e magazine
Doanh nghiệp muốn đóng thấp hơn vào Quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp thì làm sao?

09/10/2020 09:04

Pháp luật hiện hành cho phép đơn vị sử dụng lao động có đủ một số điều kiện được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp. Vậy trường hợp nào được đóng thấp hơn và trình tự, thủ tục, hồ sơ giải quyết ra sao?

Doanh nghiệp muốn đóng thấp hơn vào Quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp thì làm thế nào?

Pháp luật hiện hành cho phép đơn vị sử dụng lao động có đủ một số điều kiện được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp. Vậy trường hợp nào được đóng thấp hơn và trình tự, thủ tục, hồ sơ giải quyết ra sao?

Doanh nghiệp muốn đóng thấp hơn vào Quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp thì làm sao?

Theo Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020), các trường hợp được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định tại Điều 5, Chương II. Cụ thể, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được áp dụng mức đóng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 4 của Nghị định này nếu bảo đảm các điều kiện sau đây:

- Trong vòng 3 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội;

- Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 3 năm liền kề trước năm đề xuất;

- Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 3 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 3 năm liền kề trước năm đề xuất.

Doanh nghiệp muốn đóng thấp hơn vào Quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp thì làm sao?

Hồ sơ đề xuất được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp được quy định tại Điều 6 Nghị định này. Cụ thể:

- Văn bản đề nghị quy định theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

- Bản sao chứng thực Báo cáo đánh giá công tác An toàn vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động được thực hiện bởi tổ chức đánh giá an toàn vệ sinh lao động quy định tại Điều 7 Nghị định này. Báo cáo đánh giá công tác an toàn vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động quy định theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Doanh nghiệp muốn đóng thấp hơn vào Quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp thì làm sao?

Trình tự, thủ tục quyết định áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp được quy định tại Điều 8 Nghị định, cụ thể:

- Người sử dụng lao động có nhu cầu áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp thì nộp một bộ hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện theo quy định tại Điều 6 Nghị định này về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người sử dụng lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm triển khai các công việc sau:

a) Gửi văn bản đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị đánh giá về tình hình chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh lao động theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Thực hiện đăng tải thông tin của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để lấy ý kiến rộng rãi trong vòng ít nhất 10 ngày;

c) Tổ chức thẩm định, quyết định việc áp dụng mức đóng mới thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; gửi hoặc trả kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện cho doanh nghiệp và cơ quan Bảo hiểm xã hội để tổ chức thực hiện;

d) Trường hợp không đủ điều kiện áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường thì phải trả lời cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

Doanh nghiệp muốn đóng thấp hơn vào Quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp thì làm sao?

Về thời hạn áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp, Điều 9 Nghị định 58/2020 quy định:

- Thời hạn thực hiện mức đóng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 4 Nghị định này là 36 tháng, kể từ tháng quyết định áp dụng mức đóng có hiệu lực.

- Trong vòng 60 ngày trước ngày hết thời hạn áp dụng mức đóng theo quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu người sử dụng lao động vẫn có nhu cầu tiếp tục mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp thì lập 1 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 6 và thực hiện đề nghị theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Doanh nghiệp muốn đóng thấp hơn vào Quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp thì làm sao?

Bài, ảnh: LÊ TUYẾT