Thứ sáu 06/08/2021 00:19
banner-trai-xinh-gai-dep

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về an toàn, vệ sinh lao động cho công đoàn cơ sở

Nghiên cứu - Trao đổi - TS. Vũ Văn Thú - Trưởng khoa Bảo hộ lao động, Trường Đại học Công đoàn

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam muốn hội nhập và xuất khẩu hàng hóa buộc phải vượt qua 3 hàng rào tiêu chuẩn, đó là về chất lượng hàng hóa, về bảo vệ môi trường và về ATVSLĐ. Cùng với những cán bộ chuyên môn chuyên trách làm công tác ATVSLĐ, các cán bộ công đoàn (CBCĐ) cũng đóng góp vai trò quan trọng trong hoạt động ATVSLĐ của doanh nghiệp. Việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về ATVSLĐ cho cán bộ CĐCS là rất cần thiết.
Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về an toàn, vệ sinh lao động  cho công đoàn cơ sở

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ATVSLĐ cho Công đoàn Quốc phòng tại Trường Đại học Công đoàn. Ảnh: ĐHCĐ

Vai trò trong hoạt động ATVSLĐ của CĐCS

ATVSLĐ là một nội dung hoạt động quan trọng của các cấp công đoàn, liên quan trực tiếp đến cả 3 chức năng của công đoàn. Công đoàn bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ, trong đó có quyền được làm việc trong điều kiện bảo đảm ATVSLĐ. Trong nền kinh tế thị trường với quan hệ 3 bên: Chính phủ - NLĐ - người sử dụng lao động (NSDLĐ), công đoàn đại diện cho quyền lợi của NLĐ, tham gia với Nhà nước, chính quyền các cấp về pháp luật, chế độ chính sách có liên quan đến lĩnh vực ATVSLĐ. Công đoàn đại diện NLĐ ký TƯLĐTT, trong đó có nội dung ATVSLĐ; bảo đảm điều kiện làm việc an toàn cho NLĐ.

Trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, mức độ tham gia quản lý của công đoàn có thể khác nhau, nhưng đều phải tham gia với NSDLĐ những vấn đề ATVSLĐ trong sản xuất nhằm không ngừng cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ NLĐ, góp phần bảo đảm an toàn để sản xuất, bảo vệ lợi ích của NSDLĐ và NLĐ. Công đoàn cũng phải tham gia các đoàn kiểm tra ATVSLĐ, điều tra TNLĐ, tổ chức và thúc đẩy việc tự kiểm tra ATVSLĐ của quần chúng. Trong công tác tuyên truyền giáo dục, công đoàn thúc đẩy tuyên truyền giáo dục cho NLĐ hiểu được tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ, quyền và nghĩa vụ của mình về ATVSLĐ, những qui trình qui phạm ATVSLĐ, phương pháp làm việc an toàn…, biết tự bảo vệ mình và bảo vệ người khác trong sản xuất, kinh doanh. Công đoàn cũng nhắc nhở NSDLĐ nghĩa vụ và quyền về ATVSLĐ, phối hợp với NSDLĐ tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ cho NLĐ.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về an toàn, vệ sinh lao động  cho công đoàn cơ sở
Tuyên truyền giáo dục cho NLĐ hiểu được tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ, quyền và nghĩa vụ của mình về ATVSLĐ, những qui trình, qui phạm ATVSLĐ, phương pháp làm việc an toàn… là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. Nguồn: haiphong.gov.vn

Tăng cường nội dung đào tạo, bồi dưỡng về ATVSLĐ cho cán bộ CĐCS

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cần thiết tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của CBCĐ về tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác ATVSLĐ, xây dựng văn hóa an toàn, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và tăng năng suất lao động. Thông qua thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, góp phần khẳng định vai trò, củng cố và nâng cao vị thế công đoàn, phát triển đoàn viên, thu hút NLĐ gia nhập công đoàn, xây dựng GCCN và tổ chức Công đoàn vững mạnh. Do đó, nội dung đào tạo, bồi dưỡng về ATVSLĐ cho cán bộ CĐCS cũng cần được đổi mới, cập nhật cả về kiến thức và kỹ năng, cụ thể:

