gdfg          gfdgfdgđfgfdgdf

Hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2021 là một sự kiện trọng đại của Đảng, của dân tộc Việt Nam. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội XIII thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Khát vọng phát triển đất nước

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết. Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020); đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) (kỷ niệm 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước); xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước).

Để hiện thức hóa mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật một số giải pháp: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững đất nước; Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; quản lý, phát triển xã hội có hiệu quả, nghiêm minh, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân; Quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên, chú trọng bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững; Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ XHCN, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân; Củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội.

Đội ngũ công nhân, lực lượng nòng cốt hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường.

PV

gdfg          gfdgfdgđfgfdgdf

Với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm cháy bỏng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có giai cấp công nhân (GCCN), tổ chức Công đoàn sẽ tích cực, chủ động thực hiện thắng lợi những giải pháp trên. Góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta vào năm 2045.

Bảo đảm địa vị của GCCN, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Nội dung văn kiện Đại hội XIII xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 35 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung văn kiện Đại hội XII, của các Hội nghị Trung ương và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Văn kiện Đại hội có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, GCCN, tổ chức Công đoàn cần nâng cao trình độ mọi mặt, góp phần khắc phục triệt để điểm nghẽn về chất lượng nguồn nhân lực - là nút thắt lớn khiến đất nước bị kìm hãm những năm qua. Sau 35 năm đổi mới, người CNLĐ Việt Nam vẫn chủ yếu làm gia công với giá trị gia tăng, thu nhập thấp. Thể hiện rõ nhất ở việc xuất khẩu cũng như phần đóng góp của doanh nghiệp FDI vào tăng trưởng kinh tế vượt trội so với các doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh đó, thực hiện đầy đủ quyền làm chủ về mọi mặt của GCCN, trực tiếp là quyền làm chủ ở cơ sở. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để bảo đảm, bảo vệ địa vị, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của GCCN, nhất là địa vị về chính trị.

gdfg          gfdgfdgđfgfdgdf

Người CNLĐ Việt Nam vẫn chủ yếu làm gia công với giá trị gia tăng, thu nhập thấp.

Công đoàn Việt Nam cần tổ chức quán triệt ngay Nghị quyết Đại hội XIII, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đẩy mạnh đổi mới tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp công đoàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hướng mạnh về cơ sở, lấy nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động làm cơ sở để hình thành các chương trình, kế hoạch hoạt động, đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện đối với tổ chức Công đoàn. Tạo điều kiện phát huy vai trò của công đoàn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi.

gdfg          gfdgfdgđfgfdgdf

GCCN Việt Nam góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Định hướng, quản lý tốt sự ra đời, hoạt động của các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Lãnh đạo việc tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách tiền lương, tiền công, các chính sách phúc lợi và dịch vụ xã hội, đảm bảo cho GCCN thực hiện tốt vai trò vừa là chủ thể của quá trình CNH, HĐH đất nước, vừa được thụ hưởng những thành quả của sự nghiệp phát triển, tương xứng với sự đóng góp của họ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, xã hội.

GCCN Việt Nam sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng xây dựng nước Việt Nam phát triển hùng cường vào giữa thế kỉ XXI.

gdfg          gfdgfdgđfgfdgdf
Công đoàn Việt Nam cần tổ chức quán triệt ngay Nghị quyết Đại hội XIII, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Bài viết: TS. Đào Đình Thưởng

Học viện Chính trị Khu vực I

Công chứng viên mắc Covid-19 ở Hà Nội đi quán cà phê, tiệm massage tại TP HCM Công chứng viên mắc Covid-19 ở Hà Nội đi quán cà phê, tiệm massage tại TP HCM

Trong thời gian ở TP HCM, nhân viên tại văn phòng công chứng số 3 (số 6, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, ...

“Vắc xin” tinh thần “Vắc xin” tinh thần

10 ngày hoặc một mốc thời gian cụ thể nào đấy để chúng ta khống chế đợt dịch bùng phát lần này có lẽ vẫn ...

Những người “ưu tiên chống dịch trước, gia đình xin để lại phía sau” Những người “ưu tiên chống dịch trước, gia đình xin để lại phía sau”

Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 3, ngành Y tế đã huy động nguồn nhân lực nhiều nhất từ trước đến nay với ...