e magazine
Nghệ An đạt kết quả toàn diện trong xây dựng Nông thôn mới

24/12/2020 16:10

Năm 2020, tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong điều kiện hết sức khó khăn do tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt tác động của đại dịch Covid-19 và mưa bão đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân. Việc huy động sức dân với vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới giảm đáng kể. Tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, Ban chỉ đạo NTM tỉnh cùng sự đôn đốc, hướng dẫn kịp thời của các ngành, các địa phương, sự hưởng ứng tích cực của người dân nên năm 2020, Nghệ An tiếp tục đạt kết quả toàn diện với các tiêu chí xây dựng NTM.

Nghệ An Đạt kết quả toàn diện trong xây dựng Nông thôn mới

Năm 2020, tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong điều kiện hết sức khó khăn do tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt tác động của đại dịch Covid-19 và mưa bão đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân. Việc huy động sức dân với vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới giảm đáng kể. Tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, Ban chỉ đạo NTM tỉnh cùng sự đôn đốc, hướng dẫn kịp thời của các ngành, các địa phương, sự hưởng ứng tích cực của người dân nên năm 2020, Nghệ An tiếp tục đạt kết quả toàn diện với các tiêu chí xây dựng NTM.

Nghệ An đạt kết quả toàn diện trong xây dựng Nông thôn mới

Những con đường ở làng quê NTM của Nghệ An

Đến tháng 12, Nghệ An có 283 xã đạt 19 tiêu chí NTM, chiếm 68,85%; 19 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, chiếm 4,62%; có 56 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, chiếm 13,6%; có 53 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, chiếm 12,9%; không còn xã dưới 5 tiêu chí. Bình quân tiêu chí cả tỉnh là 16,43 tiêu chí/xã.

Dự kiến hết năm 2020, tỉnh Nghệ An có thêm 35 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh lên 281 xã, đạt 68,36%, số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 16,5 tiêu chí/xã. Hiện nay, huyện Nghi Lộc và thị xã Hoàng Mai đang nỗ lực hoàn thành đạt chuẩn các xã còn lại và các tiêu chí cấp huyện để hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm tra và thẩm định đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn NTM.

Trong năm 2020, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt khoảng 10.637.093 triệu đồng, nâng tổng vốn huy động giai đoạn 2011-2020 lên 66.718.679 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp thực hiện chương trình là 1.960.497 triệu đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án 2.100.000 triệu đồng; vốn doanh nghiệp 450.000 triệu đồng; vốn tín dụng 5.100.000 triệu đồng; vốn nhân dân đóng góp 1.026.596 triệu đồng.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình NTM được triển khai thường xuyên, liên tục. Trong năm, Hội đồng nhân dân các cấp đã thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chương trình NTM đối với các cấp, các ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo các cấp đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất về kết quả, tiến độ triển khai thực hiện chương trình NTM. UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các sở, ngành, phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo tỉnh sâu sát cơ sở, kiểm tra, đánh giá tình hình xây dựng NTM; đồng thời nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng để theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư, góp phần quan trọng trong việc thực thi dân chủ của người dân tham gia xây dựng NTM và đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh các cơ chế, quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh với vai trò cơ quan chủ trì, điều phối các hoạt động của chương trình đã chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát gắn với các hoạt động nghiệp vụ như công tác tham mưu phân bổ vốn, chỉ đạo phát triển sản xuất, thẩm định công nhận xã đạt chuẩn. Qua các đợt kiểm tra đã kịp thời nắm bắt những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện để từ đó có giải pháp xử lý phù hợp, hiệu quả nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM theo kế hoạch.

Nghệ An đạt kết quả toàn diện trong xây dựng Nông thôn mới
Nghệ An đạt kết quả toàn diện trong xây dựng Nông thôn mới
Nghệ An đạt kết quả toàn diện trong xây dựng Nông thôn mới

Nghệ An hiện có 246 xã đạt chuẩn NTM

Đến nay, Nghệ An cơ bản đạt kết quả toàn diện trong các tiêu chí xây dựng NTM.

