Thứ tư 08/12/2021 10:24
banner-trai-xinh-gai-dep

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về an toàn, vệ sinh lao động cho công đoàn cơ sở

Nghiên cứu - Trao đổi - TS. Vũ Văn Thú - Trưởng khoa Bảo hộ lao động, Trường Đại học Công đoàn

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam muốn hội nhập và xuất khẩu hàng hóa buộc phải vượt qua 3 hàng rào tiêu chuẩn, đó là về chất lượng hàng hóa, về bảo vệ môi trường và về ATVSLĐ. Cùng với những cán bộ chuyên môn chuyên trách làm công tác ATVSLĐ, các cán bộ công đoàn (CBCĐ) cũng đóng góp vai trò quan trọng trong hoạt động ATVSLĐ của doanh nghiệp. Việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về ATVSLĐ cho cán bộ CĐCS là rất cần thiết.
Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về an toàn, vệ sinh lao động  cho công đoàn cơ sở

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ATVSLĐ cho Công đoàn Quốc phòng tại Trường Đại học Công đoàn. Ảnh: ĐHCĐ

Vai trò trong hoạt động ATVSLĐ của CĐCS

ATVSLĐ là một nội dung hoạt động quan trọng của các cấp công đoàn, liên quan trực tiếp đến cả 3 chức năng của công đoàn. Công đoàn bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ, trong đó có quyền được làm việc trong điều kiện bảo đảm ATVSLĐ. Trong nền kinh tế thị trường với quan hệ 3 bên: Chính phủ - NLĐ - người sử dụng lao động (NSDLĐ), công đoàn đại diện cho quyền lợi của NLĐ, tham gia với Nhà nước, chính quyền các cấp về pháp luật, chế độ chính sách có liên quan đến lĩnh vực ATVSLĐ. Công đoàn đại diện NLĐ ký TƯLĐTT, trong đó có nội dung ATVSLĐ; bảo đảm điều kiện làm việc an toàn cho NLĐ.

Trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, mức độ tham gia quản lý của công đoàn có thể khác nhau, nhưng đều phải tham gia với NSDLĐ những vấn đề ATVSLĐ trong sản xuất nhằm không ngừng cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ NLĐ, góp phần bảo đảm an toàn để sản xuất, bảo vệ lợi ích của NSDLĐ và NLĐ. Công đoàn cũng phải tham gia các đoàn kiểm tra ATVSLĐ, điều tra TNLĐ, tổ chức và thúc đẩy việc tự kiểm tra ATVSLĐ của quần chúng. Trong công tác tuyên truyền giáo dục, công đoàn thúc đẩy tuyên truyền giáo dục cho NLĐ hiểu được tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ, quyền và nghĩa vụ của mình về ATVSLĐ, những qui trình qui phạm ATVSLĐ, phương pháp làm việc an toàn…, biết tự bảo vệ mình và bảo vệ người khác trong sản xuất, kinh doanh. Công đoàn cũng nhắc nhở NSDLĐ nghĩa vụ và quyền về ATVSLĐ, phối hợp với NSDLĐ tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ cho NLĐ.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về an toàn, vệ sinh lao động  cho công đoàn cơ sở
Tuyên truyền giáo dục cho NLĐ hiểu được tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ, quyền và nghĩa vụ của mình về ATVSLĐ, những qui trình, qui phạm ATVSLĐ, phương pháp làm việc an toàn… là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. Nguồn: haiphong.gov.vn

Tăng cường nội dung đào tạo, bồi dưỡng về ATVSLĐ cho cán bộ CĐCS

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cần thiết tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của CBCĐ về tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác ATVSLĐ, xây dựng văn hóa an toàn, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và tăng năng suất lao động. Thông qua thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, góp phần khẳng định vai trò, củng cố và nâng cao vị thế công đoàn, phát triển đoàn viên, thu hút NLĐ gia nhập công đoàn, xây dựng GCCN và tổ chức Công đoàn vững mạnh. Do đó, nội dung đào tạo, bồi dưỡng về ATVSLĐ cho cán bộ CĐCS cũng cần được đổi mới, cập nhật cả về kiến thức và kỹ năng, cụ thể:

