Chủ nhật 24/10/2021 23:51
banner-trai-xinh-gai-dep

Công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở DN ngoài khu vực Nhà nước

Nghiên cứu - Trao đổi - TS. Nhạc Phan Linh - ThS.Lê Thị Huyền Trang

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (2021) khẳng định kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm, nhất là trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ, được hỗ trợ phát triển thành các công ty, tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có sức cạnh tranh cao. Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân hợp tác, liên kết với doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, kinh tế hộ; phát triển các công ty cổ phần có sự tham gia rộng rãi của các chủ thể xã hội, nhất là NLĐ. Cùng với phát triển kinh tế tư nhân, công tác phát triển Đảng ở khu vực này được Đảng ta đặt ra từ rất sớm.
Công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở DN ngoài khu vực Nhà nước

Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Nam trao giấy chứng nhận cho các cảm tình Đảng. Ảnh: P.Hằng

Chủ trương và kết quả xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên

Phát triển kinh tế tư nhân, định vị vai trò của kinh tế tư nhân không phải đến Đại hội XIII của Đảng mới được đặt ra, mà là chủ trương được Đảng ta đề ra và từng bước hoàn thiện từ ngay sau đổi mới. Đến nay, cộng đồng doanh nghiệp ngày càng được thụ hưởng nhiều hơn kết quả của việc cải thiện môi trường kinh doanh, nhất là việc cắt giảm điều kiện đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính và các chính sách hỗ trợ doanh nhiệp phát triển. Năm 2019 (trước khi bùng phát dịch Covid-19), có hơn 138 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 1,7 triệu tỷ đồng và hơn 1,2 triệu lao động, tăng 5,2% về số doanh nghiệp, tăng 17,1% về vốn đăng ký và tăng 13,3% về số lao động so với năm 20181.

Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển, Đảng ta cũng đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong khu vực kinh tế này; xây dựng các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân thành hạt nhân chính trị lãnh đạo đảng viên, NLĐ; tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, các thành viên hội đồng quản trị và ban giám đốc nghiêm chỉnh chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở doanh nghiệp; bảo vệ lợi ích hợp pháp của NLĐ, của chủ doanh nghiệp; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong doanh nghiệp.

Nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn về vấn đề trên được ban hành như: Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 30/1/2013, của Ban Tổ chức Trung ương, về “Thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng”; Quy định số 170-QĐ/TW, ngày 7/3/2013, của Ban Bí thư, quy định “Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018, của Ban Tổ chức Trung ương, về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Đặc biệt, Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư, về “Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân” đã đánh giá tổng quát về tình hình xây dựng Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, chỉ rõ những kết quả đạt được và hạn chế còn tồn tại.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở DN ngoài khu vực Nhà nước
Năm 2019 (trước khi bùng phát dịch Covid-19), có hơn 138 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 1,7 triệu tỷ đồng và hơn 1,2 triệu lao động. Nguồn: nhadautu.vn

Lực lượng lao động ở Việt Nam hiện nay bao gồm khoảng 53,5 - 54,0 triệu người từ 15 tuổi trở lên có việc làm; khoảng 24 - 24,5 triệu người là lao động làm công hưởng lương, trong đó CNLĐ trong các doanh nghiệp chiếm trên 60%. Cả nước có khoảng 10,3 triệu đoàn viên công đoàn. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp công đoàn đã phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu 387.380 đoàn viên công đoàn ưu tú, trong đó có 276.192 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng2 (chiếm tỷ lệ 2,63%). Tính đến 01/10/2018,cả nước có 12.808 tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân (chủ yếu là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước), tăng 10.799 tổ chức đảng, gấp 6,38 lần so với năm 2008 nhưng chỉ chiếm 1,49% tổng số doanh nghiệp3.

