Mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân mới là thành công thực tế của Đại hội

Mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân mới là thành công thực tế của Đại hội

Đây chính là khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng.

Sáng 1/2, trước thành công tốt đẹp của Đại hội XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân, đất nước, Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đã đề ra, kết thúc sớm hơn gần hai ngày so với kế hoạch đề ra.

Theo đó, Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng, bao gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020), xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030); Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất về năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIII, sáng 1/2.

Mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân mới là thành công thực tế của Đại hội

Đặc biệt, các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Cụ thể, các văn kiện đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991; tổng kết 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020), đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021- 2025) và xác định mục tiêu, phương hướng tầm nhìn đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Đại hội XIII biểu thị sự thống nhất, ý chí và quyết tâm hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong tình hình mới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát đã nêu trong báo cáo chính trị là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu để đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN.

Đại hội XIII cũng đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng, để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, cầm quyền trong hoạch định và thực hiện đường lối chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại. Kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa triển khai thực hiện đúng, hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, khắc phục yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của cấp ủy, các tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên và trước hết là cán bộ, lãnh đạo quản lý chủ chốt ở các cấp và cán bộ cấp chiến lược…

Thay mặt Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chân thành cám ơn và đánh giá cao những đóng góp, cống hiến to lớn của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII vừa qua, lần này không tham gia vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp tâm huyết, năng lực, kinh nghiệm của mình vào sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta.

Mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân mới là thành công thực tế của Đại hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu cảm ơn Đại hội. Ảnh: VGP

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu những đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại hội cũng đã giao trọng trách cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

“Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân rằng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta đã thành công rất tốt đẹp”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cám ơn các cấp ủy, tổ chức Đảng, các đồng chí lão thành cách mạng, các đại biểu Quốc hội, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, nhân sĩ, trí thức cùng đông đảo nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và đóng góp ý kiến quý báu vào dự thảo các văn kiện Đại hội và góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Ngoài ra, Đại hội xin gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc đến các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế đã tham dự khai mạc, bế mạc, gửi điện, thư chúc mừng Đại hội, biểu thị những tình cảm hữu nghị, tốt đẹp với đảng ta, nhân dân ta và đất nước ta. Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cám ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước đã đến dự, đưa tin về Đại hội…

Cần Sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống

“Tôi đề nghị ngay sau Đại hội này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta về kết quả của Đại hội, nghiên cứu quán triệt sâu sắc nghị quyết và các văn kiện đại hội. Khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định quan trọng của Đại hội lần này thành hiện thực sinh động trong thực tế, chứ không phải Đại hội xong là coi như xong.

Đại hội chỉ là mở đầu. Còn làm được hay không, mai kia có biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không, đấy mới là thành công thực tế của Đại hội. Điều này cực kỳ quan trọng. Vừa qua kiểm tra, kiểm điểm chúng ta vẫn thừa nhận, tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, sắp tới phải hết sức chú ý cái này. Muốn thế phải thể chế hóa, cụ thể hóa, có chương trình kế hoạch cụ thể, từ trên xuống dưới, lãnh đạo rất sâu sát, cụ thể, quyết liệt, kiểm tra đôn đốc thường xuyên. Kịp thời biểu dương khen thưởng người tốt, việc tốt, phê bình thậm chí kỷ luật người làm sai, làm hỏng, làm trái Nghị quyết, đường lối của Đảng. Tinh thần ấy mới là quan trọng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

"nhiệm kỳ khóa XIII phải làm tốt hơn nhiệm kỳ khóa XII"

“Với tinh thần như chúng tôi vẫn nói là năm sau phải phát triển tốt hơn năm trước. Lần này, đề nghị nhiệm kỳ khóa XIII phải làm tốt hơn nhiệm kỳ khóa XII”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng và đón Xuân Tân Sửu 2021 đang về, mang theo những điều tốt lành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh thêm: “Chúng ta tự hào và tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, bản lĩnh và trí tuệ và ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc ta vào tương lai tươi sáng của đất nước ta”.

Mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân mới là thành công thực tế của Đại hội

Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong 8 ngày (từ 25/1 đến 1/2). Ảnh: VGP

Mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân mới là thành công thực tế của Đại hội
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với các đại biểu dự Đại hội XIII. Ảnh: TTXVN

Bài viết: Ngọc Anh

Thiết kế: Minh Hằng

Huyện Quế Võ, Bắc Ninh đang là điểm lo ngại về dịch Covid-19 Huyện Quế Võ, Bắc Ninh đang là điểm lo ngại về dịch Covid-19

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Ninh và đề nghị địa ...

“Nhìn vào mắt bọn trẻ con mà sống" “Nhìn vào mắt bọn trẻ con mà sống"

67 học sinh lớp 2 và lớp 4 trên địa bàn xã Kinh Môn (Hải Dương) đã phải đi cách ly tập trung do 2 ...

6 người trong 1 gia đình ở Hà Nội mắc Covid-19: Từng đi hội chợ, ăn bún đậu 6 người trong 1 gia đình ở Hà Nội mắc Covid-19: Từng đi hội chợ, ăn bún đậu

5 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hà Nội vừa được Bộ Y tế công bố sáng nay (31/1) là bố mẹ vợ, em vợ, vợ ...