Thứ nhất: Bồi dưỡng CBCĐ về sử dụng rộng rãi các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: tọa đàm, hội thảo, hội thi, các câu lạc bộ, góc ATVSLĐ ở cơ sở, các tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh để tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện công tác ATVSLĐ cho cán bộ, CNLĐ và NSDLĐ. Xây dựng và thực hiện chương trình huấn luyện về ATVSLĐ hàng năm, cập nhập thông tin và tổ chức các hình thức tuyên truyền hướng dẫn NLĐ về công tác ATVSLĐ. Tổ chức phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, phong trào thi đua sáng kiến cải thiện điều kiện lao động, xây dựng văn hóa an toàn nơi làm việc. Chủ động phối hợp với NSDLĐ tổ chức các lớp tập huấn về công tác ATVSLĐ cho cán bộ và CNLĐ, tạo điều kiện hoạt động cho mạng lưới ATVSV; trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn hoạt động mạng lưới ATVSV. Tuyên truyền, vận động và tham gia với NSDLĐ tổ chức thực hiện các qui định luật pháp, chính sách chế độ ATVSLĐ, các qui định về ATVSLĐ trong quá trình thay đổi cơ chế quản lý, thay đổi công nghệ, thiết bị, các qui định về bảo vệ môi trường.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về an toàn, vệ sinh lao động  cho công đoàn cơ sở

Bồi dưỡng ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn tại LĐLĐ tỉnh Nam Định. Ảnh: ĐHCĐ

Thứ hai: Tăng cường bồi dưỡng về nội dung công tác kiểm tra giám sát thực hiện chế độ chính sách về ATVSLĐ. Hoạt động kiểm tra, giám sát ATVSLĐ của tổ chức Công đoàn là một trong những hoạt động nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ mà luật pháp đã quy định, đó là quyền được làm việc trong một môi trường tiện nghi, an toàn. Cũng thông qua công tác kiểm tra, công đoàn nắm tình hình ATVSLĐ để tham gia có hiệu quả cùng NSDLĐ đảm bảo điều kiện an toàn, vệ sinh ở cơ sở.

Để thưc hiện tốt nội dung này, trong thời kỳ hội nhập, cần thiết phải bồi dưỡng cho cán bộ CĐCS những nội dung sau: Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch, nội dung kiểm tra công tác ATVSLĐ hàng năm ở cơ sở, doanh nghiệp. Kết hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát với việc hướng dẫn thực hiện công tác ATVSLĐ cho doanh nghiệp; phát hiện, kịp thời kiến nghị, khắc phục và xử lý những hiện tượng sai trái, vi phạm luật pháp, các chính sách chế độ ATVSLĐ; chủ động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, với công đoàn cấp trên thực hiện công tác kiểm tra ATVSLĐ; nghiên cứu xây dựng hệ thống phương pháp, nội dung các tiêu chí kiểm tra, hình thức kiểm tra chấm điểm thi đua để nâng cao hiệu quả kiểm tra ATVSLĐ của công đoàn.

Thứ ba: Bồi dưỡng về nội dung xây dựng và tổ chức thực hiện các phong trào quần chúng trong công tác ATVSLĐ. Hằng năm tổ chức phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ", các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về ATVSLĐ-PCCN; phát động và tổ chức phong trào thi đua, sáng kiến cải thiện điều kiện lao động đảm bảo ATVSLĐ. Nghiên cứu tổ chức cho NLĐ tham gia các chương trình của Nhà nước về ATVSLĐ, xây dựng văn hoá an toàn nơi làm việc, chương trình nâng cao sức khoẻ NLĐ và phòng chống TNLĐ, BNN; thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường, thực hiện công tác quản lý ATVSLĐ tại cơ sở. Tổ chức phổ biến kiến thức, pháp luật về ATVSLĐ ở cơ sở, phát triển và nâng cao năng lực hoạt động cho mạng lưới ATVSV để thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong hoạt động ATVSLĐ ở cơ sở. Bồi dưỡng về công tác tổng kết phong trào quần chúng làm ATVSLĐ, nhân rộng điển hình, tiên tiến trong hoạt động ATVSLĐ.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về an toàn, vệ sinh lao động  cho công đoàn cơ sở

Công tác tuyên truyền về An toàn vệ sinh lao động được đẩy mạnh thông qua các Hội thi. Ảnh: Phương Bùi

Cán bộ CĐCS cần được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản sau: Kiến thức quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức Công đoàn trong tham gia điều tra TNLĐ; quy định của pháp luật về trách nhiệm của các bên ở cơ sở khi xảy ra TNLĐ ; phương pháp và quy trình điều tra, xử lý TNLĐ; phương pháp vận động, thuyết phục sáng tạo, mạnh dạn, hợp lý để bảo vệ cái đúng.

