Thứ sáu 24/09/2021 16:19
npk-phu-my
banner-trai-xinh-gai-dep

Phát huy vai trò các tổ chức Đảng, CĐ trong DN KVNNN từ thực tiễn vùng Đông Nam Bộ

Nghiên cứu - Trao đổi - TS. Nguyễn Thị Trâm - TS. Vũ Trung Kiên - Học viện Chính trị khu vực II

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đã đề ra 05 qun điểm, trong đó có nội dung “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, phù hợp với thể chế chính trị đất nước, yêu cầu hội nhập quốc tế”. Trong bối cảnh hiện nay, việc phát huy vai trò các tổ chức Đảng, công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước là một yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách.
Phát huy vai trò các tổ chức Đảng, CĐ trong DN KVNNN từ thực tiễn vùng Đông Nam Bộ
Phát huy vai trò các tổ chức Đảng, Công đoàn trong doanh nghiệp KVNNN từ thực tiễn vùng Đông Nam Bộ. Ảnh minh họa

1. Giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam là một lực lượng xã hội đông đảo có đóng góp rất lớn trong quá trình cách mạng, nhất là trong công cuộc CNH, HĐH đất nước. Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” tiếp tục khẳng định GCCN nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, đã có nhiều doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập, trong đó có những doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Cùng với quá trình đổi mới và mở cửa, mời gọi đầu tư nước ngoài, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quan tâm đến công tác xây dựng các tổ chức Đảng, công đoàn trong khu vực kinh tế ngoài Nhà nước. Để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, ngày 18/3/2019, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW “Về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”. Chỉ thị đánh giá: “Nhiều tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp đã thể hiện được vai trò, vị trí của mình góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp…”.

Phát huy vai trò các tổ chức Đảng, CĐ trong DN KVNNN từ thực tiễn vùng Đông Nam Bộ

Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Thương mại Phúc Thịnh (Bình Phước) lắng nghe, chia sẻ những khó khăn trong công tác phát triển đảng và hoạt động đoàn thể tại doanh nghiệp. Nguồn: BaoBinhPhuoc.

2. Luật Công đoàn Việt Nam hiện hành quy định tổ chức Công đoàn có quyền và trách nhiệm: Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ (Điều 10). Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội (Điều 11) và nhiều quyền trách nhiệm khác được quy định từ Điều 12 Điều 17. Như vậy, công đoàn không chỉ thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ0, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, góp phần xây dựng quan hệ lao động (QHLĐ) hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp mà còn có nhiều quyền và trách nhiệm quan trọng khác như tham gia kiểm tra, giám sát, phát triển đoàn viên, giám sát và phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ban hành có liên quan đến NLĐ theo quy định của Quyết định 217-QĐ/TW.

3.Trong những năm qua, các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước đã từng bước khẳng định vị trí của mình, phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, các tổ chức đoàn thể, trong đó có tổ chức Công đoàn và đoàn viên. Tuy vậy, việc phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước còn gặp không ít khó khăn: Số tổ chức Đảng được thành lập chưa nhiều; công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên còn gặp những trở ngại, nhất là các quy trình, thủ tục; những yêu cầu về kết nạp Đảng đối với chủ các doanh nghiệp còn nhiều bất cập; hoạt động của một số tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước vẫn còn có lúc lúng túng và chưa thật sự phát huy vai trò hạt nhân chính trị; nội dung sinh hoạt chưa phong phú; một số chủ doanh nghiệp tư nhân chưa tạo điều kiện cho việc thành lập và hoạt động của các tổ chức Đảng… Về những hạn chế này, Chỉ thị 33-CT/TW đã thẳng thắn chỉ ra: “Tỉ lệ số tổ chức Đảng trên tổng số đơn vị cũng như số đảng viên trên tổng số lao động trong khu vực kinh tế tư nhân còn rất thấp. Vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên còn mờ nhạt; nội dung và phương thức hoạt động còn lúng túng…”.

