e magazine
Hướng dẫn thu đoàn phí công đoàn, kinh phí công đoàn năm 2021

08/11/2020 18:31

Theo Quyết định số 1355/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ và Hướng dẫn 11/HD-TLĐ ngày 01/10/2020 của Tổng LĐLĐ, việc thu đoàn phí công đoàn, kinh phí công đoàn 2021 được thực hiện như sau:

Hướng dẫn thu đoàn phí công đoàn, kinh phí công đoàn năm 2021

Hướng dẫn thu đoàn phí công đoàn, kinh phí công đoàn năm 2021
Kinh phí công đoàn dùng để chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Theo Quyết định số 1355/QĐ-TLĐ và Hướng dẫn 11/HD-TLĐ ngày 01/10/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, việc thu đoàn phí công đoàn, kinh phí công đoàn 2021 được thực hiện như sau:

Về nguyên tắc chung khi lập và giao dự toán tài chính công đoàn 2021

Kinh phí công đoàn 2% được tính trên tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định. Do đó, cơ sở xác định Quỹ tiền lương nộp kinh phí công đoàn 2% năm 2021 tại các đơn vị được tính trên tiền lương bình quân đóng BHXH 6 tháng đầu năm 2020 tại các đơn vị nhân với số lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH.

Đoàn phí công đoàn thu trên số đoàn viên công đoàn theo tiền lương và phụ cấp tại từng khu vực và theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Một số nội dung chủ yếu trong công tác xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2021:

Hướng dẫn thu đoàn phí công đoàn, kinh phí công đoàn năm 2021

Thu kinh phí công đoàn

Thực hiện theo mục 1 Phần II Quy định kèm theo Quyết định số 1355/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, cụ thể như sau:

Số thu kinh phí công đoàn được xác định trên cơ sở số lao động phải đóng kinh phí công đoàn và tiền lương bình quân của lao động. Cách xác định cụ thể như sau:

- Lao động thuộc đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn:

+ Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở:

LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ: phải tổ chức thống kê số lao động thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại các đơn vị theo khu vực hành chính sự nghiệp, khu vực sản xuất kinh doanh.

Số lao động được thống kê tại các đơn vị bao gồm số lao động đang đóng BHXH tại thời điểm 30/6/2020, khuyến khích các đơn vị lấy được số liệu sát thời điểm lập dự toán 2021 (theo số liệu của cơ quan BHXH cung cấp tại Khoản 5 Điều 8 Quy chế phối hợp 3601/QCPH-TLĐ-BHXH, số lao động tại đơn vị thuộc đối tượng phải nộp kinh phí công đoàn nhưng chưa tham gia BHXH, số lao động dự kiến tăng (giảm) tại đơn vị trong năm kế hoạch 2021.

Hướng dẫn thu đoàn phí công đoàn, kinh phí công đoàn năm 2021

+ Đối với doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở:

LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam phải thống kê được danh sách các doanh nghiệp đã đóng BHXH tại thời điểm 30/6/2020 (theo số liệu của cơ quan BHXH cung cấp), từ đó thực hiện xác định số lao động tại các doanh nghiệp như với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở.

Năm 2021, Tổng LĐLĐ Việt Nam chưa giao kế hoạch thu kinh phí công đoàn 2% tại các doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS có dưới 10 lao động, tuy nhiên vẫn khuyến khích các đơn vị thu.

LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam khi tổng hợp số lao động xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2021 nếu chênh lệch so với số liệu Ban Tổ chức - Tổng LĐLĐ Việt Nam theo dõi tại cùng thời điểm phải có báo cáo giải trình về số chênh lệch.

- Về quỹ lương thu kinh phí công đoàn:

Quỹ tiền lương xác định thu kinh phí công đoàn năm 2021 tại các đơn vị được xác định từ tiền lương đóng BHXH cho người lao động bình quân 6 tháng đầu năm 2020 có xác định yếu tố tăng trưởng (theo số liệu của cơ quan BHXH cung cấp) nhân với số lao động thuộc đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn được xác định tại mục “1.1. Lao động thuộc đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn” của Quy định kèm theo Quyết định 1355/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2020.

Số dự toán thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh tại LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam là dữ liệu để nhập phần mềm thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Hướng dẫn 1305/HD-TLĐ ngày 15/8/2017 thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Hướng dẫn 09/HD-TLĐ ngày 10/9/2020 thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Hướng dẫn thu đoàn phí công đoàn, kinh phí công đoàn năm 2021
Nguồn kinh phí công đoàn giúp các CĐCS tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, các chương trình phúc lợi và các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động

Thu đoàn phí công đoàn

Thực hiện theo mục 2 Phần II quy định kèm theo Quyết định số 1355/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2020, cụ thể như sau:

Số thu đoàn phí công đoàn năm 2021 được xác định trên cơ sở số đoàn viên thực tế (có đối chiếu với Ban Tổ chức - Tổng LĐLĐ Việt Nam) tại các công đoàn cơ sở nhân với tiền lương và phụ cấp của đoàn viên được quy định chi tiết tại Chương IV Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Mức thu đoàn phí công đoàn bình quân của 1 đoàn viên năm 2021 tại các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ đảm bảo không thấp hơn mức thu bình quân của 1 đoàn viên công đoàn theo báo cáo quyết toán năm 2019 được duyệt.

Trong trường hợp các địa phương bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 cần có thuyết minh giải trình riêng về việc số thu đoàn phí công đoàn sụt giảm so với số quyết toán 2019.

Hướng dẫn thu đoàn phí công đoàn, kinh phí công đoàn năm 2021
Người lao động thấy ấm lòng khi được quan tâm, thăm hỏi và tặng quà.

Bài: Mai Liễu