Thứ tư: Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công đoàn tham gia điều tra NLĐ. Trách nhiệm và quyền của công đoàn tham gia điều tra, xử lý và giải quyết hậu quả TNLĐ nhằm thực hiện chức năng bảo vệ quyền lợi của đoàn viên. Qua điều tra TNLĐ, công đoàn có dữ liệu để tham gia với NSDLĐ trong việc xây dựng kế hoạch ATVSLĐ, trong đó có việc đề xuất các biện pháp loại trừ các nguy cơ gây ra TNLĐ, BNN, tránh tái diễn. Để làm tốt công tác tham gia điều tra, xử lý TNLĐ, khi có TNLĐ xảy ra, CĐCS phải phân công cán bộ công đoàn có am hiểu về pháp luật và kỹ thuật tham gia vào đoàn điều tra TNLĐ ở cơ sở.

Trong quá trình thông qua biên bản điều tra TNLĐ, công đoàn phải phát huy đầy đủ trách nhiệm là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ. Những kết luận của biên bản điều tra chưa thỏa đáng, công đoàn phải có ý kiến bảo lưu trong biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra. Những ý kiến không nhất trí với biên bản điều tra phải được báo cáo ngay về công đoàn cấp trên để nghiên cứu xem xét có biện pháp cùng giải quyết.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về an toàn, vệ sinh lao động  cho công đoàn cơ sở
Bằng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Công ty CP Gạch ngói Đất Việt (Quảng Ninh) đã nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Nguồn: baoquangninh.com.vn

Thứ năm: Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng vận động CNLĐ phát huy sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc. Nhiều phương pháp hiện đang được áp dụng ở nước ta như phương pháp "5S", phương pháp "STOP", đặc biệt là phương pháp WIND, WISE, POSITIVE (WIND dùng cho nông dân; WISE dùng cho NSDLĐ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ; POSITIVE áp dụng cho NLĐ công nghiệp, cải thiện an toàn có sự tham gia theo sáng kiến của công đoàn). Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, hiểu và vận dụng những phương pháp trên để cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và chất lượng công việc cũng là những nội dung cần thiết được bổ sung, cập nhật trong nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ CĐCS.

Đà Nẵng: Ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 tại KCN An Đồn Đà Nẵng: Ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 tại KCN An Đồn

Chiều 20/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết đã ghi nhận thêm 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ...

Cấm chợ tự phát, người lao động lo lắng không thể mua nhu yếu phẩm Cấm chợ tự phát, người lao động lo lắng không thể mua nhu yếu phẩm

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, TP.HCM đã nâng cao mức độ giãn cách. Chợ tự phát đã được yêu ...

Điệu nhảy cổ vũ ở tâm dịch Bắc Giang của những người vận hành “Siêu thị 0 đồng” Điệu nhảy cổ vũ ở tâm dịch Bắc Giang của những người vận hành “Siêu thị 0 đồng”

Giữa nắng nóng lên đến 40 độ C, nhiều người cảm thấy như được tiếp thêm động lực nhờ bài nhảy đáng yêu của ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Kinh nghiệm phát triển năng suất lao động ở một số nước

Nghiên cứu - Trao đổi -

Kinh nghiệm phát triển năng suất lao động ở một số nước

Năng suất lao động (NSLĐ) là chỉ tiêu đo lường số lượng sản phẩm hoặc giá trị sản phẩm mà một người lao động (NLĐ) thực hiện trong một đơn vị thời gian (giờ, ngày, tháng…); là chỉ tiêu quan trọng nhất thể hiện tính chất và trình độ tiến bộ của một tổ chức, một đơn vị sản xuất hay của một phương thức sản xuất; đồng thời là một trong những yếu tố quyết định đến thu nhập, mức sống của NLĐ. Do đó, nghiên cứu về những giải pháp tăng NSLĐ luôn mang tính thời sự

Những vấn đề cần quan tâm khi thực hiện các cam kết về lao động, công đoàn

Nghiên cứu - Trao đổi -

Những vấn đề cần quan tâm khi thực hiện các cam kết về lao động, công đoàn

Việt Nam đã tham gia vào các “Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” (FTA). Một trong các vấn đề đặt ra từ đây là sẽ xuất hiện tổ chức và hoạt động của các công đoàn ngoài bên cạnh Công đoàn hiện nay.

Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh  Việt Nam phê chuẩn gia nhập Công ước 98

Nghiên cứu - Trao đổi -

Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam phê chuẩn gia nhập Công ước 98

Ngày 14/6/2019, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết “Gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể (TLTT)”. Việc phê chuẩn Công ước 98 chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng, tác động đối với NLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam (CĐVN). Tuy nhiên, việc gia nhập này cũng là cơ hội đòi hỏi tổ chức CĐVN phải phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của mình trong việc bảo vệ quyền lợi NLĐ.

