e magazine
01/11/2020 21:30
Mức lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

01/11/2020 21:30

Đây là vấn đề được nhiều người quan tâm, nhất là những người có thu nhập khá và cao. Năm 2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ 9 triệu đồng/người/tháng lên 11 triệu đồng/tháng và người phụ thuộc được nâng từ 3,6 triệu đồng/người/tháng lên 4,4 triệu đồng/người/tháng.

Mức lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Đây là vấn đề được nhiều quan tâm, nhất là những người có thu nhập khá và cao. Trong năm 2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ 9 triệu đồng/người/tháng lên 11 triệu đồng/tháng và người phụ thuộc được nâng từ 3,6 triệu đồng/người/tháng lên 4,4 triệu đồng/người/tháng.

Mức lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân
Thu nhập của người lao động ngày càng cao nên số tiền nộp thuế thu nhập cá nhân cũng khá lớn.

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập là thuế đánh vào thu nhập của cá nhân và pháp nhân, thuế thu nhập cá nhân là một nhánh của thuế thu nhập.

Trong trường hợp đánh vào thu nhập của cá nhân, được gọi là thuế thu nhập cá nhân.

Trong trường hợp đánh vào thu nhập của pháp nhân, được gọi là thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sự nghiệp, thuế lợi nhuận,...

Căn cứ vào Điểm a, Khoản 2, Điều 3, Luật Thuế thu nhập cá nhân ban hành ngày 21/11/2007 quy định tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công thuộc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân?

Căn cứ vào nội dung được quy định tại Điều 19, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, thuế thu nhập cá nhân được đóng dựa trên Biểu thuế lũy tiến từng phần. Xét trường hợp mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân sẽ căn cứ vào biểu thuế này.

Mức lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập cá nhân nhận được từ tổ chức chi trả không bao gồm các khoản sau:

Tiền ăn giữa ca, ăn trưa: Nếu doanh nghiệp không tự tổ chức nấu ăn mà chi tiền cho người lao động (phụ cấp vào lương) được miễn tối đa 730.000 đồng/người/tháng (Theo Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội); Nếu doanh nghiệp tự tổ chức nấu ăn, mua suất ăn cho nhân viên thì được miễn toàn bộ; phụ cấp điện thoại (phải được quy định theo quy chế cơ quan); phụ cấp xăng xe, đi lại (phải được quy định theo quy chế); Phụ cấp trang phục (nếu chi bằng hiện vật tức là tổ mua về phát cho nhân viên được miễn toàn bộ, nếu chi bằng tiền thì tối đã 5 triệu/người/năm; Thu nhập từ tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ; Tiền công tác phí.

Mức lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân
Nhiều khoản chi chế độ chính sách cho người lao động không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ bao gồm:

Giảm trừ cho bản thân người nộp thuế

Mức giảm trừ: 11 triệu đồng/tháng, 132 triệu đồng/năm.

Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Mức giảm trừ: Đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện

+ Các khoản đóng bảo hiểm bao gồm: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

+ Mức giảm trừ bảo hiểm bắt buộc: Bảo hiểm xã hội 8%, bảo hiểm y tế 1,5%, bảo hiểm thất nghiệp 1%.

+ Mức đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá 01 triệu đồng/tháng đối với người lao động tham gia các sản phẩm hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động và cả số tiền do người lao động tự đóng (nếu có), kể cả trường hợp tham gia nhiều quỹ.

Khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

+ Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa.

+ Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định 93/2019/NĐ-CP ngày 15/01/2020.

Mức lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân
Người lao động được giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng/tháng khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế – Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản giảm trừ (đã nêu trên).

Thuế suất được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần. Gồm 7 bậc với mức thuế suất từ 5 - 35% đối với từng mức thu nhập tính thuế/tháng.

Mức lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân
Thuế thu nhập cá nhân là vấn đề được nhiều người lao động quan tâm.

Bài: Mai Liễu