Thứ sáu 24/09/2021 17:10
npk-phu-my
banner-trai-xinh-gai-dep

Đảng cần công đoàn làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong tình hình mới

Nghiên cứu - Trao đổi - GS. TS. Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tập trung triển khai quyết liệt các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trong đó, tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân (GCCN) đóng vai trò hết sức quan trọng. Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới có ý nghĩa thực tiễn rất thiết thực.
Đảng cần công đoàn làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong tình hình mới
Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Công đoàn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng bản chất GCCN của Đảng

Trước hết, Nghị quyết nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò to lớn của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, góp phần xây dựng GCCN hiện đại, lớn mạnh, đi tiên phong trong quá trình phát triển đất nước. Đồng thời, xây dựng tổ chức Công đoàn thực sự thành nền tảng chính trị - xã hội vững chắc của chế độ, góp phần trực tiếp vào xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước.

Để đảm bảo Đảng ta thực sự vững vàng về bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu lý tưởng, đường lối đổi mới, nguyên tắc xây dựng Đảng thì cần coi trọng xây dựng bản chất GCCN của Đảng. Đó là sự kiên định vững vàng mục tiêu xây dựng CNXH, tính kỷ luật, nghiêm minh.

Về sự kiên định vững vàng mục tiêu lý tưởng xây dựng CNXH, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh vấn đề tập trung xây dựng GCCN Việt Nam hiện đại, lớn mạnh. Đó là một vấn đề rất lớn về mặt lý luận. Khi nói đến GCCN là nói đến giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất hiện đại của nền đại công nghiệp. Đây là thời điểm thuận lợi nhất để chúng ta xây dựng GCCN Việt Nam hiện đại, lớn mạnh bởi đất nước đang chủ động, tích cực tham gia vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - một dạng thức mới của kinh tế tri thức. Do đó, GCCN cần được hiện đại hóa và phải tiên phong trong quá trình CNH, HĐH đất nước.

Trong giai đoạn hiện nay, công nhân, công đoàn cần phải đi nhanh vào quá trình chuyển đổi số và làm chủ công nghệ để tự mình trở thành giai cấp hiện đại, thực sự đại diện cho một phương thức sản xuất hiện đại. Vị thế của người công nhân, sức mạnh của GCCN và vai trò của công nhân nằm ở đây. Xây dựng GCCN hiện đại, lớn mạnh là nhiệm vụ và cũng là thời cơ mà tổ chức Công đoàn phải chớp lấy.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định những định hướng lớn xây dựng GCCN hiện đại, phát triển toàn diện về mọi mặt, trước hết phải có bản lĩnh chính trị. GCCN và tổ chức Công đoàn phải là lực lượng kiên định, vững vàng mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng và mục tiêu của Đảng.

Đảng cũng định hướng xây dựng GCCN có trình độ chuyên môn cao. CNLĐ phải tích cực học tập, vươn lên, vững vàng về chuyên môn, học vấn, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, có tác phong công nghiệp, gắn với kỷ luật lao động.

Đảng cần công đoàn làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong tình hình mới
122 cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân lao động là quần chúng ưu tú tại các doanh nghiệp trong Khu Kinh tế Hải Phòng (TP Hải Phòng) tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nhận thức về Đảng.

Đổi mới tổ chức Công đoàn phải tuân thủ nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng

Để thực hiện mục tiêu này, Nghị quyết 02-NQ/TW xác định rõ những quan điểm trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn; đề ra mục tiêu rất cụ thể cho tổ chức Công đoàn theo từng giai đoạn cụ thể: từ nay đến năm 2025, giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt, Nghị quyết đã xác định 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để công đoàn đổi mới thực sự hiệu quả, ngày càng lớn mạnh.

Công đoàn trước hết phải là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước, là cầu nối của Đảng, Nhà nước với CNLĐ. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh là trực tiếp góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, xây dựng Đảng, trước hết là quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, củng cố GCCN trở thành lực lượng bảo vệ vững chắc nhất cho chế độ. Đồng thời xây dựng Công đoàn góp phần tạo hạt nhân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công nhân, nông dân, trí thức.

Về phương thức hoạt động, Đảng mong muốn hoạt động công đoàn phải luôn bám sát cơ sở, hướng về công nhân. Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh, công đoàn cần tập hợp, đoàn kết, đi sâu, đi sát, hướng về cơ sở, gắn với CNLĐ. Công đoàn cần xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên tâm, chuyên nghiệp, là thủ lĩnh công đoàn tận tâm chăm lo cho CNLĐ và hoạt động công đoàn. Đó là yêu cầu đặt ra đối với việc đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của công đoàn.

Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn về tổ chức, cán bộ, nội dung, phương thức, tài chính đảm bảo nguyên tắc: Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện đối với công đoàn. Công đoàn phải gắn bó, chủ động, có tính độc lập nhưng phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn cần dựa trên nền tảng Hiến pháp và pháp luật, bám sát yêu cầu thực tiễn của phát triển đất nước, của từng địa phương, đơn vị và khu vực, vùng miền.

