Thứ tư 28/07/2021 12:00
banner-trai-xinh-gai-dep

Khai mạc Hội nghị lần thứ XXI Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Hoạt động công đoàn - Duy Minh

Hội nghị lần thứ XXI Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến nhiệm vụ của các cấp công đoàn.
Nhọc nhằn cuộc đời nữ công nhân dùng chân làm giá đỡ cho cánh tay Nước mắt ngày hết cách ly: Về nhà chồng đã đi xa mất rồi! 12 cán bộ công đoàn trúng cử ĐBQH và hoạt động hướng về Công nhân - Công đoàn
Khai mạc Hội nghị lần thứ XXI Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị trực tuyến có đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại các điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Tây Ninh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: "Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 02 nhóm nội dung gồm các nội dung thuộc thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch và các nội dung Đoàn Chủ tịch sẽ cho ý kiến để trình Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 9".

Cụ thể, về thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cho ý kiến về báo cáo đánh giá, sắp xếp, tổ chức lại Nhà văn hóa lao động của tổ chức Công đoàn.

Hiện nay, hệ thống Công đoàn có 30 Cung văn hóa lao động, nhà văn hóa lao động cấp tỉnh; 06 Trung tâm văn hóa lao động, Nhà văn hóa công nhân khu công nghiệp và 16 Nhà văn hóa lao động quận, huyện thuộc LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh. Các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về phương hướng phát triển của các cung văn hóa, nhà văn hóa theo hướng đặt hàng giao nhiệm vụ, đảm bảo các nhà văn hóa lao động phải tự chủ, chấp hành đúng quy định về hợp tác liên kết, có đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên chuyên nghiệp.

Khai mạc Hội nghị lần thứ XXI Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
Các Ủy viên Đoàn Chủ tịch tham dự Hội nghị

Hai là cho ý kiến về Quy chế về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn công đoàn tại doanh nghiệp.

Các Ủy viên Đoàn Chủ tịch tập trung thảo luận, cho ý kiến về tiêu chuẩn chính trị, thời điểm thực hiện việc đánh giá người quản lý doanh nghiệp công đoàn, kiểm soát viên và người đại diện phần vốn công đoàn.

Ngoài ra, các đại biểu xem xét cho ý kiến vào Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả Trung tâm Hội nghị và Đào tạo cán bộ công đoàn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-ĐCT và 10 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về “Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống tổ chức Công đoàn”; Tờ trình về việc ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030” và “Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030” trong công nhân, viên chức, lao động; Tờ trình về việc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 9;

Khai mạc Hội nghị lần thứ XXI Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho ý kiến về nội dung thảo luận

Thứ hai là các nội dung Đoàn Chủ tịch sẽ cho ý kiến để trình Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 9. Trong đó có báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Trên cơ sở chủ đề công tác năm 2021 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”, cũng như tình hình thực tiễn tại các đơn vị và các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi phụ trách, các đại biểu nghiên cứu, phân tích, đánh giá, chỉ rõ kết quả nổi bật, những mặt còn hạn chế, đồng thời dự báo tình hình trong thời gian tới, đặc biệt là ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động của tổ chức Công đoàn. Qua đó đề xuất các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả phong trào công nhân, hoạt động công đoàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2021.

Khai mạc Hội nghị lần thứ XXI Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
Đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng cho ý kiến

Hai là về Dự thảo báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam:

Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp là dịp để tổ chức Công đoàn đánh giá thực chất, khách quan, nghiêm túc các công việc đã thực hiện trong nửa nhiệm kỳ qua, việc dự báo tình hình, cách thức triển khai Nghị quyết, việc đánh giá những vấn đề phát sinh mới, trên cơ sở đó đặt ra những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đã đề ra. Đây cũng là nền tảng để chúng ta nhìn nhận lại các nhiệm vụ, chuẩn bị định hướng cho xây dựng báo cáo trình Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

"Tiếp thu ý kiến các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch tại hội nghị lần thứ XX và qua nắm bắt thêm ý kiến của một số địa phương, ngành có đông đoàn viên, số lượng công đoàn cơ sở lớn, có quan hệ lao động đa dạng, có ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện chung, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo hoàn thiện dự thảo báo cáo. Đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến vào một số nội dung sẽ trình xin ý kiến Ban Chấp hành như: điều chỉnh, sửa đổi một số chỉ tiêu cho phù hợp; xem xét việc dừng triển khai thực hiện một số nhiệm vụ; một số nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại" - ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nói.

Khai mạc Hội nghị lần thứ XXI Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
Ông Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho ý kiến

Ba là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”:

Ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Việc ban hành Nghị quyết này đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, chỉ đạo, định hướng tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh số lượng công nhân, lao động tăng nhanh, hoạt động công đoàn tiếp tục mở rộng và chuyển mạnh sang khu vực ngoài nhà nước. Quá trình phát triển kinh tế thị trường; những cơ hội, thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; việc cho phép thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp sẽ tác động sâu sắc đến việc làm, chất lượng nguồn nhân lực, việc thu hút, tập hợp người lao động…

Các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến vào cấu trúc, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các văn bản cần ban hành nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận về Báo cáo kết quả triển khai các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Tờ trình miễn đóng đoàn phí công đoàn.

“Tôi đề nghị các đồng chí phát huy cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tờ trình, báo cáo, thảo luận, xem xét cho ý kiến để thống nhất thông qua, trình Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn xem xét, quyết định” - ông Nguyễn Đình Khang nói.

Bình Dương: Thêm 81 công nhân dương tính với Covid-19 Bình Dương: Thêm 81 công nhân dương tính với Covid-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương cho biết, chiều 30/6, toàn tỉnh có thêm 81 trường hợp dương tính với Covid-19. Các ca ...

