Theo năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong giai đoạn mới

Năng lực là một thuộc tính tâm lý phức hợp, là điểm hội tụ của nhiều yếu tố như kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, thái độ, kinh nghiệm, sự sẵn sàng hành động và trách nhiệm đạo đức. Có thể hiểu năng lực cán bộ công đoàn là sự kết hợp các kiến thức, kỹ năng, thái độ để người cán bộ công đoàn thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động, tham gia quản lý và tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động một cách hiệu quả. Những năng lực trên người cán bộ công đoàn có thể học qua nhiều kênh, học trong thực tiễn và cơ bản là học ở nhà trường. Và Trường Đại học Công đoàn là địa chỉ tin cậy cung cấp những năng lực đó.

1. Người cán bộ công đoàn cần có kỹ năng

Người cán bộ công đoàn cần có kỹ năng, có kinh nghiệm và sự thành thạo trong công tác công đoàn. Hoạt động công đoàn thường gắn liền với các hoạt động mang tính tập thể, dựa vào sức mạnh của tập thể người lao động và trên cơ sở đó mới có thể bảo vệ quyền lợi người lao động được tốt. Kỹ năng chung của cán bộ công đoàn là kỹ năng về tuyên truyền vận động quần chúng, kỹ năng về đối thoại, kỹ năng về thương lượng tập thể, kỹ năng về giải quyết tranh chấp lao động tập thể… để đảm bảo quyền lợi người lao động được tốt hơn.

Người cán bộ công đoàn cũng cần có thái độ, quan điểm, ý thức và đó cũng chính là phẩm chất của người đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Cán bộ công đoàn phải đại diện cho người lao động, nói lên được mong muốn và nguyện vọng chung của người lao động, dám đấu tranh với chủ doanh nghiệp khi người lao động bị đối xử bất công, bị xâm hại đến sức khỏe và quyền lợi của mình.

Trường Đại học Công đoàn là địa chỉ tin cậy cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cán bộ công đoàn.

Theo năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dựa trên năng lực chính là hướng tới việc đo lường chính xác kiến thức, kỹ năng và thái độ của người học sau khi kết thúc mỗi chương trình học. Nếu đào tạo theo truyền thống được coi là đào tạo theo nội dung, kiến thức, tập trung vào tích lũy kiến thức, nhấn mạnh năng lực nhận thức chứ không hướng tới việc chứng minh khả năng đạt được. Đào tạo theo năng lực tập trung vào phát triển các năng lực cần thiết để người học có thể thành công trong cuộc sống và trong công việc, là hướng tới tiếp cận tập trung vào đầu ra của quá trình đào tạo, trong đó nhấn mạnh người học cần đạt được các mức năng lực như thế nào khi kết thúc một chương trình đào tạo. Điều này có nghĩa là chương trình giảng dạy theo năng lực có hiệu quả, cần phải bắt đầu với bức tranh rõ ràng về năng lực quan trọng mà người học cần đạt được. Các chương trình giảng dạy sẽ chia thành các module trong đó tập trung phát triển từng năng lực cụ thể của người học, sau đó tiến hành giảng dạy và xây dựng phương pháp đánh giá theo khung năng lực như mục tiêu đề ra.

Đánh giá theo năng lực chủ yếu là đánh giá đầu ra và áp dụng bằng nhiều hình thức cũng như công cụ đánh giá. Phương pháp đánh giá cũng phải kết hợp ba yếu tố của đào tạo theo năng lực, đó là đánh giá về khả năng sử dụng kiến thức, kỹ năng và thái độ.

2. Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn tại Trường Đại học Công đoàn

Ngoài nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội theo chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Công đoàn còn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐ Việt Nam) giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ năm 2013, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao quyền tự chủ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cho nhà trường. Theo đó, việc xác định nhu cầu đào tạo, xác định đối tượng đào tạo, xây dựng chương trình và phương pháp đào tạo, việc chuẩn bị kinh phí, lựa chọn đội ngũ giảng viên và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo là do nhà trường thực hiện.

Về xác định nhu cầu đào tạo, nhà trường căn cứ vào nhu cầu đào tạo của các cấp công đoàn để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về chương trình đào tạo, hiện nay nhà trường thực hiện hai loại hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp. Cụ thể loại hình đào tạo ngắn hạn từ 2 tháng trở lên và loại hình bồi dưỡng, tập huấn dưới hai tháng. Chương trình đạo tạo được phân thành 5 chương trình: 1). Đào tạo lý luận và nghiệp vụ công đoàn; 2). Đào tạo nghiệp vụ văn hóa quần chúng; 3). Đào tạo nghiệp vụ an toàn, vệ sinh lao động; 4). Đào tạo Luật Lao động và Công đoàn; 5). Đào tạo nghiệp vụ kế toán công đoàn.

Chương trình bồi dưỡng ngắn hạn gồm 9 chương trình: Bồi dưỡng nghiệp vụ quan hệ lao động; Bồi dưỡng công tác văn phòng; Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức; Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra; Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tài chính; Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ công; Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn… Trong chương trình đào tạo và bồi dưỡng, ngoài các học phần bắt buộc, còn có các học phần tự chọn để học viên tự lựa chọn những học phần kiến thức mà họ cần bổ sung thêm.