Phát huy vai trò các tổ chức Đảng, CĐ trong DN KVNNN từ thực tiễn vùng Đông Nam Bộ
Chi bộ Công ty TNHH Astro Engineering Việt Nam (Bình Dương) họp để chuẩn bị kết nạp đảng viên mới. Ảnh: ST

Tính đến đầu năm 2020, số lượng tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước ở Đông Nam Bộ lần lượt là: TP. Hồ Chí Minh với hơn 220 nghìn doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, có 2.420 tổ chức Đảng, chiếm 18,05% tổng số tổ chức Đảng toàn Đảng bộ. Số đảng viên các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước hiện có 27.824 đồng chí, chiếm 12,15% tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ. Đồng Nai có “124 tổ chức Đảng, bao gồm 90 chi bộ cơ sở, 34 đảng bộ cơ sở có 344 chi bộ trực thuộc với tổng số 7.074 đảng viên”. Bình Dương hiện có 71 tổ chức đảng khu vực ngoài Nhà nước, chiếm tỷ lệ 11,87% trên tổng số tổ chức Đảng (bao gồm 15 Đảng bộ cơ sở; 56 chi bộ cơ sở); 136 chi bộ tực thuộc Đảng ủy cơ sở (bao gồm 35 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, phường, thị trấn; 101 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trong các doanh nghiệp). Toàn Đảng bộ có 4.233 đảng viên đang làm việc, công tác trong các doanh nghiệp khu vực tư nhân, chiếm tỷ lệ 8,75% trên tổng số đảng viên của Đảng bộ. Trong đó có 2.521 đảng viên sinh hoạt tại các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, 1.712 đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng. Đảng viên là lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp có 194 đồng chí, CNLĐ có 3.677 đồng chí, thành phần khác 362 đồng chí. Bà Rịa - Vũng Tàu đến tháng 10/2019 có 27.344 đơn vị kinh tế ngoài khu vực nhà nước với 182 tổ chức Đảng gồm: 13 Đảng bộ cơ sở, 45 chi bộ cơ sở, 124 chi bộ trực thuộc với 2.184 đảng viên. Bình Phước có 5.253 doanh nghiệp trong khu vực kinh tế tư nhân nhưng mới chỉ có 33 tổ chức Đảng với 268 đảng viên. Riêng tỉnh Tây Ninh mới “có 50 tổ chức Đảng với 532 đảng viên”.

Hầu hết các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước ở Đông Nam Bộ đều thành lập được tổ chức Công đoàn. Các tổ chức Công đoàn đã cơ bản phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền người quản lý doanh nghiệp, NLĐ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh phát triển doanh nghiệp…

Phát huy vai trò các tổ chức Đảng, CĐ trong DN KVNNN từ thực tiễn vùng Đông Nam Bộ
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Công ty Pou Sung Việt Nam (Đồng Nai)

Kiến nghị một số giải pháp

Trong thời gian tới, để huy vai trò các tổ chức Đảng, Công đoàn trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; theo chúng tôi cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, các cấp ủy Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và CNLĐ của các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước về công tác xây dựng Đảng và tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.

Hai là, các tổ chức Đảng, Công đoàn trong hệ thống chính trị cần thống nhất nhận thức, việc thành lập tổ chức Đảng và Công đoàn ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước là việc làm quan trọng không chỉ góp phần khẳng định sức mạnh, tầm quan trọng của Đảng và Công đoàn mà còn thể hiện trách nhiệm của Đảng và Công đoàn đối với một lực lượng quan trọng và có nhiều đóng góp quan trọng cho công cuộc phát triển đất nước.

Ba là, nâng cao chất lượng của cấp ủy Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác Đảng và công đoàn ở khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Bốn là, xây dựng các quy chế phối hợp giữa cấp ủy với ban lãnh đạo doanh nghiệp như chủ tịch, giám đốc công ty, hội đồng quản trị… Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa tổ chức Công đoàn với các tổ chức đoàn thể khác (nếu có) trong doanh nghiệp.

Năm là, kịp thời xây dựng các tổ chức Công đoàn ở các doanh nghiệp ngay khi đủ điều kiện và doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Phát huy vai trò các tổ chức Đảng, CĐ trong DN KVNNN từ thực tiễn vùng Đông Nam Bộ
Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Công ty TNHH Wuyang Group (Việt Nam)
Dừng hoạt động nhiều doanh nghiệp “3 tại chỗ” do phát hiện các ca F0 Dừng hoạt động nhiều doanh nghiệp “3 tại chỗ” do phát hiện các ca F0

Trước thực trạng xuất hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 trong nhà máy, một số địa phương yêu cầu tạm ngừng sản xuất đối với các ...

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ

Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa chủ trì xét duyệt đề tài cấp Tổng liên đoàn “Giải ...