Xây dựng chương trình quản lý sức khỏe tinh thần của NLĐ theo ISO 45003:2021

Sức khỏe -

Xây dựng chương trình quản lý sức khỏe tinh thần của NLĐ theo ISO 45003:2021

Công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại nơi làm việc ngày càng được chú trọng và có nhiều công cụ hỗ trợ để đảm bảo môi trường làm việc tốt nhất, tập trung vào việc đánh giá rủi ro, gánh nặng lao động, cải thiện điều kiện lao động và trách nhiệm xã hội…

Thực hiện pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

Công đoàn Việt Nam -

Thực hiện pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

Việc đưa sản xuất trở lại hiện nay là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, việc sản xuất chỉ được tiến hành khi đảm bảo đủ các điều kiện an toàn. Hơn bao giờ hết, người lao động (NLĐ) cần phải ý thức được việc tuân thủ các quy định về ATVSLĐ gắn với công tác phòng, chống dịch. Đây là điều có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với bản thân NLĐ và đối với toàn xã hội.

Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân viên Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19

Sức khỏe -

Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân viên Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhân viên y tế (NVYT), nhất là sức khỏe tâm thần (SKTT) các NVYT nơi tuyến đầu. Ở ta chưa có nhiều nghiên cứu về vấn đề này, trong khi thế giới đã có những khảo sát ban đầu. Việc tìm hiểu kết quả những nghiên cứu này nhằm áp dụng chăm sóc SKTT cho NVYT trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết.

Đọc thêm

Tác động của dịch Covid-19 và giải pháp sau khi hết giãn cách xã hội

An toàn lao động -

Tác động của dịch Covid-19 và giải pháp sau khi hết giãn cách xã hội

Mặc dù Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nói chung và doanh nghiệp, công nhân lao động (CNLĐ) nói riêng, song với tình hình dịch Covid-19 hiện nay, nếu chúng ta không có các giải pháp đồng bộ ngay từ đầu, thì giải quyết việc làm, thu nhập của CNLĐ sau khi hết giãn cách xã hội là bài toán không dễ tìm lời giải.

Xây dựng và ứng dụng bài giảng E-learning để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn

Nghiên cứu - Trao đổi -

Xây dựng và ứng dụng bài giảng E-learning để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn

Để thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động số 01/CT-TLĐ ngày 20/7/2021.

Chăm lo phúc lợi xã hội về nhà ở cho công nhân, người lao động

Nghiên cứu - Trao đổi -

Chăm lo phúc lợi xã hội về nhà ở cho công nhân, người lao động

Ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, trong đó, một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được xác định là: “Nhà nước, chính quyền các cấp có cơ chế huy động, bố trí nguồn lực tài chính thỏa đáng để nâng cao phúc lợi xã hội, chăm lo, giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc của NLĐ, nhất là nhà ở, trường học, bệnh viện, nơi vui chơi, giải trí, xử lý các tình huống đột xuất ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập”; đây là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó có vấn đề nhà ở cho CNLĐ mà Chính phủ cũng đã bước đầu thể chế hóa.

Bảo đảm an toàn cho các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch

Nghiên cứu - Trao đổi -

Bảo đảm an toàn cho các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch

Sự bùng phát nhanh chóng của đại dịch Covid-19 đã biến các nhân viên y tế (NVYT) trở thành lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến ngăn chặn đại dịch. Do tính chất nghề nghiệp, hàng triệu NVYT đã và đang phải mạo hiểm sức khỏe cũng như sự an toàn của bản thân vì sức khỏe của cộng đồng. Nhận diện những rủi ro và đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ) và sức khỏe nghề nghiệp (SKNN) cho NVYT rất cần được ưu tiên trong giai đoạn hiện nay.

Covid-19 là một bệnh nghề nghiệp - Quan điểm và đề xuất

Nghiên cứu - Trao đổi -

Covid-19 là một bệnh nghề nghiệp - Quan điểm và đề xuất

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã phân loại bệnh nghề nghiệp thành 29 nhóm với hàng trăm bệnh khác nhau. Còn ở Việt Nam, danh mục các loại bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành sau khi lấy ý kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam và tổ chức đại diện người sử dụng lao động. Hiện ở Việt Nam mới có 34 bệnh nghề nghiệp được đưa vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm.

Xem phiên bản di động