Thứ nhất: Bồi dưỡng CBCĐ về sử dụng rộng rãi các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: tọa đàm, hội thảo, hội thi, các câu lạc bộ, góc ATVSLĐ ở cơ sở, các tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh để tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện công tác ATVSLĐ cho cán bộ, CNLĐ và NSDLĐ. Xây dựng và thực hiện chương trình huấn luyện về ATVSLĐ hàng năm, cập nhập thông tin và tổ chức các hình thức tuyên truyền hướng dẫn NLĐ về công tác ATVSLĐ. Tổ chức phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, phong trào thi đua sáng kiến cải thiện điều kiện lao động, xây dựng văn hóa an toàn nơi làm việc. Chủ động phối hợp với NSDLĐ tổ chức các lớp tập huấn về công tác ATVSLĐ cho cán bộ và CNLĐ, tạo điều kiện hoạt động cho mạng lưới ATVSV; trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn hoạt động mạng lưới ATVSV. Tuyên truyền, vận động và tham gia với NSDLĐ tổ chức thực hiện các qui định luật pháp, chính sách chế độ ATVSLĐ, các qui định về ATVSLĐ trong quá trình thay đổi cơ chế quản lý, thay đổi công nghệ, thiết bị, các qui định về bảo vệ môi trường.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về an toàn, vệ sinh lao động  cho công đoàn cơ sở

Bồi dưỡng ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn tại LĐLĐ tỉnh Nam Định. Ảnh: ĐHCĐ

Thứ hai: Tăng cường bồi dưỡng về nội dung công tác kiểm tra giám sát thực hiện chế độ chính sách về ATVSLĐ. Hoạt động kiểm tra, giám sát ATVSLĐ của tổ chức Công đoàn là một trong những hoạt động nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ mà luật pháp đã quy định, đó là quyền được làm việc trong một môi trường tiện nghi, an toàn. Cũng thông qua công tác kiểm tra, công đoàn nắm tình hình ATVSLĐ để tham gia có hiệu quả cùng NSDLĐ đảm bảo điều kiện an toàn, vệ sinh ở cơ sở.

Để thưc hiện tốt nội dung này, trong thời kỳ hội nhập, cần thiết phải bồi dưỡng cho cán bộ CĐCS những nội dung sau: Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch, nội dung kiểm tra công tác ATVSLĐ hàng năm ở cơ sở, doanh nghiệp. Kết hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát với việc hướng dẫn thực hiện công tác ATVSLĐ cho doanh nghiệp; phát hiện, kịp thời kiến nghị, khắc phục và xử lý những hiện tượng sai trái, vi phạm luật pháp, các chính sách chế độ ATVSLĐ; chủ động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, với công đoàn cấp trên thực hiện công tác kiểm tra ATVSLĐ; nghiên cứu xây dựng hệ thống phương pháp, nội dung các tiêu chí kiểm tra, hình thức kiểm tra chấm điểm thi đua để nâng cao hiệu quả kiểm tra ATVSLĐ của công đoàn.

Thứ ba: Bồi dưỡng về nội dung xây dựng và tổ chức thực hiện các phong trào quần chúng trong công tác ATVSLĐ. Hằng năm tổ chức phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ", các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về ATVSLĐ-PCCN; phát động và tổ chức phong trào thi đua, sáng kiến cải thiện điều kiện lao động đảm bảo ATVSLĐ. Nghiên cứu tổ chức cho NLĐ tham gia các chương trình của Nhà nước về ATVSLĐ, xây dựng văn hoá an toàn nơi làm việc, chương trình nâng cao sức khoẻ NLĐ và phòng chống TNLĐ, BNN; thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường, thực hiện công tác quản lý ATVSLĐ tại cơ sở. Tổ chức phổ biến kiến thức, pháp luật về ATVSLĐ ở cơ sở, phát triển và nâng cao năng lực hoạt động cho mạng lưới ATVSV để thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong hoạt động ATVSLĐ ở cơ sở. Bồi dưỡng về công tác tổng kết phong trào quần chúng làm ATVSLĐ, nhân rộng điển hình, tiên tiến trong hoạt động ATVSLĐ.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về an toàn, vệ sinh lao động  cho công đoàn cơ sở

Công tác tuyên truyền về An toàn vệ sinh lao động được đẩy mạnh thông qua các Hội thi. Ảnh: Phương Bùi

Cán bộ CĐCS cần được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản sau: Kiến thức quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức Công đoàn trong tham gia điều tra TNLĐ; quy định của pháp luật về trách nhiệm của các bên ở cơ sở khi xảy ra TNLĐ ; phương pháp và quy trình điều tra, xử lý TNLĐ; phương pháp vận động, thuyết phục sáng tạo, mạnh dạn, hợp lý để bảo vệ cái đúng.

Thứ tư: Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công đoàn tham gia điều tra NLĐ. Trách nhiệm và quyền của công đoàn tham gia điều tra, xử lý và giải quyết hậu quả TNLĐ nhằm thực hiện chức năng bảo vệ quyền lợi của đoàn viên. Qua điều tra TNLĐ, công đoàn có dữ liệu để tham gia với NSDLĐ trong việc xây dựng kế hoạch ATVSLĐ, trong đó có việc đề xuất các biện pháp loại trừ các nguy cơ gây ra TNLĐ, BNN, tránh tái diễn. Để làm tốt công tác tham gia điều tra, xử lý TNLĐ, khi có TNLĐ xảy ra, CĐCS phải phân công cán bộ công đoàn có am hiểu về pháp luật và kỹ thuật tham gia vào đoàn điều tra TNLĐ ở cơ sở.

