e magazine
Nghệ An có 418 doanh nghiệp tổ chức thương lượng, ký kết TƯLĐTT trong năm 2020

10/01/2021 14:47

Năm 2020, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã tập trung chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành, thị, công đoàn ngành triển khai thực hiện tốt việc tổ chức thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Kết quả, có 418/530 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký kết TƯLĐTT, đạt tỷ lệ 78,9%. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước có 32/32 đơn vị, đạt 100%; doanh nghiệp FDI có 22/26 đơn vị, đạt 84,6%; doanh nghiệp ngoài quốc doanh có 364/472 đơn vị, đạt 77,2%.

Nghệ An có 418 doanh nghiệp tổ chức thương lượng, ký kết TƯLĐTT trong năm 2020

Năm 2020, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã tập trung chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành, thị, công đoàn ngành triển khai thực hiện tốt việc tổ chức thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Kết quả, có 418/530 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký kết TƯLĐTT, đạt tỷ lệ 78,9%. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước có 32/32 đơn vị, đạt 100%; doanh nghiệp FDI có 22/26 đơn vị, đạt 84,6%; doanh nghiệp ngoài quốc doanh có 364/472 đơn vị, đạt 77,2%.

Nghệ An có 418 doanh nghiệp tổ chức thương lượng, ký kết TƯLĐTT trong năm 2020

LĐLĐ các huyện, thành, thị, công đoàn ngành ký kết thực hiện chỉ tiêu ký mới, ký sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT

Trong năm, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả việc đàm phán, thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Cụ thể như tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 01/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về TƯLĐTT năm 2019; hỗ trợ kinh phí trong việc thương lượng ký mới, ký sửa đổi bổ sung TƯLĐTT năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020; chỉ đạo các đơn vị tổ chức tập huấn kỹ năng thương lượng và ký kết TƯLĐTT cho Chủ tịch CĐCS, điển hình như LĐLĐ các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công đoàn KKT Đông Nam.

Trong năm 2020, bên cạnh nhiều bản TƯLĐTT đảm bảo chất lượng, mở rộng nhiều điều khoản có lợi cho người lao động, thì còn nhiều TƯLĐTT chất lượng chưa cao, mới chỉ mang tính chất sao chép lại luật, thậm chí nhiều đơn vị còn để dạng mẫu chưa thể hiện việc xây dựng, thương lượng tại đơn vị, chưa quan tâm đến chất lượng thực sự.

Nghệ An có 418 doanh nghiệp tổ chức thương lượng, ký kết TƯLĐTT trong năm 2020

Năm 2020, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 01/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về TƯLĐTT năm 2019

Đồng chí Nguyễn Chí Công – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Để nâng cao chất lượng đàm phán, ký kết TƯLĐTT, trong năm 2021, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát lại các bản TƯLĐTT đã ký và hết hạn; đối với các bản TƯLĐTT có nội dung còn sơ sài, mang tính hình thức sẽ yêu cầu CĐCS xem xét, đôn đốc doanh nghiệp ký lại, thêm các nội dung phù hợp và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chính sách trong thỏa ước nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động. Đồng thời, giao chỉ tiêu cho các đơn vị, hàng năm có trên 85% doanh nghiệp đã thành lập CĐCS ký kết TƯLĐTT; có trên 70% số TƯLĐTT ký mới và sửa đổi bổ sung được xếp loại. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh Nghệ An sẽ đưa ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT như: Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ CĐCS; sau tập huấn, theo dõi, hỗ trợ CĐCS sửa đổi, ký lại hoặc ký mới TƯLĐTT”.

Nghệ An có 418 doanh nghiệp tổ chức thương lượng, ký kết TƯLĐTT trong năm 2020

Tại nhiều đơn vị, các TƯLĐTT đã được xây dựng bài bản, chất lượng, có nhiều điều khoản có lợi cho người lao động

Các nội dung cụ thể để thực hiện ký kết TƯLĐTT tại doanh nghiệp đã được LĐLĐ tỉnh Nghệ An triển khai đến LĐLĐ các huyện, thành, thị và công đoàn ngành. Trong đó, giao công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần sâu sát, giúp đỡ CĐCS kỹ năng đàm phán, thương lượng ký kết TƯLĐTT; nắm vững nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động 2019 để bổ sung, xây dựng TƯLĐTT. Đặc biệt, khi phát hiện có nội dung trái luật phải được sửa đổi kịp thời; các bản TƯLĐTT hết hạn phải được thương lượng ký kết lại và gửi Sở LĐTB&XH tỉnh hoặc Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

Nghệ An có 418 doanh nghiệp tổ chức thương lượng, ký kết TƯLĐTT trong năm 2020

LĐLĐ tỉnh Nghệ An giao chỉ tiêu cho các đơn vị, hàng năm có trên 85% doanh nghiệp đã thành lập CĐCS ký kết TƯLĐTT

Đồng thời, LĐLĐ tỉnh Nghệ An có cơ chế hỗ trợ tài chính đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc hỗ trợ CĐCS ký kết TƯLĐTT, trước mắt tham mưu tăng mức hỗ trợ ký mới, ký sửa đổi bổ sung cho các đơn vị so với quy định hiện hành. LĐLĐ Nghệ An sẽ có các hình thức biểu dương, khen thưởng đối với các doanh nghiệp, CĐCS, các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thương lượng ký kết TƯLĐTT

Nghệ An có 418 doanh nghiệp tổ chức thương lượng, ký kết TƯLĐTT trong năm 2020

Trong năm 2021, LĐLĐ Nghệ An tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung về TƯLĐTT, đảm bảo lợi ích thực chất, hiệu quả cho NLĐ

Thanh Tùng