Đa số tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước đã cụ thể hoá nhiệm vụ chính trị và xây dựng quy chế làm việc phù hợp, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của mỗi bên trong phát triển doanh nghiệp cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng. Nhiều tổ chức Đảng trong doanh nghiệp thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo xây dựng các đoàn thể vững mạnh, nhất là tổ chức Công đoàn; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị, đề xuất của đảng viên, quần chúng để phản ánh với chủ doanh nghiệp xem xét, giải quyết. Chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh. Có nơi đã mời chủ doanh nghiệp dự sinh hoạt chi bộ, chủ động trao đổi nội dung sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ với chủ doanh nghiệp. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng hằng năm dần đi vào nền nếp. Trong các đơn vị kinh tế tư nhân (chủ yếu là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước), tăng 10.799 tổ chức đảng, gấp 6,38 lần so với năm 2008 nhưng chỉ chiếm 1,49% tổng số doanh nghiệp3.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở DN ngoài khu vực Nhà nước
Hiện nay, cả nước có hàng chục nghìn tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, chủ yếu là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Nguồn: tinhuykhanhhoa.vn

Một số tồn tại, hạn chế và những vấn đề đặt ra

Qua tổng kết thực tiễn tại các khu vực kinh tế trọng điểm của nước ta hiện nay cho thấy, công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong khối doanh nghiệp tư nhân còn tồn tại những hạn chế, yếu kém.

Một là, không ít cấp ủy, chủ doanh nghiệp nhận thức chưa đầy đủ, chưa quan tâm đúng mức đến việc thành lập, hoạt động của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, do đó, số lượng tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân còn mỏng, vai trò, vị trí chưa đủ mạnh, hiệu quả hoạt động còn thấp. Tỷ lệ đảng viên khu vực kinh tế tư nhân hiện chỉ chiếm 0,78% tổng số lao động; đa số tổ chức Đảng là chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, số lượng đảng viên ít.

Hai là, một số chi bộ đảng hoạt động mang tính hình thức, chất lượng sinh hoạt chưa cao, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển đảng viên. Nhiều tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước khó khăn về kinh phí hoạt động. Sự đóng góp của tổ chức Đảng với sự phát triển của đơn vị kinh tế tư nhân còn hạn chế. Vị trí, vai trò của không ít tổ chức Đảng còn mờ nhạt, chất lượng hoạt động thấp. Ðáng chú ý, ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mối quan hệ giữa tổ chức Đảng và ban giám đốc doanh nghiệp còn lỏng lẻo. Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên chưa được chú trọng thành lập, phát triển tại khu vực này, cũng dẫn đến những hạn chế đối với công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên.

Một số vấn đề đặt ra về công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước
Tỷ lệ đảng viên khu vực kinh tế tư nhân hiện chỉ chiếm 0,78% tổng số lao động. Nguồn: vietnamtimes.net.vn

Ba là, vẫn còn một bộ phận chủ doanh nghiệp tư nhân, cũng như NLĐ không mặn mà đối với việc được đứng trong hàng ngũ của Đảng, lo ngại việc sinh hoạt chi bộ, học tập chính trị ảnh hưởng đến thời gian làm việc. Ngoài ra, nhiều công nhân thường xuyên phải thay đổi công việc gây khó khăn trong công tác bồi dưỡng kết nạp Đảng, sinh hoạt chi bộ. Nhiều người học xong lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, chưa kịp kết nạp đã chuyển đi nơi khác làm việc… Nhiều còn nơi “trắng” tổ chức Đảng.Tỷ lệ đảng viên khu vực kinh tế tư nhân hiện chỉ chiếm 0,78% tổng số lao động. Nguồn:

Bốn là, phần lớn các đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân là lao động phổ thông, ít tham gia vào ban lãnh đạo, đội ngũ chuyên viên kỹ thuật. Do đó, đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân chưa thực sự tiêu biểu, chưa thực sự tiên phong và khả năng thu hút những người khác trong doanh nghiệp vào Đảng chưa cao. Một số đảng viên chưa phát huy vai trò gương mẫu trong doanh nghiệp về đạo đức, lối sống, năng suất và hiệu quả thấp trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở DN ngoài khu vực Nhà nước

Phát huy tốt vai trò của tổ chức Đảng tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước sẽ tạo chỗ dựa tin cậy cho doanh nghiệp và người lao động. Ảnh: Quang Thái

Năm là, Nhiều chương trình, kế hoạch của các cấp ủy, chính quyền có chỉ tiêu về xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân nhưng còn nặng về phong trào, hình thức, thiếu thực chất và khả thi. Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước kết quả còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục của một số cấp ủy đối với chủ đơn vị kinh tế tư nhân chưa thường xuyên, liên tục, kết quả còn hạn chế; biện pháp giáo dục, thuyết phục, động viên NLĐ phấn đấu trở thành đảng viên chưa hiệu quả.