Trong quá trình thông qua biên bản điều tra TNLĐ, công đoàn phải phát huy đầy đủ trách nhiệm là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ. Những kết luận của biên bản điều tra chưa thỏa đáng, công đoàn phải có ý kiến bảo lưu trong biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra. Những ý kiến không nhất trí với biên bản điều tra phải được báo cáo ngay về công đoàn cấp trên để nghiên cứu xem xét có biện pháp cùng giải quyết.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về an toàn, vệ sinh lao động  cho công đoàn cơ sở
Bằng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Công ty CP Gạch ngói Đất Việt (Quảng Ninh) đã nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Nguồn: baoquangninh.com.vn

Thứ năm: Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng vận động CNLĐ phát huy sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc. Nhiều phương pháp hiện đang được áp dụng ở nước ta như phương pháp "5S", phương pháp "STOP", đặc biệt là phương pháp WIND, WISE, POSITIVE (WIND dùng cho nông dân; WISE dùng cho NSDLĐ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ; POSITIVE áp dụng cho NLĐ công nghiệp, cải thiện an toàn có sự tham gia theo sáng kiến của công đoàn). Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, hiểu và vận dụng những phương pháp trên để cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và chất lượng công việc cũng là những nội dung cần thiết được bổ sung, cập nhật trong nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ CĐCS.

Đà Nẵng: Ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 tại KCN An Đồn Đà Nẵng: Ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 tại KCN An Đồn

Chiều 20/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết đã ghi nhận thêm 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ...

Cấm chợ tự phát, người lao động lo lắng không thể mua nhu yếu phẩm Cấm chợ tự phát, người lao động lo lắng không thể mua nhu yếu phẩm

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, TP.HCM đã nâng cao mức độ giãn cách. Chợ tự phát đã được yêu ...

Điệu nhảy cổ vũ ở tâm dịch Bắc Giang của những người vận hành “Siêu thị 0 đồng” Điệu nhảy cổ vũ ở tâm dịch Bắc Giang của những người vận hành “Siêu thị 0 đồng”

Giữa nắng nóng lên đến 40 độ C, nhiều người cảm thấy như được tiếp thêm động lực nhờ bài nhảy đáng yêu của ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Một số vấn đề then chốt để xây chắc nền móng tổ chức Công đoàn

Nghiên cứu - Trao đổi -

Một số vấn đề then chốt để xây chắc nền móng tổ chức Công đoàn

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 - 28/07/2021) và nhân dịp Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/06/2021 “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam có bài viết nhan đề “Một số vấn đề then chốt để xây chắc nền móng tổ chức Công đoàn”; trong đó đồng chí phân tích, lý giải sâu sắc một số vấn đề cốt lõi từ sự phát triển tư duy nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của công tác đoàn viên đến trách nhiệm của đoàn viên, công đoàn cơ sở trong nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động. Do khuôn khổ có hạn, Tạp chí LĐ&CĐ sẽ đăng tải nhiều kỳ toàn văn bài viết quan trọng nói trên của đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, với kỳ 1 đăng tải tại số này. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Phát huy vai trò các tổ chức Đảng, CĐ trong DN KVNNN từ thực tiễn vùng Đông Nam Bộ

Nghiên cứu - Trao đổi -

Phát huy vai trò các tổ chức Đảng, CĐ trong DN KVNNN từ thực tiễn vùng Đông Nam Bộ

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đã đề ra 05 qun điểm, trong đó có nội dung “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, phù hợp với thể chế chính trị đất nước, yêu cầu hội nhập quốc tế”. Trong bối cảnh hiện nay, việc phát huy vai trò các tổ chức Đảng, công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước là một yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách.

Nghị quyết 02 và những thông điệp đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn

Nghiên cứu - Trao đổi -

Nghị quyết 02 và những thông điệp đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn

Xây dựng đội ngũ chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là một lựa chọn trong khâu đột phá của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (CĐVN). Những giải pháp thực hiện nhiệm vụ quan trọng này sẽ có cơ hội được đẩy mạnh toàn diện trong quá trình triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐVN trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 02).

Ý nghĩa việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghiên cứu - Trao đổi -

Ý nghĩa việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị

Lịch sử xây dựng và phát triển của Công đoàn Việt Nam hơn 90 năm qua gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Công đoàn Việt Nam luôn là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước ta. Do vậy, ở mỗi giai đoạn, thời kỳ cách mạng, Đảng luôn có những định hướng, chỉ đạo và lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, kịp thời đối với hoạt động Công đoàn Việt Nam. Việc Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 02), ngày 12/06/2021 Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam là minh chứng mới nhất cho điều đó.