Theo năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Lớp Đào tạo Lý luận và Nghiệp vụ công tác công đoàn K234, năm 2020.

Về đội ngũ giảng viên, ngoài việc phân công nhiệm vụ nghiên cứu và giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của khoa Công đoàn, căn cứ nội dung chương trình cũng như yêu cầu của các công đoàn cơ sở, nhà trường tiến hành ký hợp đồng, mời các giảng viên có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu ở bên ngoài trường tham gia giảng dạy các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

Việc đánh giá kết quả học tập được nhà trường thực hiện thông qua hình thức như thi với câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm. Về tài liệu học tập, nhà trường đã tiến hành biên soạn bổ sung nhiều tài liệu cập nhật thông tin đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đồng thời nâng cấp thư viện nhà trường phục vụ nhu cầu nghiên cứu của người học.

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn từ năm 2013 đến tháng 10/2020

Theo năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, kết quả các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của nhà trường góp phần làm tăng nguồn học liệu, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy và đóng góp vào nâng cao chất lượng đào tạo theo năng lực của nhà trường.

Từ năm 2013 - 2017, nhà trường tổ chức triển khai 64 đề tài nghiên cứu khoa học, gồm 8 đề tài cấp bộ, 8 đề tài cấp tỉnh/thành và 48 đề tài cấp cơ sở. Tạp chí Khoa học Công đoàn của nhà trường trở thành một diễn đàn khoa học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, giúp cho đội ngũ giảng viên trao đổi những kiến thức chuyên môn.

Mặc dù đạt được một số thành công trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn, vấn đề đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo năng lực của nhà trường vẫn còn những hạn chế.

Một là, xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng chưa thực sự gắn kết với nhu cầu đào tạo và yêu cầu cấp thiết theo khung năng lực từng vị trí việc làm, mới chỉ tập trung ở khâu nâng cao năng lực chung cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Một số chương trình đã được biên soạn lại, một số chương trình chưa được triển khai như chương trình bồi dưỡng chủ tịch công đoàn cấp cơ sở, cấp trên cơ sở… Các chương trình, tài liệu khác chưa được triển khai đầy đủ hoặc chưa được thực hiện hiệu quả trong thực tế.

Hai là, trong thời gian dài, việc cử cán bộ đi học không hoàn toàn căn cứ vào nhu cầu công việc và nhu cầu hoàn thiện kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc của bản thân cán bộ công đoàn, mà chủ yếu nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn liên quan đến chứng chỉ, bằng cấp của cán bộ.

Ba là, đội ngũ giảng viên chưa được thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp sư phạm. Việc huy động đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là những nhà lãnh đạo, quản lý các cấp có kinh nghiệm, các chuyên gia giỏi còn bất cập.

Bốn là, công tác đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng còn yếu, mới chỉ dừng lại ở việc lấy ý kiến khảo sát người học sau khi kết thúc khóa học.

3. Một số giải pháp đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo năng lực

Thứ nhất, thay đổi tư duy, nhận thức trong tất cả các nội dung và hoạt động quản lý đội ngũ cán bộ công đoàn theo hướng gắn với năng lực. Trong đó lấy năng lực chung, năng lực cốt lõi làm cơ sở để phát triển năng lực theo từng vị trí việc làm của cán bộ công đoàn.

Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm tăng cường sự chủ động trong học tập từ phía học viên.

Theo năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Thứ hai, cần xác định đúng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng làm cơ sở để xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo theo năng lực. Xác định được nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của đào tạo theo năng lực.

Thứ ba, nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm tăng cường sự chủ động trong học tập từ phía học viên. Đội ngũ giảng viên không chỉ am hiểu lý thuyết mà còn phải hiểu biết thực tiễn, thông thạo kỹ năng mà người học cần để đáp ứng yêu cầu hình thành năng lực cho người học.

Thứ tư, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng văn hóa học tập và môi trường, tạo điều kiện để cán bộ công đoàn chia sẻ kiến thức. Một văn hóa tổ chức tôn trọng các giá trị như tập trung vào năng lực và kết quả công việc chứ không phải chỉ học để có đủ bằng cấp theo tiêu chuẩn, không phát huy được các kỹ năng cũng như không có thái độ đúng đắn đối với công việc được giao thì không thể có đội ngũ cán bộ có đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong điều kiện cuộc cách mạng công nghệ ngày càng phát triển nhanh tác động đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực đào tạo.

Bài viết: H.H

Vợ chồng công nhân tích lũy mua nhà Vợ chồng công nhân tích lũy mua nhà

Có được một chỗ “chui ra chui vào” chính chủ là mơ ước của rất nhiều công nhân. Với thu nhập không cao, những công ...

Đi chơi Tết và                             chúc Tết Đi chơi Tết và chúc Tết

Đi chơi Tết và chúc Tết là nét văn hóa lâu đời làm nên bản sắc ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Đó cũng ...

Đón Tết trong khu cách ly ở Hải Dương Đón Tết trong khu cách ly ở Hải Dương

Tiếng láo ráo chuyện trò khiến Long chợt tỉnh giấc. Anh vén chăn nhìn ra phía cửa sổ, ánh nắng đã phủ một màu vàng ...