Sáu là, quy định luật pháp về việc thành lập và hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội ở doanh nghiệp chưa cụ thể, nên hầu hết chi ủy, chi bộ đảng trong các doanh nghiệp rất lúng túng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng nội dung, phương thức hoạt động. Chức năng của chi bộ trong loại hình doanh nghiệp này chưa được hướng dẫn thực hiện cụ thể nên hoạt động của các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài còn yếu. Đối với doanh nghiệp tư nhân trong nước, nhiều tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tồn tại và hoạt động một cách mờ nhạt.

Nhận diện những tồn tại, hạn chế như trên chỉ là công việc ban đầu; việc nghiên cứu, tìm giải pháp khắc phục cũng như đề ra những cơ chế chính sách để công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt hiệu quả cao đòi hỏi nỗ lực nhiều phía, của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở DN ngoài khu vực Nhà nước
Để công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt hiệu quả cao đòi hỏi nỗ lực nhiều phía, của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn. Nguồn: baophapluat.vn

Chú thích:

1 Tổng cục Thống kê – Tổng quan kinh tế xã hội Việt nam năm 2019.

2 Văn kiện Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam, lần thứ XII, tr 34,52,92.

3 Ban Tổ chức Trung ương, Báo cáo tổng kết các chủ trương, chính sách về phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế ngoài khu vực kinh tế Nhà nước, HN, tháng 12/2018.

Chuyển 2.800 công nhân ra khỏi ổ dịch ở Bắc Giang Chuyển 2.800 công nhân ra khỏi ổ dịch ở Bắc Giang

Ngay trong chiều 5/6, tỉnh Bắc Giang đưa thêm 2.800 công nhân ở thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu đi cách ly tập trung trên ...

Nam công nhân tử vong ở Bắc Giang không do tiêm vắc xin Covid-19 Nam công nhân tử vong ở Bắc Giang không do tiêm vắc xin Covid-19

Các chuyên gia y tế khẳng định, nam công nhân tử vong là lao động của Công ty TNHH Luxshare ICT Bắc Giang không liên ...

Những hình ảnh đầu tiên về buồng xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Giang Những hình ảnh đầu tiên về buồng xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Giang

Tối ngày 5/6, những buồng xét nghiệm COVID-19 đầu tiên đã được lắp đặt tại Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng chương trình quản lý sức khỏe tinh thần của NLĐ theo ISO 45003:2021

Sức khỏe -

Xây dựng chương trình quản lý sức khỏe tinh thần của NLĐ theo ISO 45003:2021

Công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại nơi làm việc ngày càng được chú trọng và có nhiều công cụ hỗ trợ để đảm bảo môi trường làm việc tốt nhất, tập trung vào việc đánh giá rủi ro, gánh nặng lao động, cải thiện điều kiện lao động và trách nhiệm xã hội…

Thực hiện pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

Công đoàn Việt Nam -

Thực hiện pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

Việc đưa sản xuất trở lại hiện nay là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, việc sản xuất chỉ được tiến hành khi đảm bảo đủ các điều kiện an toàn. Hơn bao giờ hết, người lao động (NLĐ) cần phải ý thức được việc tuân thủ các quy định về ATVSLĐ gắn với công tác phòng, chống dịch. Đây là điều có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với bản thân NLĐ và đối với toàn xã hội.

Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân viên Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19

Sức khỏe -

Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân viên Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhân viên y tế (NVYT), nhất là sức khỏe tâm thần (SKTT) các NVYT nơi tuyến đầu. Ở ta chưa có nhiều nghiên cứu về vấn đề này, trong khi thế giới đã có những khảo sát ban đầu. Việc tìm hiểu kết quả những nghiên cứu này nhằm áp dụng chăm sóc SKTT cho NVYT trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết.

