Thứ tư 27/10/2021 11:22
banner-trai-xinh-gai-dep

Khai mạc Hội nghị lần thứ XXI Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Hoạt động công đoàn - Duy Minh

Hội nghị lần thứ XXI Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến nhiệm vụ của các cấp công đoàn.
Nhọc nhằn cuộc đời nữ công nhân dùng chân làm giá đỡ cho cánh tay Nước mắt ngày hết cách ly: Về nhà chồng đã đi xa mất rồi! 12 cán bộ công đoàn trúng cử ĐBQH và hoạt động hướng về Công nhân - Công đoàn
Khai mạc Hội nghị lần thứ XXI Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị trực tuyến có đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại các điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Tây Ninh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: "Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 02 nhóm nội dung gồm các nội dung thuộc thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch và các nội dung Đoàn Chủ tịch sẽ cho ý kiến để trình Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 9".

Cụ thể, về thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cho ý kiến về báo cáo đánh giá, sắp xếp, tổ chức lại Nhà văn hóa lao động của tổ chức Công đoàn.

Hiện nay, hệ thống Công đoàn có 30 Cung văn hóa lao động, nhà văn hóa lao động cấp tỉnh; 06 Trung tâm văn hóa lao động, Nhà văn hóa công nhân khu công nghiệp và 16 Nhà văn hóa lao động quận, huyện thuộc LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh. Các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về phương hướng phát triển của các cung văn hóa, nhà văn hóa theo hướng đặt hàng giao nhiệm vụ, đảm bảo các nhà văn hóa lao động phải tự chủ, chấp hành đúng quy định về hợp tác liên kết, có đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên chuyên nghiệp.

Khai mạc Hội nghị lần thứ XXI Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
Các Ủy viên Đoàn Chủ tịch tham dự Hội nghị

Hai là cho ý kiến về Quy chế về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn công đoàn tại doanh nghiệp.

Các Ủy viên Đoàn Chủ tịch tập trung thảo luận, cho ý kiến về tiêu chuẩn chính trị, thời điểm thực hiện việc đánh giá người quản lý doanh nghiệp công đoàn, kiểm soát viên và người đại diện phần vốn công đoàn.

Ngoài ra, các đại biểu xem xét cho ý kiến vào Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả Trung tâm Hội nghị và Đào tạo cán bộ công đoàn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-ĐCT và 10 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về “Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống tổ chức Công đoàn”; Tờ trình về việc ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030” và “Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030” trong công nhân, viên chức, lao động; Tờ trình về việc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 9;

Khai mạc Hội nghị lần thứ XXI Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho ý kiến về nội dung thảo luận

Thứ hai là các nội dung Đoàn Chủ tịch sẽ cho ý kiến để trình Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 9. Trong đó có báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Trên cơ sở chủ đề công tác năm 2021 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”, cũng như tình hình thực tiễn tại các đơn vị và các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi phụ trách, các đại biểu nghiên cứu, phân tích, đánh giá, chỉ rõ kết quả nổi bật, những mặt còn hạn chế, đồng thời dự báo tình hình trong thời gian tới, đặc biệt là ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động của tổ chức Công đoàn. Qua đó đề xuất các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả phong trào công nhân, hoạt động công đoàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2021.

Khai mạc Hội nghị lần thứ XXI Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
Đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng cho ý kiến

Hai là về Dự thảo báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam:

Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp là dịp để tổ chức Công đoàn đánh giá thực chất, khách quan, nghiêm túc các công việc đã thực hiện trong nửa nhiệm kỳ qua, việc dự báo tình hình, cách thức triển khai Nghị quyết, việc đánh giá những vấn đề phát sinh mới, trên cơ sở đó đặt ra những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đã đề ra. Đây cũng là nền tảng để chúng ta nhìn nhận lại các nhiệm vụ, chuẩn bị định hướng cho xây dựng báo cáo trình Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

"Tiếp thu ý kiến các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch tại hội nghị lần thứ XX và qua nắm bắt thêm ý kiến của một số địa phương, ngành có đông đoàn viên, số lượng công đoàn cơ sở lớn, có quan hệ lao động đa dạng, có ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện chung, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo hoàn thiện dự thảo báo cáo. Đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến vào một số nội dung sẽ trình xin ý kiến Ban Chấp hành như: điều chỉnh, sửa đổi một số chỉ tiêu cho phù hợp; xem xét việc dừng triển khai thực hiện một số nhiệm vụ; một số nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại" - ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nói.

Khai mạc Hội nghị lần thứ XXI Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
Ông Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho ý kiến

Ba là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”:

Ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Việc ban hành Nghị quyết này đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, chỉ đạo, định hướng tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh số lượng công nhân, lao động tăng nhanh, hoạt động công đoàn tiếp tục mở rộng và chuyển mạnh sang khu vực ngoài nhà nước. Quá trình phát triển kinh tế thị trường; những cơ hội, thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; việc cho phép thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp sẽ tác động sâu sắc đến việc làm, chất lượng nguồn nhân lực, việc thu hút, tập hợp người lao động…

Các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến vào cấu trúc, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các văn bản cần ban hành nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận về Báo cáo kết quả triển khai các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Tờ trình miễn đóng đoàn phí công đoàn.

“Tôi đề nghị các đồng chí phát huy cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tờ trình, báo cáo, thảo luận, xem xét cho ý kiến để thống nhất thông qua, trình Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn xem xét, quyết định” - ông Nguyễn Đình Khang nói.