Quan điểm của Lê-nin về vai trò của công đoàn và sự vận dụng vào điều kiện ở nước ta

Nghiên cứu - Trao đổi -

Quan điểm của Lê-nin về vai trò của công đoàn và sự vận dụng vào điều kiện ở nước ta

Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/06/2021 của Bộ Chính trị Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới là văn bản cực kỳ quan trọng chỉ đạo hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong các thập kỷ tới. Nhân dịp này, chúng ta cùng điểm lại một số quan điểm của V.I.Lê-nin về vai trò của công đoàn trong thời kỳ quá độ để vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, góp phần thắng lợi đưa Nghị quyết 02-NQ/TW vào cuộc sống.

Một vài suy nghĩ về việc quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW

Nghiên cứu - Trao đổi -

Một vài suy nghĩ về việc quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW

Với tinh thần trách nhiệm cao và niềm tự hào về tổ chức Công đoàn Việt Nam khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02 Về tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn cần nhận thức đúng vị trí, vai trò trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Nghị quyết, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn, GCCN ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đọc thêm

Những biến đổi tích cực trong cơ cấu giai cấp công nhân nước ta hiện nay

Nghiên cứu - Trao đổi -

Những biến đổi tích cực trong cơ cấu giai cấp công nhân nước ta hiện nay

Tác động của cuộc cách mạng khoa học, công nghệ, hội nhập quốc tế và sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước đã dẫn đến những biến đổi lớn trong cơ cấu xã hội và bản thân mỗi giai cấp. Trong đó, giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam đã phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, năng động, sáng tạo, chủ động hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh.

GDNN trong bối cảnh Covid-19 - kinh nghiệm từ một số nước và gợi ý cho Việt Nam

Nghiên cứu - Trao đổi -

GDNN trong bối cảnh Covid-19 - kinh nghiệm từ một số nước và gợi ý cho Việt Nam

Cuộc khủng hoảng Covid-19 toàn cầu gây ra áp lực lớn và chưa từng có đối với các chính phủ và các cơ quan, doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực. Hệ thống giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cũng bị tác động nặng nề và gặp khó khăn không nhỏ trong việc dự đoán, thích ứng với một thị trường lao động thay đổi trong thời gian tới. Các quốc gia trên thế giới đã đề ra những cách ứng phó với khủng hoảng khi dịch bệnh diễn ra và đó có thể được xem là những bài học tham khảo cho phát triển GDNN ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Kinh tế số - động lực quan trọng đưa Việt Nam phát triển

Nghiên cứu - Trao đổi -

Kinh tế số - động lực quan trọng đưa Việt Nam phát triển

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng có nhiều điểm mới nổi bật, trong đó có nội dung liên quan đến tạo lập cơ sở hạ tầng để chuyển đổi số quốc gia, xây dựng xã hội số và nền kinh tế số (KTS). Nghị quyết Đại hội XIII cũng đã nhấn mạnh việc phát triển KTS trong thời gian tới, xem KTS là một trong các hướng đột phá chiến lược.

Cán bộ công đoàn - Thủ lĩnh của những người lao động

Công đoàn Việt Nam -

Cán bộ công đoàn - Thủ lĩnh của những người lao động

Mối quan tâm thường trực của người lao động (NLĐ) luôn là lương và thu nhập. Không nhiều nhà đầu tư sẵn sàng chia sẻ “miếng bánh” này với NLĐ, mặc dù trong số họ có nhiều người thường nói NLĐ là tài sản quý nhất của doanh nghiệp. Vì vậy, hiểu rõ và thông cảm, sẻ chia với những khó khăn của NLĐ là yêu cầu số một của cán bộ công đoàn - những người giữ vai trò là thủ lĩnh của công nhân lao động (CNLĐ). Là người có nhiều năm nghiên cứu về đội ngũ cán bộ công đoàn - những thủ lĩnh, tôi có một số suy nghĩ về yêu cầu đặt ra với người thủ lĩnh này.

Khơi dậy tinh thần đoàn kết phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện mới

Công đoàn Việt Nam -

Khơi dậy tinh thần đoàn kết phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện mới

Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục lan rộng như cú đánh bồi vào cơ thể vốn đã ốm yếu của nhiều nền kinh tế. Trong lúc này, Đảng ta kêu gọi toàn thể dân tộc Việt Nam hãy phát huy tinh thần đoàn kết, chống dịch như chống giặc để phát triển đất nước trong trạng thái bình thường mới.

Xem phiên bản di động