e magazine
Nâng cao chất lượng hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn

29/09/2020 17:22

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 3/8/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, hoạt động ủy ban kiểm tra (UBKT) công đoàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tạo được sự chuyển biến tích cực. Chất lượng hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn, đặc biệt là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm.

Nâng cao chất lượng hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 3/8/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, hoạt động của ủy ban kiểm tra (UBKT) công đoàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tạo được sự chuyển biến tích cực. Chất lượng hiệu quả hoạt động của UBKT công đoàn, đặc biệt là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm.

Nhiều kết quả tích cực

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai Hồ Thanh Hồng, xác định công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn các cấp, ngay sau khi Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 3/8/2015 của Tổng LĐLĐ Việt Nam được ban hành, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện nghị quyết và tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết trong toàn hệ thống công đoàn tỉnh. Từ đó, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức hoặc phối hợp tổ chức triển khai phù hợp, đảm bảo thời gian, nội dung, đối tượng. Đồng thời, đưa những nội dung của nghị quyết vào chương trình công tác hằng năm, định kỳ và thực hiện sơ, tổng kết theo quy định.

Đến nay đã có gần 2.939 đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hoặc phối hợp triển khai nghị quyết. Trong đó, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tiến hành tổ chức hội nghị quán triệt đến hơn 8 ngàn chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên UBKT công đoàn các cấp.

Nâng cao chất lượng hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn
Nâng cao chất lượng hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn

Công tác kiểm tra công đoàn luôn là một trong những nội dung quan trọng trong các hội nghị của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai.

Theo UBKT LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, trên cơ sở chương trình, kế hoạch của UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, UBKT LĐLĐ tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch toàn khóa, hàng năm để thực hiện kiểm tra, giám sát trên các mặt theo quy định. Đồng thời, UBKT LĐLĐ tỉnh cũng tích cực hướng dẫn các cấp công đoàn và UBKT công đoàn cấp dưới xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của công đoàn và UBKT…

Nhờ đó, theo Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hồ Thanh Hồng, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ, hoạt động của UBKT công đoàn các cấp trong tỉnh đã đạt được những kết quả rất tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu theo nghị quyết đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Nâng cao chất lượng hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn

Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBKT công đoànsơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm. Trong hình: Trao Kỷ niệm niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho các cá nhân tiêu biểu.

Nổi bật là việc đảm bảo tốt việc thực hiện kiểm tra tài chính đồng cấp. Trong đó, UBKT LĐLĐ tỉnh đã tổ chức thực hiện số cuộc kiểm tra cùng cấp vượt 20% so với chỉ tiêu đề ra. 100% UBKT công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đủ điều kiện được phân cấp tài chính theo quy định tổ chức kiểm tra đồng cấp, vượt trên 20% so với chỉ tiêu đề ra. Đối với công đoàn cơ sở (CĐCS), tỷ lệ kiểm tra đồng cấp tại đơn vị đều đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp quan tâm, chỉ đạo sát sao và quyết liệt. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên, NLĐ nắm được các chế độ chính sách, các quyền lợi có liên quan và trực tiếp tư vấn cho đoàn viên, NLĐ gửi đơn thư khiếu nại đúng cơ quan, đơn vị giải quyết.

Nhờ đó, những năm gần đây, đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn đều được giải quyết dứt điểm, không có đơn thư tồn đọng, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu đạt 100%. Đối với đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan Nhà nước và tổ chức khác liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, NLĐ, công đoàn các cấp trong tỉnh đều có văn bản tham gia thể hiện rõ quan điểm giải quyết; tỷ lệ đơn thư được tham gia giải quyết đạt trên 70%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Hằng năm, UBKT công đoàn các cấp tổ chức mở các lớp nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát đạt 100% yêu cầu đề ra. Đối với công tác kiểm tra giám sát khi có dấu hiệu vi phạm điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn đều được kiểm tra, xác minh kịp thời, đúng quy định (đạt tỷ lệ 100%)…

Nâng cao chất lượng hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn
Nâng cao chất lượng hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn

Việc tổ chức hội nghị NLĐ, trong đó để NLĐ đóng góp ý kiến một cách dân chủ sẽ góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, từ đó giảm thiểu tình trạng tranh chấp lao động dẫn đến đơn thư khiếu kiện.

Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai là một trong những đơn vị được đánh giá cao trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Đơn vị hiện quản lý 72 CĐCS trực thuộc với tổng số đoàn viên công đoàn 7.119/7.246 công chức, viên chức, NLĐ. Trong đó, có 47 CĐCS có UBKT, đạt tỷ lệ 65,2%, còn lại 25 CĐCS có dưới 30 đoàn viên cử 1 ủy viên Ban Chấp hành phụ trách công tác kiểm tra, giám sát.

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Phạm Văn Chiến cho biết, trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 3/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBKT Công đoàn Viên chức tỉnh và CĐCS đã kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, giúp Ban Chấp hành xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác và triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của UBKT theo nhiệm kỳ và hằng năm.

Hàng năm, UBKT Công đoàn Viên chức tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh thành lập 2 đoàn kiểm tra hoạt động CĐCS. UBKT CĐCS đã chủ động xây dựng quy chế hoạt động, chương trình, kế hoạch và tiến hành kiểm tra đồng cấp tại CĐCS và công đoàn bộ phận. Bên cạnh đó, 5 năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh đã quan tâm tổ chức tập huấn cho 384 lượt cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát về nghiệp vụ, kỹ năng, quy trình kiểm tra và các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.

Nâng cao chất lượng hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn

Một lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai.

Nhờ đó, hoạt động của UBKT CĐCS đã có nhiều chuyển biến rõ rệt; công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được chú trọng và hoạt động có trọng tâm, trọng điểm. Các CĐCS đã cơ bản thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nên không có cán bộ và tổ chức Công đoàn vi phạm phải xử lý kỷ luật; chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tổ chức học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của công đoàn. Hoạt động kiểm tra, giám sát đã góp phần giúp hoạt động công đoàn từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tổ chức nhiều hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên.

Bên cạnh những kết quả quan trọng trên, theo LĐLĐ tỉnh, hoạt động của một số UBKT CĐCS vẫn còn hạn chế, chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kiểm tra còn dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm. Một số đơn vị khu vực ngoài Nhà nước chưa thực hiện tốt việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát hàng năm có tăng nhưng chất lượng chưa cao; một số đơn vị chưa chủ động thực hiện kiểm tra đồng cấp. Chế độ thông tin báo cáo chưa đảm bảo thường xuyên…

Nâng cao chất lượng hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn

Từ thực tế tại đơn vị mình, theo Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Phạm Văn Chiến, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế này. Một trong số đó là do cán bộ công đoàn làm công tác kiểm tra, giám sát đều kiêm nhiệm và thường xuyên biến động, chủ yếu tập trung vào công tác chuyên môn nên không có nhiều thời gian để đầu tư nghiên cứu vào hoạt động kiểm tra, giám sát. Công tác tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn được tăng cường nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra… Trong thời gian tới, Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, thực hiện tốt giải pháp đã đề ra để khắc phục các hạn chế, thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát.

Bài: Tiến Vũ
Đồ họa: Nguyễn Hương

Công nhân Công ty Namyang đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động Công nhân Công ty Namyang đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động

Tính đến ngày 28/9/2020, hơn 1.000 công nhân Công ty TNHH Namyang International Việt Nam (Công ty Namyang) đã đồng ý thôi việc sau hai ...

Khẩu hiệu ‘11 từ hơn 10 tỷ đồng’ và thư gửi hậu thế Khẩu hiệu ‘11 từ hơn 10 tỷ đồng’ và thư gửi hậu thế

Hôm nay, tỉnh Hòa Bình sẽ kiểm tra công trình đang gây xôn xao dư luận là khẩu hiệu 11 từ có giá 10,39 ...

Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 28/9 Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 28/9

Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 28/9, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 33,2 triệu ca bệnh Covid-19, trong đó có ...