e magazine
Đổi mới công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

29/09/2020 07:30

Công tác tuyên truyền (CTTT) là một vũ khí sắc bén trong đấu tranh bảo vệ chân lý. Đổi mới CTTT, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái là một tất yếu khách quan, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Công tác tuyên truyền (CTTT) là một vũ khí sắc bén trong đấu tranh bảo vệ chân lý. Đổi mới CTTT, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái là một tất yếu khách quan, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đổi mới công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tất yếu khách quan

Hiện nay, càng gần đến thời điểm Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn lại càng tăng cường chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, điên cuồng tiến hành âm mưu “diễn biến hòa bình”; đẩy mạnh tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam; xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các thế lực thù địch đã xuất bản, tán phát các loại ấn phẩm, tài liệu; văn bản pháp lý, ấn phẩm xuất bản của cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước để xuyên tạc nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng, phủ nhận thành tựu đất nước ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới.

Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận càng phức tạp, quyết liệt hơn. Trách nhiệm của những người cộng sản lúc này là phải chủ động tiến hành cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ cương lĩnh, đường lối, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng. Do vậy, đổi mới CTTT nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới là một tất yếu khách quan.

Đổi mới công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đổi mới công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Quang cảnh Hội thảo khoa học công tác tuyên giáo của Đảng: "90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng- Một chặng đường vẻ vang: Thành tựu và tầm nhìn" Các đại biểu tham quan triển lãm "90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng- Một chặng đường vẻ vang: Thành tựu và tầm nhìn".


Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh trên lĩnh vực này như: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nêu rõ: “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ta nhấn mạnh: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản pháp luật như: Luật Xuất bản năm 2012, Luật Báo chí năm 2016, Luật An ninh mạng năm 2018… làm cơ sở pháp lý quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch.

Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; tham mưu cho cấp ủy đảng giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở, phản bác những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch; tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, góp phần quan trọng vào ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đổi mới công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo chí đã chủ động tham gia tích cực, hiệu quả trong CTTT bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; định hướng dư luận, đấu tranh ngăn chặn, phản bác từ sớm, từ xa các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ uy tín, vị thế của Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của toàn dân, góp phần phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tuy nhiên, CTTT bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thời gian qua còn nhiều hạn chế, bất cập, như một số tổ chức đảng, đảng viên còn lơ là, mất cảnh giác; sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong tuyên truyền và đấu tranh, phản bác còn mang tính hình thức, thụ động; nội dung tuyên truyền còn dàn trải, cứng nhắc; phương thức tuyên truyền chậm đổi mới, đơn điệu; một số cấp ủy đảng chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ làm CTTT... Những bất cập nêu trên đã làm hạn chế hiệu quả của CTTT.

Một số giải pháp

Để đổi mới công tác tuyên truyền nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trong thời gian tới, theo chúng tôi, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của CTTT

Các cấp ủy đảng quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức chính trị, hành động cách mạng trong cán bộ, đảng viên về Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, các văn bản của Đảng liên quan đến CTTT và ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của CTTT. Kịp thời nắm bắt, xử lý và định hướng thông tin, phát hiện và ngăn chặn những thông tin xấu; chỉ đạo lực lượng làm CTTT, cán bộ, đảng viên, quần chúng cốt cán tham gia CTTT.

Đổi mới công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đổi mới công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì nội dung thảo luận tại Hội nghị tập huấn công tác Tuyên giáo Công đoàn khu vực phía Nam.


Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về CTTT

Thường xuyên nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, khắc phục tình trạng mơ hồ về chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng, tuyên truyền, báo chí với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Thứ ba, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền

Đổi mới nội dung tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại... trong đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống, định hướng hệ giá trị, bồi dưỡng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ một cách thiết thực, sâu rộng, có tính thuyết phục cao. Đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền; hướng mạnh về cơ sở.

Thứ tư, kiện toàn và tăng cường đầu tư trang thiết bị theo hướng hiện đại

Xây dựng lực lượng đấu tranh nòng cốt theo hướng tinh gọn, được trang bị đầy đủ, vững chắc lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm CTTT. Lựa chọn đội ngũ cán bộ này là những người có khả năng truyền đạt tốt, có ngôn ngữ nói và viết phát triển; có khả năng hoạt động nghệ thuật; năng lực giao tiếp, xử lý tài liệu.

Đổi mới công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng và các ngày lễ lớn của đất nước.

Tài liệu tham khảo:

1. Đảng CSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, HN, 2016.

2. Đảng CSVN, Văn kiện Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, HN, 2016.

3. Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bài: Th.S NGUYỄN THANH HOÀNG
Đồ họa: Hoàng Hà