Tác động của dịch Covid-19 và giải pháp sau khi hết giãn cách xã hội

An toàn lao động -

Tác động của dịch Covid-19 và giải pháp sau khi hết giãn cách xã hội

Mặc dù Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nói chung và doanh nghiệp, công nhân lao động (CNLĐ) nói riêng, song với tình hình dịch Covid-19 hiện nay, nếu chúng ta không có các giải pháp đồng bộ ngay từ đầu, thì giải quyết việc làm, thu nhập của CNLĐ sau khi hết giãn cách xã hội là bài toán không dễ tìm lời giải.

Xây dựng và ứng dụng bài giảng E-learning để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn

Nghiên cứu - Trao đổi -

Xây dựng và ứng dụng bài giảng E-learning để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn

Để thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động số 01/CT-TLĐ ngày 20/7/2021.

Chăm lo phúc lợi xã hội về nhà ở cho công nhân, người lao động

Nghiên cứu - Trao đổi -

Chăm lo phúc lợi xã hội về nhà ở cho công nhân, người lao động

Ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, trong đó, một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được xác định là: “Nhà nước, chính quyền các cấp có cơ chế huy động, bố trí nguồn lực tài chính thỏa đáng để nâng cao phúc lợi xã hội, chăm lo, giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc của NLĐ, nhất là nhà ở, trường học, bệnh viện, nơi vui chơi, giải trí, xử lý các tình huống đột xuất ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập”; đây là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó có vấn đề nhà ở cho CNLĐ mà Chính phủ cũng đã bước đầu thể chế hóa.

Đọc thêm

Bảo đảm an toàn cho các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch

Nghiên cứu - Trao đổi -

Bảo đảm an toàn cho các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch

Sự bùng phát nhanh chóng của đại dịch Covid-19 đã biến các nhân viên y tế (NVYT) trở thành lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến ngăn chặn đại dịch. Do tính chất nghề nghiệp, hàng triệu NVYT đã và đang phải mạo hiểm sức khỏe cũng như sự an toàn của bản thân vì sức khỏe của cộng đồng. Nhận diện những rủi ro và đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ) và sức khỏe nghề nghiệp (SKNN) cho NVYT rất cần được ưu tiên trong giai đoạn hiện nay.

Covid-19 là một bệnh nghề nghiệp - Quan điểm và đề xuất

Nghiên cứu - Trao đổi -

Covid-19 là một bệnh nghề nghiệp - Quan điểm và đề xuất

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã phân loại bệnh nghề nghiệp thành 29 nhóm với hàng trăm bệnh khác nhau. Còn ở Việt Nam, danh mục các loại bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành sau khi lấy ý kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam và tổ chức đại diện người sử dụng lao động. Hiện ở Việt Nam mới có 34 bệnh nghề nghiệp được đưa vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm.

Sự giúp đỡ kịp thời cho doanh nghiệp và người lao động

Nghiên cứu - Trao đổi -

Sự giúp đỡ kịp thời cho doanh nghiệp và người lao động

Ngày 24/8/2021, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ” trên địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người và thời điểm thực hiện tính từ ngày 24/8/2021, thời điểm Quyết định có hiệu lực.

Lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và vai trò của công đoàn

Nghiên cứu - Trao đổi -

Lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và vai trò của công đoàn

Lao động nữ (LĐN) là nhóm lao động đặc thù, ngoài việc chịu điều chỉnh của pháp luật lao động như những NLĐ khác, quyền lợi của LĐN còn được điều chỉnh bởi các quy định riêng. LĐN làm việc tại các KCN, KCX có những đặc điểm riêng về điều kiện làm việc, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, ATVSLĐ, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi…

Hoạt động công đoàn khi Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới*

Nghiên cứu - Trao đổi -

Hoạt động công đoàn khi Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới*

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là một số FTA thế hệ mới, trong đó có các điều khoản về tôn trọng và thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động (TCLĐ) cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Những cam kết tại các văn bản pháp lý quốc tế này đặt ra nhu cầu cấp thiết về hoàn thiện pháp luật quốc gia tiệm cận xu hướng tiến bộ của thế giới để điều chỉnh hài hòa các quan hệ lao động.

Xem phiên bản di động