Thứ năm 24/09/2020 08:05

Đoàn kết, thống nhất xây dựng Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP. Hà Nội trong sạch, vững mạnh

Công đoàn Việt Nam - Ngọc Tú

Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, dân chủ xây dựng Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP. Hà Nội trong sạch, vững mạnh là mục tiêu mà Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP. Hà Nội đặt ra cho nhiệm kỳ 2020- 2025.
doan ket thong nhat xay dung dang bo co quan ldld tp ha noi trong sach vung manh

Toàn cảnh Đại hội

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội cho biết, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP hiện có 218 đảng viên, sinh hoạt tại 18 chi bộ và 01 đảng bộ bộ phận; trong đó 7 chi bộ các ban LĐLĐ TP, 01 chi bộ công đoàn ngành; 6 chi bộ và 01 đảng bộ bộ phận đơn vị sự nghiệp (có 07 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận) và 04 chi bộ doanh nghiệp kinh tế công đoàn.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan TP, sự phối hợp chặt chẽ của Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ TP; với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, tích cực trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, khắc phục khó khăn của toàn thể cán bộ, đảng viên; Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP đã lãnh đạo các đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XXIV Đảng bộ cơ quan đề ra.

Kết quả nổi bật thể hiện trước hết ở công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP, các chi bộ, đảng bộ bộ phận chỉ đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp động viên cán bộ, đảng viên, hội viên phát huy tính chủ động sáng tạo trong lao động, sản xuất, công tác tùy đặc thù của từng đơn vị. Cụ thể: Khối các ban LĐLĐ TP đã thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ LĐLĐ TP và đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn thời gian qua.

Khối các đơn vị sự nghiệp đã phát huy dân chủ, đổi mới công tác quản lý, có nhiều biện pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tạo nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động, bảo đảm tiền lương, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho CBVC, người lao động.

Khối các doanh nghiệp thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, CNVCLĐ, đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ, chính sách cho CNVCLĐ; thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và đóng góp kinh phí cho hoạt động công đoàn TP.

doan ket thong nhat xay dung dang bo co quan ldld tp ha noi trong sach vung manh

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP. Hà Nội khóa mới.

Cùng đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng tiếp tục được củng cố; Đảng ủy cơ quan, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận thường xuyên được kiện toàn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên, quần chúng ngày càng nâng cao, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh đạt kết quả tốt, hằng năm, Đảng bộ cơ quan đều được công nhận trong sạch vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan và các chi bộ, đảng bộ bộ phận từng bước đổi mới theo hướng chủ động, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, sát với tình hình thực tiễn...

Xây dựng Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP. Hà Nội trong sạch, vững mạnh

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đất nước và thủ đô tiếp tục hội nhập ngày càng sâu và toàn diện với khu vực, thế giới trong bối cảnh cách mạng công nghiệp thế hệ mới, tình hình thế giới, khu vực có những biến đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Thế và lực của đất nước, sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên nhiều sau 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện cương lĩnh phát triển đất nước. Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CNH, HĐH; thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (khóa XI), Luật Thủ đô, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị TP sáng tạo… Tình hình mới sẽ đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ, đòi hỏi, thách thức không nhỏ, tác động trực tiếp tới thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn thủ đô và Đảng bộ cơ quan.

Trên cơ sở những nhận định này, Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP. Hà Nội khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức vừa qua đã xác định mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ tới là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ cơ quan; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ; phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, dân chủ xây Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

doan ket thong nhat xay dung dang bo co quan ldld tp ha noi trong sach vung manh
Đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Từ mục tiêu tổng quát như trên, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP quyết tâm phấn đấu thực hiện 7 chỉ tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu Đảng bộ cơ quan và 100% các chi bộ, đảng bộ bộ phận thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cam kết thực hiện theo chủ đề hàng năm; Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, 100% chi bộ sinh hoạt chuyên đề 4 lần/năm trở lên; Hàng năm, 100% các chi bộ, đảng bộ bộ phận lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; 100% các cơ quan, đơn vị đăng ký cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, trong đó 80% trở lên đạt chuẩn văn hóa; Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu Chiến binh cơ quan đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hàng năm, Đảng bộ cơ quan và 100% chi bộ, đảng bộ bộ phận “hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 80% được xếp loại chất lượng “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 95% đảng viên “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, phấn đấu không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp 50 đảng viên mới;...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nói trên, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP. Hà Nội sẽ thực hiện một số các giải pháp trọng tâm như tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh về đổi mới, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh; tiếp tục câng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP. Hà Nội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra ngày 28/2/2020 với sự tham gia của 120 đại biểu chính thức. Đại hội vinh dự được chọn là đại hội điểm của Đảng bộ Khối các cơ quan TP. Hà Nội. Đại hội đã đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, cùng giải pháp thực hiện của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Với tinh thần tập trung, dân chủ, trí tuệ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP. Hà Nội khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí.
doan ket thong nhat xay dung dang bo co quan ldld tp ha noi trong sach vung manh Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 14/6
doan ket thong nhat xay dung dang bo co quan ldld tp ha noi trong sach vung manh Từ 1/7, trường hợp nào viên chức bị cắt hợp đồng làm việc?
doan ket thong nhat xay dung dang bo co quan ldld tp ha noi trong sach vung manh 2.034 giáo viên hợp đồng ở Hà Nội đủ điều kiện xét tuyển đặc cách
Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Nâng cao trình độ tay nghề, người lao động sẽ tự giữ được mình ở lại doanh nghiệp!

