e magazine
02/11/2020 19:25
Tăng cường xây dựng bản lĩnh chính trị cho giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức

02/11/2020 19:25

Bản lĩnh chính trị là phần cốt lõi, cơ bản nhất, là phẩm chất quan trọng cần phải có hàng đầu của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm quyết tâm phấn đấu, vượt mọi gian khổ, không dao động trước thử thách, áp lực để hoàn thành nhiệm vụ. Đó còn là tinh thần chủ động phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CHO GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Bản lĩnh chính trị là phần cốt lõi, cơ bản nhất, là phẩm chất quan trọng cần phải có hàng đầu của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm quyết tâm phấn đấu, vượt mọi gian khổ, không dao động trước thử thách, áp lực để hoàn thành nhiệm vụ. Đó còn là tinh thần chủ động phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Tăng cường xây dựng bản lĩnh chính trị cho giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức

Nhiệm vụ vừa lâu dài vừa cấp bách

Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cho thấy, một trong những yếu tố quyết định đưa đất nước giành được những thành tựu vĩ đại, vẻ vang, chiến thắng kẻ thù lớn mạnh hơn nhiều về tiềm lực quân sự là nhờ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, khắc phục khó khăn của Đảng Cộng sản Việt Nam, của toàn dân tộc Việt Nam nói chung và bản lĩnh chính trị của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức nói riêng trong những chiến thắng vĩ đại, vẻ vang đó.

Trong giai đoạn hiện nay, trước sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự tác động mạnh mẽ của mặt trái kinh tế thị trường; các thế lực thù địch đang dùng mọi âm mưu thủ đoạn thâm độc đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ chống phá nước ta; đặc biệt là tại thời điểm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên cần phải được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trên lĩnh vực chính trị tư tưởng và đạo đức, chúng ra sức tuyên truyền, lôi kéo, làm tha hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ các lãnh tụ, mua chuộc, kích động, lôi kéo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức nhằm làm mất vai trò tiên phong và đầu hàng, phản bội, phá hoại những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã và đang xây dựng.

Tăng cường xây dựng bản lĩnh chính trị cho giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức

Trước thực tiễn đó, một yêu cầu đặt ra là cần tiếp tục tăng cường xây dựng bản lĩnh chính trị cho gia cấp công nhân và đội ngũ trí thức theo quan điểm chỉ đạo của Đảng ta: “Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên… không dao động trong bất cứ tình huống nào”1 . Đây là một trong những vấn đề vừa cơ bản lâu dài, vừa mang tính cấp bách, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn đối với xây dựng Đảng hiện nay.

Vì vậy, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, tích cực bồi dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, động cơ nghề nghiệp đúng đắn cho giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức trong giai đoạn hiện nay là nội dung hết sức quan trọng, có vai trò to lớn trong xây dựng bản lĩnh chính trị, bảo đảm sự kiên trì mục tiêu lý tưởng của Đảng, bồi dưỡng phẩm chất năng lực về mọi mặt, xây dựng trạng thái tâm lý và động cơ nghề nghiệp đúng đắn cho giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức ngang tầm với đòi hỏi của yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường xây dựng bản lĩnh chính trị cho giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức

Đề xuất một số giải pháp

Để đáp ứng nhiệm vụ trên, theo chúng tôi, cần tập trung vào các nội dung sau:

Một là, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng

Trên nền tảng của chủ nghĩa yêu nước, tình cảm yêu mến, gắn bó máu thịt với nhân dân, với quê hương đất nước, với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, cần tiếp tục khơi dậy lòng tự hào về văn hóa truyền thống, nhân cách, lòng tự hào của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới, nhằm làm cho giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định với con đường và lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Phải thấm nhuần quan điểm chỉ đạo về tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “là kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta”, đường lối cách mạng, các nghị quyết, chính sách của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước, những vấn đề thời sự của đất nước, góp phần bồi dưỡng kiến thức toàn diện cho giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức. Nội dung tuyên truyền giáo dục phải cụ thể hóa được nội dung của chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước vào tình hình thực tiễn nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, nơi làm việc đảm bảo dễ hiểu, gắn với công tác hàng ngày và dễ tổ chức thực hiện.

Bồi dưỡng nâng cao lòng yêu nước, tình nhân ái, tinh thần đoàn kết, những chuẩn mực của văn hóa ứng xử và quyết tâm rèn luyện để trở thành những cán bộ, công nhân giỏi, luôn yêu mến nghề nghiệp... có nhận thức đúng đắn và đấu tranh, ngăn chặn những khuynh hướng tư tưởng lạc hậu và việc làm sai trái, chống luận điệu chiến tranh tâm lý và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tăng cường đối thoại, giao lưu trong tuyên truyền giáo dục, kết hợp giữa học tập chính trị, tận dụng các phương tiện nghe nhìn, mô hình hóa... để phục vụ cho công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng và phải gắn liền với tổ chức các phong trào hành động cách mạng, phải tạo ra hành động thiết thực, định hướng, thúc đẩy các phong trào không ngừng phát triển.

Tăng cường xây dựng bản lĩnh chính trị cho giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức
LĐLĐ Quận Tân Phú phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức cung cấp 6 bài lý luận chính trị dành cho 150 công nhân lao động tại Công ty TNHH Cơ điện Minh Khoa.

Hai là, tăng cường rèn luyện phẩm phẩm chất chính trị, tâm lý vững vàng

Thông qua tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện trong thực tiễn công tác, xây dựng giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức có tâm lý vững vàng, giác ngộ sâu sắc mục tiêu lý tưởng, có niềm tin và ý chí chiến đấu dũng cảm, kiên cường vượt qua mọi thử thách khó khăn; biết phân biệt rõ đúng, sai và tỏ thái độ rõ ràng trước những vấn đề nhạy cảm trong sự diễn biến phức tạp của tình hình; kịp thời giải quyết những phát sinh, vướng mắc trong tư tưởng khi thực hiện nhiệm vụ; nắm bắt và giải quyết tốt những dấu hiệu bất thường trong các mối quan hệ xã hội, quan hệ gia đình, quan hệ trong nội bộ cơ quan, đơn vị của giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức.

Phải hết sức quan tâm đến việc xây dựng môi trường sống trong sạch, lành mạnh, nếp sống văn hóa và bầu không khí tâm lý thuận lợi góp phần xây dựng nhân cách, phẩm chất đạo đức tốt, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức, từ đó tạo nên trạng thái tâm lý thoải mái, phấn khởi, góp phần tăng tâm trạng hưng phấn trong thực hiện nhiệm vụ.

Tăng cường xây dựng bản lĩnh chính trị cho giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức

Ba là, chú trọng xây dựng động cơ nghề nghiệp đúng đắn

Đây là công việc có vai trò rất quan trọng, tác động đến toàn bộ quá trình hoạt động của giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức. Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, họ sẽ có động lực thúc đẩy, có định hướng rõ ràng để hướng thái độ, hành vi của mình vào việc đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của cơ quan, đơn vị. Thái độ yêu mến nghề nghiệp chuyên môn, ý thức được ý nghĩa xã hội của nghề nghiệp sẽ giúp giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức hình thành nhu cầu và thói quen kỷ luật trong chấp hành các quy định của cơ quan, đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ.

Phải tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức nghề nghiệp và khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu mến nghề nghiệp, làm cho họ luôn tự hào, đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Phải làm cho giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức xác định và giải quyết tốt mối quan hệ giữa cống hiến và hưởng thụ, giữa lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân, giữa những giá trị tinh thần với điều kiện vật chất, để họ thấy rõ mặc dù vẫn còn những khó khăn nhất định, nhưng luôn cố gắng đảm bảo các chính sách, chế độ đãi ngộ ngày càng tốt hơn trong sinh hoạt, học tập, công tác và cả trong cuộc sống gia đình.

Tài liệu tham khảo:

- Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2000.

- Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, HN, 2016.

Chú thích:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016.


Bài: Phạm Văn Ngọc
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
Đồ họa: Hoàng Hà