Đổi mới hoạt động công đoàn phải xuất phát từ nguyện vọng, nhu cầu của NLĐ, mang lại lợi ích thiết thực cho NLĐ. Quá trình đổi mới phải có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, khoa học và vững chắc.

Đảng cần công đoàn làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong tình hình mới

Trường Đại học Công đoàn và Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn và khai giảng khóa đào tạo lý luận và nghiệp vụ công đoàn.

Đảng còn đặt ra cho công đoàn nhiệm vụ rất quan trọng: Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để CNLĐ hiểu được những vấn đề cơ bản trong đời sống chính trị của đất nước. Công đoàn phải có quyết tâm và niềm tin, làm cho CNLĐ tin tưởng vào con đường đi lên CNXH là con đường đúng đắn, mặc dù có khó khăn, thử thách. Công đoàn phải làm cho công nhân thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khơi dậy trong CNLĐ ý thức tự lực, tự cường để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị còn nêu ra những yêu cầu rất cao đối với cán bộ công đoàn (CBCĐ). Người CBCĐ phải có khả năng vận động, tập hợp, dẫn dắt và truyền cảm hứng đối với CNLĐ. CBCĐ phải nói được câu chuyện của công nhân, của tương lai NLĐ. CBCĐ cần đưa lý luận về giai cấp đến với công nhân một cách bình dân, dễ hiểu, dễ nhớ bằng những nội dung thiết thực. Công đoàn Việt Nam cần chủ trương nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn sâu sắc hơn nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra và đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của NLĐ trong tình hình mới.

Đảng cũng đòi hỏi công đoàn phải tập trung làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ trong các khu vực nhà nước, khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… Ở những nơi này, vị thế của NLĐ và lợi ích kinh tế rất khác nhau. Nhưng tựu chung lại, công đoàn cần làm cho CNLĐ tự tin về vị thế của chủ thể chính trị của một nhà nước có chủ quyền, được pháp luật bảo vệ. Công đoàn cần phát huy quyền làm chủ của công nhân thông qua việc bảo vệ quyền, lợi ích của họ và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Đảng mong muốn công đoàn phải chủ động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CNLĐ. Đầu tiên là đảm bảo việc làm bền vững cho CNLĐ thông qua việc tích cực đào tạo, đào tạo lại lực lượng lao động, chuyển đổi ngành nghề do chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới công nghệ, do tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đảng cần công đoàn làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong tình hình mới
Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị (trực tuyến) nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công đoàn ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cải cách, điều chỉnh tiền lương thông qua tham gia Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Công đoàn cần có tiếng nói mạnh mẽ trong việc xây dựng khung tiền lương hợp lý. Từ đó góp phần nâng cao phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, từng bước bảo đảm nhu cầu cơ bản, thiết yếu của CNLĐ như nhà ở, đi lại, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế.

Trong bối cảnh sắp tới, khi các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới mà nước ta tham gia có hiệu lực, sẽ xuất hiện tổ chức đại diện của NLĐ khác tại doanh nghiệp, ngoài hệ thống Công đoàn Việt Nam. Đây là thách thức và cũng là thời cơ tạo ra sức cạnh tranh, nâng cao năng lực của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới. Trách nhiệm của tổ chức Công đoàn là phải đổi mới mạnh mẽ bằng việc làm cụ thể để NLĐ hiểu được rằng, đây là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình. Công đoàn phải năng động hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn, thật sự gắn bó và bảo vệ, chăm lo tốt hơn cho NLĐ.

Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhấn mạnh mối quan hệ giữa công đoàn với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Công đoàn phải chủ động nhiều hơn, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức trong hệ thống chính trị để triển khai Nghị quyết, nhằm xây dựng GCCN hiện đại, lớn mạnh, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Trong những nhiệm vụ mà Đảng đặt ra cho tổ chức Công đoàn, công đoàn cần khơi dậy được ý chí tự lực tự cường của GCCN, khơi dậy khát vọng phát triển của GCCN.

Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị là nguồn động viên rất lớn với công đoàn và CNLĐ, đồng thời là định hướng rất thiết thực đối với hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Đảng mong muốn công đoàn phải hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Công đoàn phải là cầu nối giữa Đảng với CNLĐ cả nước và góp phần đưa đường lối của Đảng đến với công nhân. Đồng thời, đưa tiếng nói, nguyện vọng của CNLĐ đến với Đảng. Đảng mong muốn ở công đoàn nhưng không làm thay, mà đòi hỏi sự nỗ lực chủ quan, sự năng động tích cực của công đoàn.

Đảng cần công đoàn làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong tình hình mới

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên cho cán bộ công đoàn các cấp.

Nghị quyết 02 và những thông điệp đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn Nghị quyết 02 và những thông điệp đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn

Xây dựng đội ngũ chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là một ...

