e magazine
11/01/2022 12:49
Nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐCS trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước

11/01/2022 12:49

Cùng với quá trình hội nhập và đổi mới của đất nước đòi hỏi đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực, đổi mới phương pháp hoạt động để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tổ chức Công đoàn. Đặc biệt, đối với CĐCS trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước thì đây là khu vực có quan hệ lao động phức tạp; nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của NLĐ Cùng với quá trình hội nhập và đổi mới của đất nước đòi hỏi đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực, đổi mới phương pháp hoạt động để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tổ chức Công đoàn. Đặc biệt, là đối với CĐCS trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, đây là khu vực có quan hệ lao động phức tạp; nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của NLĐ

Nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐCS trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nướcĐồng chí Phạm Tiến Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CĐCS TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC

Cùng với quá trình hội nhập và đổi mới của đất nước đòi hỏi đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực, đổi mới phương pháp hoạt động để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tổ chức Công đoàn. Đặc biệt, đối với CĐCS trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước (KVNNN) thì đây là khu vực có quan hệ lao động phức tạp; nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người lao động (NLĐ). Thời gian qua, Công đoàn Quảng Bình luôn chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐCS trong các doanh nghiệp KVNNN.

hoạt động ngày càng thực chất, có nhiều đổi mới

Quán triệt chương trình phát triển đoàn viên của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII, Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Quảng Bình, với mục tiêu: Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS trong các thành phần kinh tế, nhất là trong các doanh nghiệp KVNNN; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 09/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đoàn viên và tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp KVNNN. Trong những năm qua, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã tập trung chỉ đạo và đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS doanh nghiệp KVNNN, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của các CĐCS doanh nghiệp KVNNN.

Trong đó, chú trọng nâng cao phương pháp, kỹ năng tổ chức các hoạt động, tham gia, phối hợp, thương lượng ký kết TƯLĐTT cũng như kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục NLĐ và người sử dụng lao động (NSDLĐ); tạo sự tin tưởng cho NLĐ khi tham gia vào các hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Công đoàn Quảng Bình hiện có 238 CĐCS doanh nghiệp, trong đó có 17 CĐCS doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối trên 51%; 10 CĐCS sự nghiệp ngoài công lập; 09 CĐCS có vốn đầu tư nước ngoài; 182 CĐCS công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty tư nhân; 18 CĐCS Hợp tác xã; 02 Nghiệp đoàn nghề cá.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐCS trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước
Công đoàn Quảng Bình hiện có 221 CĐCS trong các doanh nghiệp KVNNN với tổng số 15.817 đoàn viên (Hình ảnh công nhân lao động Xí nghiệp May Hà Quảng)

Đến nay, hoạt động của CĐCS doanh nghiệp KVNNN tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của LĐLĐ tỉnh và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, hoạt động của các CĐCS doanh nghiệp KVNNN ngày càng đi vào thực chất, có sự đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động.

Phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, các CĐCS doanh nghiệp KVNNN đã đại diện thỏa thuận, ký kết các bản thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) có lợi cho đoàn viên, NLĐ.

Hiện, có 181/198 doanh nghiệp đã ký kết TƯLĐTT; hằng năm, có trên 93% doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ và thực hiện đối thoại tại nơi làm việc.

CĐCS doanh nghiệp KVNNN hoạt động hiệu quả đã góp phần quan trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, NLĐ.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp KVNNN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Toàn tỉnh hiện có 221 CĐCS trong các doanh nghiệp KVNNN với tổng số 15.817 đoàn viên, trong đó, 676 đoàn viên mới được phát triển trong năm 2021.

Qua thống kê, rà soát trên địa bàn tỉnh hiện còn có gần 533 doanh nghiệp KVNNN có đủ điều kiện thành lập CĐCS, trong đó, có 40 doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên nhưng chưa có tổ chức Công đoàn.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐCS trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước

Năm 2021, Công đoàn Quảng Bình phát triển được 676 đoàn viên

Thực tế, trong các doanh nghiệp đã có tổ chức Công đoàn, số CNLĐ gia nhập công đoàn chưa đạt 100%. Chất lượng CĐCS được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm chưa cao; chất lượng đoàn viên, công tác quản lý đoàn viên vẫn còn nhiều hạn chế; việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS một số nơi còn mang tính hình thức, chưa thực chất; tỷ lệ CĐCS ở các doanh nghiệp bị dừng hoạt động trên địa bàn tỉnh vẫn còn cao, số lượng đoàn viên bị giảm nhiều, nhất là trong 2 năm ảnh hưởng do dịch Covid 19.

Từ thực tế đó, đòi hỏi Công đoàn Quảng Bình phải tập trung đổi mới, chăm lo cho hoạt động của CĐCS doanh nghiệp KVNNN để khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn, đồng thời để tiếp tục vận động NLĐ gia nhập tổ chức Công đoàn.

Tập trung thực hiện những giải pháp trọng tâm

Để tiếp tục thực hiện chương trình phát triển đoàn viên của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII và Nghị Quyết Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh về tăng cường củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, trong đó, tập trung đẩy mạnh hoạt động CĐCS doanh nghiệp KVNNN, trong thời gian tới các cấp Công đoàn Quảng Bình tập trung thực hiện những giải pháp trọng tâm như sau:

1. Tích cực, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ; phối hợp chặt chẽ với NSDLĐ thực hiện tốt quy chế dân chủ; đại diện NLĐ thương lượng, ký kết TƯLĐTT; nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp luật; thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ, phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công, lãn công xảy ra trên địa bàn tỉnh.

2. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự hỗ trợ của chính quyền trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh, trong đó tập trung: Tham mưu cho cấp ủy Đảng cùng cấp lãnh đạo, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 09/8/2017 của BTV Tỉnh ủy Quảng Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đoàn viên và tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp KVNNN; Chỉ thị 15-CT/TU ngày 29/11/2021 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp KVNNN trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 12/10/2021 của BTV Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Chủ động phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội, NSDLĐ triển khai thực hiện Luật Công đoàn, Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; chỉ đạo doanh nghiệp, NSDLĐ hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và triển khai các hoạt động công đoàn, xây dựng CĐCS vững mạnh.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐCS trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước
Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn; bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho NLĐ là những giải pháp nhằm phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS doanh nghiệp KVNNN

3. Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của BCH CĐCS; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của CĐCS. Tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 51/CTr-BCH ngày 8/11/2021 của BCH LĐLĐ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh: Chương trình hành động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023; Chương trình hành động nâng cao chất lượng công tác cán bộ nhiệm kỳ 2018-2023; Chương trình nâng cao năng lực chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ; Chương trình Công đoàn đồng hành doanh nghiệp. Xây dựng, thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa BCH CĐCS với NSDLĐ.

Thường xuyên rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức, bộ máy cán bộ công đoàn, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ CĐCS; thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại tổ chức, đoàn viên.

4. Tăng cường tiếp cận, vận động NSDLĐ thực hiện tốt chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ, chính sách cho NLĐ, nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức Công đoàn, chủ động được nguồn lực phục vụ hoạt động CĐCS.

5. Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với mục tiêu: Năng suất, chất lượng, hiệu quả. Triển khai chương trình phúc lợi, đưa những lợi ích thiết thực đến đoàn viên, NLĐ nhằm thu hút, tập hợp, kết nạp đoàn viên; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị, đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống cho NLĐ; động viên đoàn viên, NLĐ nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Phạm Tiến Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình