Thứ ba 15/06/2021 03:52

Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Nghiên cứu - Trao đổi - ThS. Lê Thị Phương Thảo - Trường Đại học Công đoàn

Năng lực cán bộ công đoàn (CBCĐ) là toàn bộ khả năng, kỹ năng, đặc tính tâm lý vốn có đảm bảo đáp ứng được yêu cầu công tác vận động, tổ chức, giáo dục quần chúng, CNVCLĐ. Hay nói cách khác, năng lực CBCĐ là tổng hợp các yếu tố tạo thành khả năng hoàn thành nhiệm vụ mà người CBCĐ được giao. Trước yêu cầu của tình hình mới hiện nay, việc nâng cao năng lực CBCĐ là vấn đề được đặt ra cấp bách.
Doanh nghiệp cần làm gì khi có công nhân mắc Covid-19? Lúc lấy mẫu, em như chạm vào nỗi lo lắng của công nhân Nữ công nhân rưng rưng khi nhận được món quà từ công đoàn
Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở phải lấy ý kiến đoàn viên bởi họ là những người rõ nhất công đoàn cơ sở đã hoạt động như thế nào. Nguồn: csat.vn

1. Tiêu chí đánh giá năng lực CBCĐ

Ở mỗi giai đoạn phát triển khác nhau, trong những điều kiện kinh tế, xã hội khác nhau, do mục tiêu, chức năng, yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau, đòi hỏi người CBCĐ phải có những năng lực tương ứng. Tuy vậy, trong tổ chức hoạt động công đoàn ở thời kỳ nào cũng đòi hỏi người CBCĐ phải có những năng lực chung, mang tính phổ biến sau: Trình độ hiểu biết chung; năng lực chuyên môn nghiệp vụ; trình độ lý luận chính trị; năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện; năng lực vận dụng, áp dụng các phương pháp vận động, tổ chức cho quần chúng hoạt động; có sức khỏe tốt.

Đối với CBCĐ, năng lực được coi là điều kiện để CNVCLĐ tin tưởng, trông cậy, gửi gắm tình cảm của họ. Trong điều kiện hiện nay, đánh giá năng lực CBCĐ có thể áp dụng một số tiêu chí sau:

Trình độ lý luận chính trị

CBCĐ phải có kiến thức nhất định về lý luận chính trị mới có thế giới quan và phương pháp luận khoa học làm cơ sở cho nhận thức chính trị và xem xét, giải quyết vấn đề đúng đắn, khách quan. CBCĐ có trình độ lý luận chính trị sẽ có năng lực nhận thức, nắm được các quy luật khách quan của cuộc sống, trên cơ sở đó đề ra các nội dung, phương pháp giải quyết thỏa đáng những mâu thuẫn phát sinh hàng ngày nhằm mang lại hiệu quả tối ưu, phù hợp với nguyện vọng của CNLĐ. Do vậy, CBCĐ nhất thiết phải có trình độ lý luận chính trị và không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị. Yêu cầu trình độ lý luận chính trị của CBCĐ không đơn giản là có các chứng chỉ, bằng cấp mà cốt lõi là có khả năng biến các vấn đề đã được học thành nhận thức, hành động cụ thể, thiết thực.

Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
CBCĐ nhất thiết phải có trình độ lý luận chính trị và không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị. Nguồn: tuoitrebinhdinh.vn

Năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ

Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của công đoàn và để khẳng định được vai trò, vị trí của mình, được CNVCLĐ thừa nhận, đòi hỏi CBCĐ phải có năng lực quán triệt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào việc đề ra chương trình, kế hoạch công tác của công đoàn; phải có năng lực vận động, tổ chức CNLĐ thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình kế hoạch hoạt động của công đoàn. Đây là tiêu chuẩn đặc biệt quan trọng đối với đội ngũ CBCĐ các cấp, nhất là đối với CBCĐ cấp vĩ mô.

CBCĐ phải biết tổ chức Công đoàn mà mình phụ trách. Trong thực tế, tổ chức hoạt động công đoàn có nhiều việc làm hiệu quả và có thể thống kê được, như việc giải quyết các vấn đề nóng bỏng trong đơn vị, hoặc việc chỉ đạo các hoạt động cụ thể của công đoàn. Do đó tiêu chuẩn chung về năng lực đối với CBCĐ đòi hỏi phải có khả năng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, xây dựng nghị quyết, chương trình công tác đạt kết quả tốt.

Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
CBCĐ phải có năng lực vận động, tổ chức CNLĐ thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình kế hoạch hoạt động của công đoàn. Nguồn: saigonrailway.com.vn

Có trình độ học vấn, chuyên môn và nghiệp vụ công tác công đoàn

Trong điều kiện hiện nay, việc hội nhập quốc tế và sự phát triển của khoa học kĩ thuật, công nghệ đặt ra đòi hỏi khách quan phải không ngừng nâng cao trình độ học vấn của CBCĐ. CBCĐ dù kiêm nhiệm hay chuyên trách phải có trình độ lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn, có kỹ năng vận động NLĐ, tổ chức hoạt động công đoàn. CBCĐ công tác ở ngành nào phải có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực đó. Muốn tham gia quản lý thì phải là người thông thạo chuyên môn, phải biết một cách đầy đủ và chính xác tất cả những điều kiện sản xuất, phải hiểu được kĩ thuật của nền sản xuất ở trình độ hiện đại của nó, phải có một trình độ khoa học nhất định. Có như vậy CBCĐ mới nắm chắc được tính chất công việc, mới hiểu được tâm tư, nguyện vọng và điều kiện sống của công nhân, NLĐ, qua đó, tiếng nói của CBCĐ mới gần gũi với chuyên môn nghề nghiệp của họ.

Yêu cầu về năng lực chuyên môn, nghề nghiệp đối với CBCĐ thuộc lĩnh vực công tác đặt ra cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ phải là những người trưởng thành từ phong trào công nhân. Đây cũng là yêu cầu đặt ra cho công tác quy hoạch, đào tạo CBCĐ phải theo địa chỉ chứ không thể đào tạo chung chung. Đặc biệt, việc bố trí, sử dụng CBCĐ, nhất là CBCĐ cơ sở thực sự phải là những người trưởng thành từ phong trào công nhân, được quần chúng CNLĐ tín nhiệm.

Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
CBCĐ phải là những người trưởng thành từ phong trào công nhân mới hiểu được tâm tư, nguyện vọng và điều kiện sống của công nhân, NLĐ, qua đó, tiếng nói của CBCĐ mới gần gũi với chuyên môn nghề nghiệp của họ. Nguồn: zingnews.vn

Khả năng đoàn kết, vận động, tập hợp quần chúng

Đặc thù của hoạt động công đoàn là hoạt động quần chúng, do vậy không cho phép hành chính hóa, luật pháp hóa phương pháp hoạt động công đoàn. Hoạt động công đoàn phải mang tính giáo dục, thuyết phục cao, nên phương pháp hoạt động công đoàn phải đa dạng, linh hoạt không cứng nhắc. CBCĐ phải biết xử lý sáng tạo các tình huống trong tổ chức hoạt động công đoàn nhằm đem lại kết quả cao, đây chính là đòi hỏi năng lực lựa chọn, sử dụng phương pháp tổ chức hoạt động, năng lực vận động, tập hợp quần chúng cần có của CBCĐ.

Về sức khỏe thể chất, tinh thần

Sức khỏe là một trong những yếu tố tạo nên năng lực của người cán bộ. Vì năng lực là khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sức khỏe biểu thị khả năng về mặt thể chất ở mỗi người, bao gồm cơ thể khỏe mạnh, khả năng chịu đựng áp lực khi bị ngoại cảnh tác động, đó là lòng kiên nhẫn, sức bền, độ dẻo dai trong công việc, sức sáng tạo, yếu tố tâm lý trước sự việc cần xử lý. Yêu cầu đó là do đặc thù của hoạt động công đoàn, nhất là đối với CBCĐ cơ sở kiêm nhiệm vừa phải phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ vừa phải đảm nhiệm nhiệm vụ công đoàn.

Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
CBCĐ phải biết xử lý sáng tạo các tình huống trong tổ chức hoạt động công đoàn nhằm đem lại kết quả cao, đây chính là đòi hỏi năng lực lựa chọn, sử dụng phương pháp tổ chức hoạt động, năng lực vận động, tập hợp quần chúng cần có của CBCĐ. Nguồn: saigonrailway.com.vn

2. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực CBCĐ

Thứ nhất: Quá trình đổi mới và hội nhập đang đặt ra nhưng yêu cầu cao đòi hỏi phải không ngừng hoàn thiện và tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị. Điều này đòi hỏi các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó có tổ chức Công đoàn phải không ngừng đổi mới nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của mình góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của đất nước. Để tổ chức Công đoàn không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, cần phải xây dựng đội ngũ CBCĐ đủ về số lượng, đảm bảo về trình độ, năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Thứ hai: Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, GCCN Việt Nam đang có sự chuyển biến quan trọng, phát triển nhanh về số lượng, đa dạng hóa về cơ cấu và có sự phân hóa về trình độ, mức sống cũng như môi trường, điều kiện làm việc. Để công đoàn thực sự là trung tâm đoàn kết, giáo dục CNVCLĐ và luôn thực hiện tốt các chức năng cơ bản của mình thì việc nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ CBCĐ là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là yếu tố cơ bản quyết định đảm bảo cho việc thực hiện tốt vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn.

Thứ ba: Hiện nay, Việt Nam đang chịu tác động của cơ chế thị trường đối với sự phát triển của con người, xã hội và tác động trực tiếp đến hoạt động công đoàn. Điều này một mặt góp phần nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ CBCĐ, là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước; mặt khác cũng chỉ ra năng lực đội ngũ CBCĐ cơ sở còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu mới đặt ra, chưa có những đề xuất ngang tầm với vị trí, vai trò của tổ chức mình đại diện. Một số CĐCS hoạt động hiệu quả chưa cao, tình trạng vi phạm đến quyền lợi ích của CNVCLĐ còn diễn ra nhiều.

Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
Nâng cao năng lực CBCĐ là một nhiệm vụ lâu dài, phức tạp, do vậy phải gắn việc xây dựng đội ngũ CBCĐ đảm bảo về số lượng với nâng cao về chất lượng, chú ý đến tính đồng bộ, toàn diện, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của phong trào công nhân, hoạt động công đoàn. Nguồn: congdoanhatinh.org.vn

Nâng cao năng lực CBCĐ là một nhiệm vụ lâu dài, phức tạp, do vậy phải gắn việc xây dựng đội ngũ CBCĐ đảm bảo về số lượng với nâng cao về chất lượng, chú ý đến tính đồng bộ, toàn diện, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của phong trào công nhân, hoạt động công đoàn. Mục đích của nâng cao năng lực CBCĐ là góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, của GCCN và tổ chức Công đoàn.

Tài liệu tham khảo:

  1. Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, HN, 2018.
  2. Dương Văn Sao, Chử Văn Thịnh, Tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới, Nxb Lao động, HN, 2004.
  3. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2000.
  4. Nguyễn Trọng Điều, Nâng cao phẩm chất năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế, Tạp chí Cộng sản số 18, tháng 6/2003.
  5. Trường đại học Công đoàn, Một số vấn đề đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, Nxb Lao động, HN, 2004.
  6. V.I. Lênin: toàn tập, Nxb. Tiến bộ, M, 1978.
2 bệnh nhân COVID-19 nặng đầu tiên ở Bắc Giang khỏi bệnh 2 bệnh nhân COVID-19 nặng đầu tiên ở Bắc Giang khỏi bệnh

Sáng 10/6, Bệnh viện Phổi Bắc Giang vui mừng công bố 2 ca bệnh nặng đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính ...

Nữ công nhân mang thai ở “tâm dịch” Bắc Giang: “Chồng tôi lại lỡ hẹn vào nhà máy” Nữ công nhân mang thai ở “tâm dịch” Bắc Giang: “Chồng tôi lại lỡ hẹn vào nhà máy”

Mang thai đã 8 tháng rưỡi, chị Võ Thị Thủy (35 tuổi, công nhân Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (KCN Vân Trung, Bắc ...

Lúc lấy mẫu, em như chạm vào nỗi lo lắng của công nhân Lúc lấy mẫu, em như chạm vào nỗi lo lắng của công nhân

“Em tự dặn mình phải nhẹ tay hơn, thao tác nhanh hơn để công nhân và người dân vơi bớt lo lắng về bệnh tật” ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Phát huy kỹ năng cán bộ công đoàn trong tổ chức đối thoại tại nơi làm việc

Nghiên cứu - Trao đổi -

Phát huy kỹ năng cán bộ công đoàn trong tổ chức đối thoại tại nơi làm việc

Đối thoại tại nơi làm việc (ĐTTNLV) là việc chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử dụng lao động (NSDLĐ) với người lao động (NLĐ) hoặc tổ chức đại diện NLĐ về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi (Khoản 1 Điều 63 Bộ luật Lao động năm 2019). Do đó, việc phát huy kỹ năng cán bộ công đoàn (CBCĐ) trong tổ chức ĐTTNLV là rất cần thiết.

Đọc thêm

Công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở DN ngoài khu vực Nhà nước

Nghiên cứu - Trao đổi -

Công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở DN ngoài khu vực Nhà nước

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (2021) khẳng định kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm, nhất là trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ, được hỗ trợ phát triển thành các công ty, tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có sức cạnh tranh cao. Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân hợp tác, liên kết với doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, kinh tế hộ; phát triển các công ty cổ phần có sự tham gia rộng rãi của các chủ thể xã hội, nhất là NLĐ. Cùng với phát triển kinh tế tư nhân, công tác phát triển Đảng ở khu vực này được Đảng ta đặt ra từ rất sớm.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển văn hóa

Nghiên cứu - Trao đổi -

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển văn hóa

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (CLNNL), phát triển con người. Mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa (PTVH) cũng là mục tiêu xây dựng và phát triển con người mới Việt Nam, đặt con người vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là chủ thể của sự phát triển.

Kinh nghiệm quốc tế về mô hình bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện

Nghiên cứu - Trao đổi -

Kinh nghiệm quốc tế về mô hình bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện

Các tài liệu thu thập hiện nay chưa cho thấy nước nào trên thế giới thực hiện quy định trong luật pháp về bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ) theo hình thức tự nguyện cho mọi NLĐ làm việc không có hợp đồng lao động. Tuy nhiên, mỗi nước đều có giải pháp thực hiện mô hình bảo hiểm TNLĐ theo hình thức tự nguyện nhằm bảo vệ NLĐ ở khu vực này. Tìm hiểu vấn đề trên có thể mang lại cho chúng ta những kinh nghiệm nhất định.

Nhu cầu chăm sóc y tế của công nhân khu công nghiệp - thực trạng và gợi ý chính sách

Nghiên cứu - Trao đổi -

Nhu cầu chăm sóc y tế của công nhân khu công nghiệp - thực trạng và gợi ý chính sách

Dịch vụ y tế là một trong những dịch vụ xã hội cơ bản, bao gồm các hình thức khám chữa bệnh, điều dưỡng phục hồi chức năng về thể chất cũng như tinh thần cho người dân nói chung và công nhân nói riêng. Công nhân tại nhiều KCN hiện nay vẫn đang phải làm việc trong điều kiện chưa đảm bảo tiêu chuẩn về ATVSLĐ. Công tác chăm sóc sức khoẻ và y tế cho công nhân ở khu vực này có vai trò quan trọng trong việc phòng tránh, hạn chế tai nạn lao động (TNLĐ) và bệnh nghề nghiệp (BNN) xảy ra.

Chứng khoán hóa với xã hội hóa đầu tư

Nghiên cứu - Trao đổi -

Chứng khoán hóa với xã hội hóa đầu tư

Khái niệm chứng khoán hóa chính thức xuất hiện vào đầu những năm 70 của thế kỷ trước, một trong những nguyên nhân cơ bản do các doanh nghiệp vừa và nhỏ khó tiếp cận nguồn vốn vay từ các Ngân hàng, cùng với nhu cầu hàng hóa của thị trường tài chính tại Mỹ khi đó không đủ đáp ứng “khẩu vị” nhà đầu tư.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành tài chính - ngân hàng

Nghiên cứu - Trao đổi -

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành tài chính - ngân hàng

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất chắc chắn sẽ tác động mạnh tới lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng (TCNH) nói chung, trong đó có vấn đề nguồn nhân lực chất lượng cao (NNLCLC) ngành TCNH nói riêng. Do vậy, việc xác định rõ một số quan điểm về phát triển NNLCLC ngành TCNH trong CMCN 4.0 là điều mang tính cấp thiết.

Chất lượng cuộc sống của công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Nghiên cứu - Trao đổi -

Chất lượng cuộc sống của công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Bằng cách tiếp cận chất lượng cuộc sống và quan điểm cần chăm lo toàn diện cho đội ngũ công nhân như một giải pháp căn cơ đảm bảo sự ổn định kinh tế-xã hội; bài viết dưới đây rút trích một số kết quả nghiên cứu rút ra từ Đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi ứng xử của công nhân trước những biến động kinh tế, xã hội ở TP. Hồ Chí Minh” của tác giả, do Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố tiến hành vào năm 2019, nhằm phản ánh thực trạng và đề xuất các giải pháp định hướng góp phần giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho lực lượng công nhân TP. Hồ Chí Minh trong hiện nay cũng như giai đoạn sắp tới.

Những thách thức đối với lao động Việt Nam trước làn sóng công nghệ số

Công đoàn Việt Nam -

Những thách thức đối với lao động Việt Nam trước làn sóng công nghệ số

Thời gian qua, lực lượng lao động Việt Nam tuy không ngừng phát triển về chuyên môn kỹ thuật nhưng đa số lao động Việt Nam đều làm việc trong những ngành nghề có hàm lượng kỹ thuật thấp. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ giúp tăng năng suất lao động nhờ áp dụng những công nghệ hiện đại vào quá trình sản xuất, song cũng đặt ra nhiều thách thức như mất việc làm và những vấn đề xã hội khác.

Tác động của phân hóa giàu nghèo đến ý thức chính trị của giai cấp công nhân nước ta

Công đoàn Việt Nam -

Tác động của phân hóa giàu nghèo đến ý thức chính trị của giai cấp công nhân nước ta

Trong những năm qua, tình trạng phân hóa giàu nghèo đã và đang trở thành một hiện tượng phổ biến ở nước ta; là một trong những nguyên nhân làm sai lệch nhận thức chính trị của một bộ phận công nhân. Vậy, làm thế nào để hạn chế những tác động, ảnh hưởng tiêu cực đó đến công nhân để tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân (GCCN) ngày càng vững mạnh?

Xem phiên bản di động