Liên hệ

Công đoàn Y tế Việt Nam

Đồng chí: Hoàng Xuân Thảo

SĐT: 0913.317.179

Cục Quản lý Môi trường y tế

Đồng chí: Phạm Xuân Thành

SĐT: 0912.174.776

Tạp chí Lao động và Công đoàn

Đồng chí: Nguyễn Hằng

SĐT: 0988.797.431

Kỹ thuật

Đồng chí: Hoàng Ngọc Anh

SĐT: 0379.227.955