e magazine
Giải pháp thực hiện tốt công tác vận động nữ CNVCLĐ

05/03/2021 11:15

Theo Kết luận của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, qua 10 năm triển khai và tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ đã tiếp tục khẳng định công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn.

Giải pháp thực hiện tốt công tác vận động nữ CNVCLĐ

Theo Kết luận của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, qua 10 năm triển khai và tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ đã tiếp tục khẳng định công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn.

Giải pháp thực hiện tốt công tác vận động nữ CNVCLĐ

Tọa đàm về đánh giá hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong CNVCLĐ, ngày 26/11/2020.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ trong tình hình mới, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Bộ luật Lao động 2019, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030...

Hai là, các cấp công đoàn tập trung tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ; hướng dẫn lao động nữ ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động; thương lượng, xây dựng, ký kết thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT), trong đó nâng cao tỷ lệ TƯLĐTT có quy định có lợi hơn cho lao động nữ so với quy định của pháp luật; nghiên cứu tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của lao động nữ như vấn đề nhà trẻ mẫu giáo cho con công nhân, người lao động và điều kiện được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội chất lượng; hỗ trợ lao động nữ có việc làm bền vững, môi trường làm việc an toàn, bình đẳng.

Giải pháp thực hiện tốt công tác vận động nữ CNVCLĐ

Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội khen thưởng các tập thể, cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, năm 2019.

Ba là, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động, đặc biệt là Mục 2 về bảo đảm bình đẳng giới và những quy định riêng đối với lao động nữ; Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 22/5/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất và Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, trong đó chú trọng tham mưu, giám sát việc thực hiện chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp và chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp.

Bốn là, tăng cường các hoạt động xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; xây dựng và nhân rộng các gia đình tiêu biểu. Quan tâm các hoạt động cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dạy và học hành của con CNVCLĐ. Nhân rộng các mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, vì sự tiến bộ của các thành viên trong gia đình.

Giải pháp thực hiện tốt công tác vận động nữ CNVCLĐ

Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”.

Năm là, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách pháp luật, tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lao động nữ ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; vận động CNVCLĐ thực hiện tốt chính sách dân số và phát triển, vận động mỗi gia đình CNVCLĐ sinh đủ 2 con, không lựa chọn giới tính khi sinh, phấn đấu giảm tình trạng sinh con thứ 3 trở lên. Tiếp tục phối hợp thực hiện hỗ trợ lao động nữ nuôi con bằng sữa mẹ trong thời gian làm việc và hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho người lao động.

Sáu là, kịp thời phát hiện, giới thiệu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp những nữ CNVCLĐ tiêu biểu, đủ điều kiện đưa vào quy hoạch, đào tạo, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ; tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ công công đoàn các cấp.

Bảy là, vận động nữ CNVCLĐ không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, ngoại ngữ, tin học...; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động và tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện.

Giải pháp thực hiện tốt công tác vận động nữ CNVCLĐ

Nữ công nhân KCN Bắc Thăng Long tham gia cuộc thi trang trí mâm ngũ quả ngày Tết tại Chương trình "Tết Sum vầy" 2021.

Tám là, tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tăng cường phối hợp với các ban, ngành liên quan, ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và hội phụ nữ cùng cấp để thực hiện hiệu quả việc lồng ghép hoạt động của hội phụ nữ với hoạt động nữ công công đoàn.

Chín là, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công công đoàn các cấp, đặc biệt là ban nữ công quần chúng; cụ thể hóa nội dung, tiêu chuẩn thi đua phù hợp với nữ CNVCLĐ trong các khu vực kinh tế, loại hình đơn vị, ngành nghề khác nhau. Tùy điều kiện thực tế, công đoàn các cấp có thể phối hợp các ban, ngành liên quan tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động thiết thực hoặc cuộc vận động khác nhằm hỗ trợ cho nữ CNVCLĐ phấn đấu vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà như phong trào “Nam giới giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà”, “Nam giới điểm 10”, “Ngày hội gia đình”, biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi, biểu dương nữ cán bộ lãnh đạo quản lý, nữ CNVCLĐ tiêu biểu...

Giải pháp thực hiện tốt công tác vận động nữ CNVCLĐ

Ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam trao Bằng khen cho những cá nhân có thành tích "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", tháng 3/2020.

Mười là, hằng năm, tiến hành tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Tiến hành sơ, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ trong tình hình mới, giai đoạn 5 năm và 10 năm. Dành kinh phí thích đáng cho hoạt động nữ công và khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Mười một là, tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ và hàng năm, phấn đấu đạt 90% trở lên nữ CNVCLĐ khu vực hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước và 40% trở lên nữ CNVCLĐ khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tham gia, thực hiện phong trào thi đua và đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Theo đánh giá của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, thông qua Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ, các cấp công đoàn đã có nhiều nỗ lực đổi mới trong công tác vận động nữ CNVCLĐ, tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ, tham gia xây dựng chế độ, chính sách góp phần nâng cao vị thế và đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CNVCLĐ. Công tác nữ công được đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ, góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối phụ vận của Đảng.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia và đạt được những kết quả thiết thực, phát huy tinh thần làm chủ, tiềm năng, sức sáng tạo của nữ CNVCLĐ, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

Ý Yên

Tiếng Hàn là môn học “bắt buộc” từ lớp 3 đến lớp 12? Tiếng Hàn là môn học “bắt buộc” từ lớp 3 đến lớp 12?

Trước thắc mắc của nhiều người, đại diện Bộ GD-ĐT mới đây vừa đưa ra lý giải của từ “bắt buộc” trong quyết định ...

Tăng lương tối thiểu vùng hay không đối với người lao động? Tăng lương tối thiểu vùng hay không đối với người lao động?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đại diện cho Hội đồng tiền lương quốc gia vừa có Văn bản dự thảo ...

Nữ công nhân Nhà máy Dệt 8-3 và con phố mang tên ngày Quốc tế Phụ nữ Nữ công nhân Nhà máy Dệt 8-3 và con phố mang tên ngày Quốc tế Phụ nữ

Giữa lòng Thủ đô, có một con phố với cái tên thật lạ: Phố 8-3. Con phố nhỏ với những dãy nhà tập thể khoác ...