Cảm ơn Chính phủ và Bộ, ngành đã lắng nghe tổ chức Công đoàn, công nhân lao động Cảm ơn Chính phủ và Bộ, ngành đã lắng nghe tổ chức Công đoàn, công nhân lao động

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cảm ơn Chính phủ, Bộ Lao động - Thương ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Bảo đảm an toàn cho các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch

Nghiên cứu - Trao đổi -

Bảo đảm an toàn cho các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch

Sự bùng phát nhanh chóng của đại dịch Covid-19 đã biến các nhân viên y tế (NVYT) trở thành lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến ngăn chặn đại dịch. Do tính chất nghề nghiệp, hàng triệu NVYT đã và đang phải mạo hiểm sức khỏe cũng như sự an toàn của bản thân vì sức khỏe của cộng đồng. Nhận diện những rủi ro và đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ) và sức khỏe nghề nghiệp (SKNN) cho NVYT rất cần được ưu tiên trong giai đoạn hiện nay.

Covid-19 là một bệnh nghề nghiệp - Quan điểm và đề xuất

Nghiên cứu - Trao đổi -

Covid-19 là một bệnh nghề nghiệp - Quan điểm và đề xuất

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã phân loại bệnh nghề nghiệp thành 29 nhóm với hàng trăm bệnh khác nhau. Còn ở Việt Nam, danh mục các loại bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành sau khi lấy ý kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam và tổ chức đại diện người sử dụng lao động. Hiện ở Việt Nam mới có 34 bệnh nghề nghiệp được đưa vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm.

Sự giúp đỡ kịp thời cho doanh nghiệp và người lao động

Nghiên cứu - Trao đổi -

Sự giúp đỡ kịp thời cho doanh nghiệp và người lao động

Ngày 24/8/2021, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ” trên địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người và thời điểm thực hiện tính từ ngày 24/8/2021, thời điểm Quyết định có hiệu lực.

Lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và vai trò của công đoàn

Nghiên cứu - Trao đổi -

Lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và vai trò của công đoàn

Lao động nữ (LĐN) là nhóm lao động đặc thù, ngoài việc chịu điều chỉnh của pháp luật lao động như những NLĐ khác, quyền lợi của LĐN còn được điều chỉnh bởi các quy định riêng. LĐN làm việc tại các KCN, KCX có những đặc điểm riêng về điều kiện làm việc, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, ATVSLĐ, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi…

Hoạt động công đoàn khi Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới*

Nghiên cứu - Trao đổi -

Hoạt động công đoàn khi Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới*

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là một số FTA thế hệ mới, trong đó có các điều khoản về tôn trọng và thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động (TCLĐ) cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Những cam kết tại các văn bản pháp lý quốc tế này đặt ra nhu cầu cấp thiết về hoàn thiện pháp luật quốc gia tiệm cận xu hướng tiến bộ của thế giới để điều chỉnh hài hòa các quan hệ lao động.

Mô hình phù hợp đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Nghiên cứu - Trao đổi -

Mô hình phù hợp đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 31/12/2018, trong số 610.637 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh trên cả nước, có tới 98,1% là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (từ 100 lao động trở xuống). Riêng doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ (từ 10 lao động trở xuống) có 382.444 doanh nghiệp, chiếm 62,6% số doanh nghiệp cả nước.

Đọc thêm

Thực tiễn về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động

Nghiên cứu - Trao đổi -

Thực tiễn về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động

Đối thoại xã hội (ĐTXH) là con đường quan trọng để thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động tại nơi làm việc.

Thực trạng tiền lương, thu nhập, đời sống của người lao động Việt Nam

Nghiên cứu - Trao đổi -

Thực trạng tiền lương, thu nhập, đời sống của người lao động Việt Nam

Tiền lương là điều kiện vật chất để NLĐ sống và hành động. Điều kiện vật chất ngày càng đầy đủ, dư dả sẽ càng giải phóng con người khỏi những lo toan thường nhật. Thị trường lao động ngày càng phát triển, đời sống con người ngày càng lụy vào tiền lương nhiều hơn, và do đó, người ta càng chăm chú tìm những cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) có thể lo được các mức lương khả dĩ hơn.

Phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nghiên cứu - Trao đổi -

Phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới nêu rõ: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh là góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chế độ XHCN”.

Xây dựng giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam vững mạnh

Nghiên cứu - Trao đổi -

Xây dựng giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam vững mạnh

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới khẳng định: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội”. Đây là quan điểm hàng đầu trong việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới, dựa trên cơ sở lý luận sâu sắc và cơ sở thực tiễn sinh động.

Những vấn đề đặt ra đối với tổ chức và hoạt động công đoàn

Nghiên cứu - Trao đổi -

Những vấn đề đặt ra đối với tổ chức và hoạt động công đoàn

92 năm ra đời và phát triển, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị và bảo vệ quyền lợi người lao động (NLĐ). Song, việc thực hiện các cam kết về lao động trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đang đặt ra nhiều thách thức trong tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam.

Xem phiên bản di động