Cách làm hay -

Nâng cao trình độ tay nghề, người lao động sẽ tự giữ được mình ở lại doanh nghiệp!

Để duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động bên cạnh việc doanh nghiệp nỗ lực tìm kiếm đơn hàng, đầu tư máy móc, thiết bị để nâng cao năng suất lao động thì chính bản thân người lao động cũng cần nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề. Điều đó sẽ giúp người lao động tự giữ được mình ở lại doanh nghiệp!

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X: Vinh danh 464 tập thể, cá nhân

Hoạt động -

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X: Vinh danh 464 tập thể, cá nhân

Đại hội Thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) toàn quốc lần thứ X sẽ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 27/9 – 28/9/2020 tại Hà Nội.

Phòng dịch vẫn triển khai tốt các hoạt động công đoàn

Hoạt động -

Phòng dịch vẫn triển khai tốt các hoạt động công đoàn

Kết quả năm học 2019-2020, các công đoàn trường học thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Hưng, Thái Bình đã có 33,7% hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, 49,5% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 16,8% hoàn thành nhiệm vụ. Đây là nỗ lực lớn của các công đoàn trường huyện Đông Hưng trong suốt năm học vừa qua, một năm học đặc biệt đối với cả ngành Giáo dục.

Đối thoại tốt để người sử dụng lao động và công nhân đồng cảm, chia sẻ, cùng vượt khó

Hoạt động -

Đối thoại tốt để người sử dụng lao động và công nhân đồng cảm, chia sẻ, cùng vượt khó

Trong năm 2020, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu trên 80% doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Khi nghỉ việc, người lao động cần lưu ý những gì về BHXH để không bị thiệt thòi?

Công đoàn Việt Nam -

Khi nghỉ việc, người lao động cần lưu ý những gì về BHXH để không bị thiệt thòi?

Khi nghỉ việc, nếu đủ điều kiện, người lao động có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc BHXH một lần. Do đó, để được hưởng trọn quyền lợi về bảo hiểm khi nghỉ việc, người lao động phải thực hiện ngay những việc sau:

Báo chí đồng hành cùng công nhân, công đoàn trong đại dịch Covid-19

Công đoàn Việt Nam -

Báo chí đồng hành cùng công nhân, công đoàn trong đại dịch Covid-19

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tái bùng phát, tổ chức Công đoàn đã tham gia cùng hệ thống chính trị và các doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các cơ quan, nhà xưởng, đồng thời có các giải pháp chăm lo, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn. Những hoạt động đó đã được báo chí ghi nhận, phản ánh kịp thời và nhận được nhiều phản hồi tích cực trong xã hội.

Đọc thêm

Điểm mới về công nhân, công đoàn trong Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Nghiên cứu - Trao đổi -

Điểm mới về công nhân, công đoàn trong Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, từ rất sớm đã có những chỉ dẫn về vai trò của tổ chức Công đoàn đối với công nhân. Vận dụng tư tưởng của Người, Đảng ta luôn chủ trương xây dựng giai cấp công nhân (GCCN) và phát triển tổ chức Công đoàn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

"Nét đẹp công đoàn và người lao động" - Những tấm lòng nhân ái

Hoạt động -

"Nét đẹp công đoàn và người lao động" - Những tấm lòng nhân ái

Trong hàng nghìn bức ảnh được các tác giả gửi về cuộc thi “Nét đẹp công đoàn và người lao động”, có rất nhiều bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp về những hoạt động thiện nguyện, tình nguyện do công đoàn tổ chức. Đây không chỉ là những hình đẹp mà còn mang đến cho chúng ta những thông điệp vô cùng ý nghĩa.

Những nỗ lực gắn kết  người lao động và doanh nghiệp

Hoạt động -

Những nỗ lực gắn kết người lao động và doanh nghiệp

Xây dựng quan hệ lao động (QHLĐ) hài hòa, ổn định là nhằm đảm bảo lợi ích cho cả doanh nghiệp (DN) lẫn người lao động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo ổn định xã hội. Với tỉnh Khánh Hòa, điều này càng trở nên quan trọng hơn bởi địa phương có nhiều DN và đang trong lộ trình đạt được số lượng DN phát triển bền vững, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và khu vực.

Hết lòng vì sự nghiệp ươm những “mầm xanh” của đất nước

Công đoàn Việt Nam -

Hết lòng vì sự nghiệp ươm những “mầm xanh” của đất nước

“Ai cũng bảo giáo viên là một nghề cao quý, thanh tao... Và tôi cũng không ngoại lệ, tôi luôn tự hào khi được làm cô giáo mầm non - một nghề đặc biệt khi mà chúng tôi không chỉ “dạy” mà còn “dỗ”, không chỉ giáo dục mà còn chăm sóc, yêu thương trẻ như chính con của mình”, đó là lời bộc bạch của cô Vũ Thị Kim Thoa – giáo viên Trường Mầm non Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội).

Bối cảnh hiện nay và nhu cầu đổi mới lý luận công đoàn

Nghiên cứu - Trao đổi -

Bối cảnh hiện nay và nhu cầu đổi mới lý luận công đoàn

Hiện nay, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đang xây dựng Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, Tổng Liên đoàn cần chủ trì liên kết các cơ quan nghiên cứu và các nhà khoa học để có những chương trình nghiên cứu cho một chặng đường phát triển mới của Công đoàn Việt Nam.

Xem phiên bản di động