích cực chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ tỉnh Hà Bắc trong những năm chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đã góp phần không nhỏ vào sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ ở miền Bắc.

Trong giai đoạn 1975 - 1986, phong trào CNVCLĐ và hoạt động của Công đoàn tỉnh Hà Bắc đã nêu cao tinh thần làm chủ tập thể, kiên trì phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giữ vững nhịp độ sản xuất, tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước.

Công đoàn tỉnh Bắc Giang: 75 năm nỗ lực trở thành chỗ dựa của người lao động

Công đoàn trao hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19

Tháng 1/1997, tỉnh Bắc Giang được tái lập. Ngay sau khi được tái lập, LĐLĐ tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức Công đoàn các cấp, xây dựng chương trình công tác để tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Với khẩu hiệu hành động: “Vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh”; CNVCLĐ tỉnh Bắc Giang đã hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước nhằm đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chủ động hội nhập quốc tế.

Kể từ khi thành lập đến nay, Công đoàn tỉnh Bắc Giang đã trải qua 17 kỳ đại hội. Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang và sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ tỉnh Bắc Giang đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, từng bước trưởng thành và phát triển.

Đến nay, toàn tỉnh có 305.000 CNVCLĐ với 224.413 đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt ở 1.817 công đoàn cơ sở. Suốt chặng đường đã qua, Công đoàn tỉnh Bắc Giang luôn phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của tổ chức Công đoàn, các cấp công đoàn đã tập hợp được đông đảo đoàn viên và người lao động thuộc các thành phần kinh tế gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên đoàn viên và người lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Với những thành tích đạt được, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2004; Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2009; Cờ thi đua của Chính phủ cùng nhiều cờ và bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Bắc Giang.

Công đoàn tỉnh Bắc Giang: 75 năm nỗ lực trở thành chỗ dựa của người lao động

Đại sứ quán New Zealand, Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trao hỗ trợ cho nữ công nhân, lao động khó khăn bởi dịch Covid-19

Các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn đã thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia. Năm 2020 đã có 342 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 5.825 chiến sĩ thi đua cơ sở, 162.134 lao động tiên tiến. Các cấp công đoàn, đoàn viên và người lao động thực hiện 118 đề tài khoa học cấp tỉnh, 1.312 đề tài khoa học cấp cơ sở, 46 công trình sản phẩm với tổng giá trị 71,6 tỷ đồng, 271 sáng kiến giá trị làm lợi 16,463 tỷ đồng.

Năm 2021 có 1.291 tập thể đăng ký lao động xuất sắc, 545 tập thể đăng ký lao động tiên tiến; 02 chiến sĩ thi đua toàn quốc, 345 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 5.941 chiến sĩ thi đua cơ sở, 162.134 lao động tiên tiến. Các cấp công đoàn, đoàn viên và người lao động đăng ký thực hiện 128 đề tài khoa học cấp tỉnh, 1.358 đề tài khoa học cấp cơ sở, 48 công trình sản phẩm với tổng giá trị 73,800 tỷ đồng, 275 sáng kiến dự kiến giá trị làm lợi khoảng 18,467 tỷ đồng.

tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội

"Hiện nay, hoạt động công đoàn gặp không ít những khó khăn, thách thức khi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã chính thức có hiệu lực. Chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và cho phép phát triển đa dạng các loại hình doanh nghiệp sẽ kéo theo sự biến động lớn của đội ngũ đoàn viên và người lao động trong các thành phần kinh tế. Quan hệ lao động ngày càng phức tạp, trong khi chất lượng đội ngũ CNVCLĐ vẫn còn chưa tương xứng với yêu cầu phát triển và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đặc biệt là Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0" - ông Nguyễn Văn Cảnh nêu khó khăn.

Trong số những khó khăn, tồn tại, một bộ phận đoàn viên và người lao động trong doanh nghiệp chưa qua đào tạo sẽ dễ bị mất việc làm; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động dễ bị xâm phạm dẫn đến phản ứng và ngừng việc tập thể tự phát; luật pháp, cơ chế, chính sách vẫn còn thiếu đồng bộ và chưa đủ mạnh để giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh trong mối quan hệ lao động ngày càng phức tạp.

Công đoàn tỉnh Bắc Giang: 75 năm nỗ lực trở thành chỗ dựa của người lao động
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho cán bộ công đoàn chuyên trách đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng 75 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh Bắc Giang (01/12/1946 - 01/12/2021)

Do đó, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” theo tinh thần Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; đặc biệt các cấp công đoàn đang tập trung thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Bắc Giang. Với phương châm hướng về cơ sở, "Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho đoàn viên và người lao động" và mục tiêu "Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên"; trong thời gian tới, ngoài những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Công đoàn Việt Nam đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XII.

Trong đó, các cấp công đoàn trong tỉnh đã và đang chủ động tham gia với chính quyền và người sử dụng lao động giải quyết một số vấn đề cấp bách đối với công nhân, lao động hiện nay như: Nhà ở, nơi sinh hoạt văn hoá, thể thao; nhà trẻ, trường học. Công đoàn vận động đoàn viên và người lao động tích cực tham gia cải cách hành chính, thủ tục hành chính; tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. Trước mắt tập trung xây dựng thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Quang Châu và Khu công nghiệp Vân Trung.

Đồng thời động viên đoàn viên và người lao động thi đua học tập nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, khoa học kỹ thuật, tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ và pháp luật để đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới.

Công đoàn tỉnh Bắc Giang: 75 năm nỗ lực trở thành chỗ dựa của người lao động Công đoàn tỉnh Bắc Giang: 75 năm nỗ lực trở thành chỗ dựa của người lao động
Các hoạt động tại lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Công đoàn tỉnh Bắc Giang

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Công đoàn tỉnh Bắc Giang (1/12/1946 - 1/12/2021), Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh kêu gọi CNVCLĐ, các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp với chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nêu gương tốt trong lao động, sản xuất, công tác và học tập; tiếp tục phấn đấu xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng hiện đại, lớn mạnh và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh...

Bài viết: Duy Minh