Về quy hoạch xây dựng NTM, trên cơ sở quy hoạch và đề án xã NTM được phê duyệt, để đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH và xây dựng NTM trong giai đoạn mới, các huyện, thành phố, thị xã đã chỉ đạo các xã tiến hành rà soát quy hoạch, đề án xây dựng xã NTM. Đến nay, tất cả các xã thuộc 20 huyện, thành phố, thị xã, đặc biệt là ở 3 xã xây dựng NTM kiểu mẫu đã hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

Về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đến tháng 11, tỉnh Nghệ An đã xây dựng được thêm 249 km đường giao thông nông thôn, nâng tổng số km giao thông đã xây dựng, nâng cấp được của toàn tỉnh lên 10.409,4 km, với tổng kinh phí hơn 13.126 tỷ đồng. Hiện tỉnh Nghệ An có 305/411 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông, đạt 74,2%; có 378/411 xã đạt tiêu chí số 3 về thuỷ lợi, đạt 91,6%; có 370/411 xã đạt tiêu chí số 4 về điện, đạt 90%; có 348/411 xã đạt tiêu chí số 5 về trường học, đạt 84,6%; có 315/411 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá, đạt 76,6%; có 366/411 xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, đạt 89%.

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn Nghệ An đạt khoảng 33 triệu đồng/người/năm. Toàn tỉnh có 321/411 xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập, đạt 77,9%; 349/411 xã đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất, đạt 84,9%.

Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được các cấp ngành đặc biệt quan tâm. Nếu như năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của Nghệ An là 12,01%, thì đến cuối năm 2020 giảm còn 3%. Cùng với việc lồng ghép triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đến nay, Nghệ An có 311/411 xã đạt tiêu chí về hộ nghèo, đạt 75,6%, có 380/411 xã đạt tiêu chí về lao động có việc làm, đạt 92,45%.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tỉnh Nghệ An đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, Nghệ An đã đầu tư đồng bộ cho hệ thống điện, đường, trường, trạm, chợ, nhà văn hóa khu vực nông thôn. Công tác y tế, giáo dục được quan tâm, ưu tiên chăm lo. Đến nay, các trạm y tế vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh đã được xây dựng đảm bảo diện tích, quy mô và mua sắm trang thiết bị y tế đồng bộ; có trên 90% trạm y tế có bác sỹ, nhân viên y tế đều đã qua đào tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Nghệ An đạt kết quả toàn diện trong xây dựng Nông thôn mới
Nghệ An đạt kết quả toàn diện trong xây dựng Nông thôn mới
Nghệ An đạt kết quả toàn diện trong xây dựng Nông thôn mới
Các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng đã nâng cao đời sống tinh thần cho người dân

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM đã động viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng NTM trong các tầng lớp nhân dân. Phong trào xây dựng xã văn hóa, thôn, bản văn hóa, gia đình văn hóa ngày càng phát triển sâu rộng. Hệ thống thiết chế văn hoá ở cơ sở từng bước được xây dựng, nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tổ chức đa dạng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 323/411 xã đạt tiêu chí về văn hóa, chiếm 78,6%. Thực hiện Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 1/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn bản NTM áp dụng trên địa bàn các xã miền núi giai đoạn 2017-2020, trong năm 2020, Nghệ An có thêm 7 thôn bản được công nhận, đưa tổng số thôn, bản đạt chuẩn NTM lên 847 thôn, bản.

Ông Nguyễn Văn Hằng – Phó Chánh văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Nghệ An chia sẻ: “ Để có được những kết quả toàn diện trong xây dựng NTM, tỉnh Nghệ An đã thực hiện đồng bộ công tác lãnh đạo, điều hành, triển khai thực hiện. Cụ thể như hoàn thiện hệ thống khung khổ pháp lý và văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình; nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM ở các cấp; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng NTM; tập trung huy động các nguồn lực; phát động các phong trào thi đua; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình NTM.

Qua việc thực hiện chương trình xây dựng NTM, các địa phương đã nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Nghệ An luôn vượt so với chỉ tiêu trung ương và của Hội đồng nhân dân tỉnh giao; chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá được nâng cao; thu nhập và điều kiện sống của người dân được nâng lên rõ nét.

Nghệ An đạt kết quả toàn diện trong xây dựng Nông thôn mới

Diện mạo khu vực nông thôn Nghệ An ngày càng thay đổi khang trang, giàu đẹp

Bài: Mai Liễu