Dấu hiệu cho thấy bạn gặp nguy hiểm sau khi tiêm vaccine Covid-19 Dấu hiệu cho thấy bạn gặp nguy hiểm sau khi tiêm vaccine Covid-19

Sau 4 ngày tiêm vaccine Covid-19, người nào còn đau nơi tiêm, đau nơi nào đó trên người nhiều thì nên đến cơ sở y ...

Nhọc nhằn cuộc đời nữ công nhân dùng chân làm giá đỡ cho cánh tay Nhọc nhằn cuộc đời nữ công nhân dùng chân làm giá đỡ cho cánh tay

Cánh tay trái bị tật, thõng xuống, không được linh hoạt như mọi người, chị Nguyễn Thị Nguyệt (công nhân Công ty TNHH OneChang Vina, ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Đề xuất đưa danh mục phát triển nhà ở xã hội cho công nhân vào kế hoạch đầu tư công

Hoạt động công đoàn -

Đề xuất đưa danh mục phát triển nhà ở xã hội cho công nhân vào kế hoạch đầu tư công

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Khang đề nghị Quốc hội xem xét đưa danh mục phát triển nhà ở xã hội vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, xem xét, bổ sung trong kế hoạch vốn một gói để thực hiện chính sách nhà ở xã hội, chăm lo cho công nhân.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 92 năm Công đoàn Việt Nam

Hoạt động công đoàn -

Đồng chí Nguyễn Đình Khang gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 92 năm Công đoàn Việt Nam

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021), đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động cả nước. Tạp chí Lao động và Công đoàn xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Ngày hội thể thao: Khi mỗi đoàn viên được chăm sóc "khu vườn tâm hồn"

Hoạt động công đoàn -

Ngày hội thể thao: Khi mỗi đoàn viên được chăm sóc "khu vườn tâm hồn"

Người Nga có câu ngạn ngữ: "Nếu có hai cái bánh mì, tôi sẽ bán một cái để mua hoa hồng, cả tâm hồn cũng cần phải được ăn uống''. Ban lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đã thấu hiểu điều ấy khi không ngừng tìm tòi, sáng tạo để có thể hoàn thành sứ mệnh chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên và người lao động.

LĐLĐ tỉnh Trà Vinh hỗ trợ TP. HCM hàng chục tấn nông sản

Hoạt động công đoàn -

LĐLĐ tỉnh Trà Vinh hỗ trợ TP. HCM hàng chục tấn nông sản

Trong những ngày qua, LĐLĐ tỉnh Trà Vinh đã tổ chức hai đợt vận chuyển với hàng chục tấn nông sản để hỗ trợ công nhân lao động tại TP. HCM đang bị ảnh hưởng vì dịch bệnh.

Công đoàn Dệt may chung tay hướng về miền Nam

Công đoàn Việt Nam -

Công đoàn Dệt may chung tay hướng về miền Nam

Hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn Dệt may Việt Nam, các Công đoàn cơ sở khu vực Bắc và Trung bộ đã nhanh chóng hồi đáp bằng những món quà thiết thực để gửi đến các Công đoàn cơ sở đang thực hiện “3 tại chỗ” khu vực miền Nam nhằm chia sẻ, đồng hành cùng các đơn vị chăm lo bữa ăn cho người lao động.

Công đoàn Viên chức TP Đà Nẵng: Nỗ lực mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên

Hoạt động công đoàn -

Công đoàn Viên chức TP Đà Nẵng: Nỗ lực mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên

Việc Công đoàn Viên chức TP Đà Nẵng ký kết Thỏa thuận hợp tác với các đối tác trong Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.

Đọc thêm

LĐLĐ Đà Nẵng hướng về người lao động bị ảnh hưởng do Covid-19

Hoạt động công đoàn -

LĐLĐ Đà Nẵng hướng về người lao động bị ảnh hưởng do Covid-19

Dịch Covid-19 lần thứ 4 đang diễn biến hết sức phức tạp, LĐLĐ TP Đà Nẵng đã triển khai thêm nhiều hoạt động thiết thực, cùng với doanh nghiệp tăng cường các biện pháp phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất.

27.864 công nhân lao động đang nằm trong khu phong tỏa vì dịch Covid -19 tại TP HCM

Hoạt động công đoàn -

27.864 công nhân lao động đang nằm trong khu phong tỏa vì dịch Covid -19 tại TP HCM

Tình hình dịch bệnh tại TP HCM diễn biến căng thẳng, đã có hàng nghìn công nhân lao động là F0 và gần 27.900 công nhân lao động trong khu phong tỏa. LĐLĐ TP HCM phối hợp với Công đoàn các quận, huyện, thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đến các đối tượng F0 đang điều trị và công nhân lao động trong khu phong tỏa, cách ly tập trung.

Công đoàn Bình Dương tập trung chăm lo người lao động khó khăn do Covid-19

Công đoàn Việt Nam -

Công đoàn Bình Dương tập trung chăm lo người lao động khó khăn do Covid-19

LĐLĐ tỉnh Bình Dương đang nỗ lực chăm lo cho người lao động trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng, đời sống công nhân gặp nhiều khó khăn.

Công đoàn Gia Lai gửi 22 tấn nông sản cho người lao động TP. HCM

Hoạt động công đoàn -

Công đoàn Gia Lai gửi 22 tấn nông sản cho người lao động TP. HCM

Chỉ trong 2 ngày vận động, LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã nhận được hơn 22 tấn nông sản, thực phẩm từ người dân, đoàn viên và người lao động trong tỉnh. Số hàng hóa này sẽ được gửi tặng công nhân lao động khó khăn ở TP. HCM.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ NLĐ khó khăn do dịch Covid-19

Hoạt động công đoàn -

Triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ NLĐ khó khăn do dịch Covid-19

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Xem phiên bản di động