Bình Dương: Thêm 81 công nhân dương tính với Covid-19 Bình Dương: Thêm 81 công nhân dương tính với Covid-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương cho biết, chiều 30/6, toàn tỉnh có thêm 81 trường hợp dương tính với Covid-19. Các ca ...

Dấu hiệu cho thấy bạn gặp nguy hiểm sau khi tiêm vaccine Covid-19 Dấu hiệu cho thấy bạn gặp nguy hiểm sau khi tiêm vaccine Covid-19

Sau 4 ngày tiêm vaccine Covid-19, người nào còn đau nơi tiêm, đau nơi nào đó trên người nhiều thì nên đến cơ sở y ...

Nhọc nhằn cuộc đời nữ công nhân dùng chân làm giá đỡ cho cánh tay Nhọc nhằn cuộc đời nữ công nhân dùng chân làm giá đỡ cho cánh tay

Cánh tay trái bị tật, thõng xuống, không được linh hoạt như mọi người, chị Nguyễn Thị Nguyệt (công nhân Công ty TNHH OneChang Vina, ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam: “Càng khó khăn, càng phải thi đua”

Hoạt động công đoàn -

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam: “Càng khó khăn, càng phải thi đua”

“Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đòi hỏi người lao động phải rất nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, tiến độ. Xác định càng khó khăn, càng phải thi đua, chúng tôi đã xây dựng nhiều giải pháp để đồng hành cùng doanh nghiệp, người lao động vượt qua đại dịch Covid-19” - ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết.

Công đoàn động viên người lao động thực hiện "3 tại chỗ”

Hoạt động công đoàn -

Công đoàn động viên người lao động thực hiện "3 tại chỗ”

Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV thực hiện phương án “3 tại chỗ” trong thời gian khá dài, người lao động vẫn được đảm bảo an toàn và yên tâm làm việc.

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Hoạt động công đoàn -

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa tổ chức hội thảo “Vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước”.

Công đoàn Xây dựng VN kịp thời chăm lo người lao động khó khăn do Covid-19

Hoạt động công đoàn -

Công đoàn Xây dựng VN kịp thời chăm lo người lao động khó khăn do Covid-19

Trước tình hình bùng phát của đại dịch Covid-19 lần thứ tư, Công đoàn Xây dựng VN làm tốt công tác chăm lo, thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời đoàn viên, người lao động gặp khó khăn.

Người lao động không còn nghĩ Công đoàn là “bánh xe thứ 5”

Hoạt động công đoàn -

Người lao động không còn nghĩ Công đoàn là “bánh xe thứ 5”

Anh Vũ Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty NY Hoa Việt (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, sau một năm, anh đã giải đáp được băn khoăn của người lao động: Liệu Công đoàn có là "bánh xe thứ 5”?

Lai Châu: Sắp diễn ra Hội thi Tìm hiểu Nghị quyết ĐH Đảng, ĐH Công đoàn các cấp

Hoạt động công đoàn -

Lai Châu: Sắp diễn ra Hội thi Tìm hiểu Nghị quyết ĐH Đảng, ĐH Công đoàn các cấp

Hội thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng, ĐH Công đoàn các cấp và các chế độ, chính sách liên quan đến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) sẽ được tổ chức từ 28 - 29/10/2021 tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh Lai Châu.

Đọc thêm

Bắc Giang – từ con đường chống dịch đến Huân chương Lao động hạng Ba

Hoạt động công đoàn -

Bắc Giang – từ con đường chống dịch đến Huân chương Lao động hạng Ba

Từng là “vùng đỏ” đặc biệt nguy hiểm với tốc độ lây lan dịch bệnh nhanh chóng, sau 2 tháng quyết liệt áp dụng các biện pháp đúng đắn và kịp thời, Bắc Giang đã trở mình mạnh mẽ, từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất.

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ: "Chia lửa" cùng miền Nam thân yêu

Hoạt động công đoàn -

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ: "Chia lửa" cùng miền Nam thân yêu

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ tham gia cùng tuyến đầu chống dịch.

Thêm những "Mái ấm Công đoàn" chở che mùa mưa nắng

Công đoàn Việt Nam -

Thêm những "Mái ấm Công đoàn" chở che mùa mưa nắng

Chị Đỗ Thị Liên (đoàn viên Trường Mầm non 30/4) đón niềm vui lớn khi nhận được “Mái ấm Công đoàn” do LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trao tặng trong ngày đặc biệt 20/10. Từ đây, mái nhà mới sẽ chở che gia đình chị qua mùa mưa nắng.

Vai trò của nữ công nhân lao động gắn với phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Hoạt động công đoàn -

Vai trò của nữ công nhân lao động gắn với phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Ngày 21/10, LĐLĐ TP HCM phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM tổ chức chương trình tọa đàm "Phát huy vai trò của nữ công nhân, viên chức, lao động trong việc xây dựng, vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam gắn liền với phong trào 'Giỏi việc nước - Đảm việc nhà' ".

Công đoàn Công nghiệp tàu thuỷ VN nỗ lực chăm lo đoàn viên, NLĐ trong dịch Covid-19

Hoạt động công đoàn -

Công đoàn Công nghiệp tàu thuỷ VN nỗ lực chăm lo đoàn viên, NLĐ trong dịch Covid-19

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 ảnh hưởng đến việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động, Công đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam đã có những hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực.

Xem phiên bản di động