Nhiệm vụ cấp bách phòng chống Covid-19 trong các cấp công đoàn Nhiệm vụ cấp bách phòng chống Covid-19 trong các cấp công đoàn

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn vừa ban hành công văn yêu cầu LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương ...

Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn phải phù hợp với nguyện vọng của công nhân Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn phải phù hợp với nguyện vọng của công nhân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Bảo đảm an toàn cho các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch

Nghiên cứu - Trao đổi -

Bảo đảm an toàn cho các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch

Sự bùng phát nhanh chóng của đại dịch Covid-19 đã biến các nhân viên y tế (NVYT) trở thành lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến ngăn chặn đại dịch. Do tính chất nghề nghiệp, hàng triệu NVYT đã và đang phải mạo hiểm sức khỏe cũng như sự an toàn của bản thân vì sức khỏe của cộng đồng. Nhận diện những rủi ro và đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ) và sức khỏe nghề nghiệp (SKNN) cho NVYT rất cần được ưu tiên trong giai đoạn hiện nay.

Covid-19 là một bệnh nghề nghiệp - Quan điểm và đề xuất

Nghiên cứu - Trao đổi -

Covid-19 là một bệnh nghề nghiệp - Quan điểm và đề xuất

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã phân loại bệnh nghề nghiệp thành 29 nhóm với hàng trăm bệnh khác nhau. Còn ở Việt Nam, danh mục các loại bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành sau khi lấy ý kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam và tổ chức đại diện người sử dụng lao động. Hiện ở Việt Nam mới có 34 bệnh nghề nghiệp được đưa vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm.

Sự giúp đỡ kịp thời cho doanh nghiệp và người lao động

Nghiên cứu - Trao đổi -

Sự giúp đỡ kịp thời cho doanh nghiệp và người lao động

Ngày 24/8/2021, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ” trên địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người và thời điểm thực hiện tính từ ngày 24/8/2021, thời điểm Quyết định có hiệu lực.

Lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và vai trò của công đoàn

Nghiên cứu - Trao đổi -

Lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và vai trò của công đoàn

Lao động nữ (LĐN) là nhóm lao động đặc thù, ngoài việc chịu điều chỉnh của pháp luật lao động như những NLĐ khác, quyền lợi của LĐN còn được điều chỉnh bởi các quy định riêng. LĐN làm việc tại các KCN, KCX có những đặc điểm riêng về điều kiện làm việc, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, ATVSLĐ, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi…

Hoạt động công đoàn khi Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới*

Nghiên cứu - Trao đổi -

Hoạt động công đoàn khi Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới*

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là một số FTA thế hệ mới, trong đó có các điều khoản về tôn trọng và thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động (TCLĐ) cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Những cam kết tại các văn bản pháp lý quốc tế này đặt ra nhu cầu cấp thiết về hoàn thiện pháp luật quốc gia tiệm cận xu hướng tiến bộ của thế giới để điều chỉnh hài hòa các quan hệ lao động.

Mô hình phù hợp đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Nghiên cứu - Trao đổi -

Mô hình phù hợp đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 31/12/2018, trong số 610.637 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh trên cả nước, có tới 98,1% là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (từ 100 lao động trở xuống). Riêng doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ (từ 10 lao động trở xuống) có 382.444 doanh nghiệp, chiếm 62,6% số doanh nghiệp cả nước.

Đọc thêm

Thực tiễn về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động

Nghiên cứu - Trao đổi -

Thực tiễn về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động

Đối thoại xã hội (ĐTXH) là con đường quan trọng để thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động tại nơi làm việc.

Thực trạng tiền lương, thu nhập, đời sống của người lao động Việt Nam

Nghiên cứu - Trao đổi -

Thực trạng tiền lương, thu nhập, đời sống của người lao động Việt Nam

Tiền lương là điều kiện vật chất để NLĐ sống và hành động. Điều kiện vật chất ngày càng đầy đủ, dư dả sẽ càng giải phóng con người khỏi những lo toan thường nhật. Thị trường lao động ngày càng phát triển, đời sống con người ngày càng lụy vào tiền lương nhiều hơn, và do đó, người ta càng chăm chú tìm những cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) có thể lo được các mức lương khả dĩ hơn.

Phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nghiên cứu - Trao đổi -

Phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới nêu rõ: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh là góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chế độ XHCN”.

Xây dựng giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam vững mạnh

Nghiên cứu - Trao đổi -

Xây dựng giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam vững mạnh

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới khẳng định: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội”. Đây là quan điểm hàng đầu trong việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới, dựa trên cơ sở lý luận sâu sắc và cơ sở thực tiễn sinh động.

Những vấn đề đặt ra đối với tổ chức và hoạt động công đoàn

Nghiên cứu - Trao đổi -

Những vấn đề đặt ra đối với tổ chức và hoạt động công đoàn

92 năm ra đời và phát triển, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị và bảo vệ quyền lợi người lao động (NLĐ). Song, việc thực hiện các cam kết về lao động trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đang đặt ra nhiều thách thức trong tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam.

Xem phiên bản di động