e magazine
Khai mạc Đại hội XIII: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

26/01/2021 14:21

Sáng 26/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với sự tham gia của 1.587 đại biểu chính thức, đại diện cho 5,1 triệu đảng viên trên cả nước.
Khai mạc Đại hội XIII: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Sáng 26/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) với sự tham gia của 1.587 đại biểu chính thức, đại diện cho 5,1 triệu đảng viên trên cả nước.

Tham dự khai mạc Đại hội có: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, và các đồng chí nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, đại diện Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu; các đại sứ, đại biện các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Đại hội được tiến hành với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Khai mạc Đại hội XIII: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Sáng 26/1, Đại hội XIII chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với sự tham gia của 1.587 đại biểu chính thức. Ảnh: TTXVN

Đại hội có nhiệm vụ tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; đánh giá công tác xây dựng Đảng và kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Khai mạc Đại hội XIII: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng giới thiệu đại biểu và khách mời của Đại hội. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: “Đây là những nhiệm vụ trọng đại và hết sức vẻ vang mà toàn Đảng, toàn dân đã giao cho Đại hội”.

Đại hội XIII xác định tầm nhìn xa hơn đến giữa thế kỷ XXI, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đặt ra mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể phải hoàn thành cho mỗi chặng đường; thể hiện rõ tính kế thừa và phát triển, tính liên tục và hoàn chỉnh trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Các mục tiêu cụ thể hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta là: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Khai mạc Đại hội XIII: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố khai mạc Đại hội XIII. Ảnh: ĐCS

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố khai mạc Đại hội XIII và khẳng định: Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và mục tiêu đi tới của dân tộc, dân giàu nước mạnh, vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Theo chương trình, sau nghi thức khai mạc, Đại hội sẽ nghe trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về các văn kiện Đại hội XIII.

Khai mạc Đại hội XIII: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về các văn kiện Đại hội XIII. Ảnh: ĐCS

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, dân tộc, đất nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Cán bộ, đảng viên, đang náo nức chờ mong, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đại hội.

Đại hội XIII có chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

"Đây là dấu mốc quan trọng của dân tộc, Đảng ta, đất nước ta", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ khóa XIII là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Khai mạc Đại hội XIII: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Khai mạc Đại hội XIII: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Các đại biểu tham dự khai mạc Đại hội XIII của Đảng.
Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội XIII tại phiên trù bị vào sáng 25/1. Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 25/1, Đại hội đã họp phiên trù bị thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên trù bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên trù bị

Sáng 25/1, sau khi đặt hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài Tưởng niệm các anh hùng – ...

Đại gia “oan”, cú lừa 430 tỷ và 3 ngân hàng Đại gia “oan”, cú lừa 430 tỷ và 3 ngân hàng

Giữa lúc đại gia “oan” Đặng Nghĩa Toàn tố khắp nơi và tìm mọi cách đòi Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PvcomBank) phải ...

Cả nhà ăn Tết với 2,8 triệu đồng: Chuyện của một công nhân Cả nhà ăn Tết với 2,8 triệu đồng: Chuyện của một công nhân

Chưa đầy 20 ngày nữa, cả nước sẽ đón chào Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trong không khí đầm ấm, vui tươi. Nhưng với ...

Bài viết: Ngọc Anh

Thiết kế: Minh Hằng