Thứ tư 08/12/2021 01:44
banner-trai-xinh-gai-dep

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Hoạt động công đoàn - Hà Vy

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa tổ chức hội thảo “Vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước”.
Những ngọn hải đăng Lai Châu: Sắp diễn ra Hội thi Tìm hiểu Nghị quyết ĐH Đảng, ĐH Công đoàn các cấp Lễ kết nạp Đảng viên đặc biệt của nam điều dưỡng tại tâm dịch TP HCM Công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở DN ngoài khu vực Nhà nước
Xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo tỉnh, thành phố, Thành ủy TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Quảng Nam; các nhà khoa học trong và ngoài tổ chức Công đoàn.

Hội thảo nhằm bổ sung, hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, phục vụ xây dựng Nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII của Đảng.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Văn Thuật - Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, Đảng ta luôn coi trọng việc lãnh đạo xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986), mọi thành phần kinh tế, trong đó kinh tế tư nhân đã có bước phát triển vượt bậc. Mỗi năm có hàng trăm nghìn doanh nghiệp được thành lập, đi vào hoạt động. Lực lượng công nhân, lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tăng nhanh, dần chiếm tỷ trọng chủ yếu trong lực lượng lao động.

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Sự phát triển nhanh chóng của lực lượng công nhân, lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên ở khu vực này. Từ đó đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong các thành phần kinh tế, vừa đáp ứng yêu cầu giữ vững và tăng cường bản chất của giai cấp công nhân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đầu tiên là Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 23/11/1996 về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Gần đây nhất là Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Bà Trần Thị Thu Thủy - Phó vụ trưởng Cơ sở đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Trung ương)

Tính đến 31/12/2020, cả nước có 3.276 tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (chiếm 1,9% tổng số tổ chức cơ sở đảng) . Trong đó có 868 đảng bộ cơ sở, 2.478 chi bộ cơ sở với 99.046 đảng viên, chiếm 6,3% tổng số đảng viên.

Các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều nêu rõ tổ chức Công đoàn phải "tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động hiểu rõ lợi ích khi tham gia công đoàn; chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài hiểu tác dụng của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp”; “đẩy mạnh công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp tư nhân theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam”; trên cơ sở đó, phát huy vai trò của công đoàn cơ sở trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng.

Chỉ thị số 33-CT/TW còn đặt ra yêu cầu cụ thể: Công đoàn cần có kế hoạch thực hiện mục tiêu “bình quân hằng năm mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu được ít nhất một đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng”.

Từ Đại hội X Công đoàn Việt Nam đã đưa vào chỉ tiêu Nghị quyết đại hội về giới thiệu côngnhân ưu tú cho đảng bồi dưỡng, kết nạp. Theo đó, nhiệm kỳ 2008 - 2013 “giới thiệu mỗi năm ít nhất 90.000 công nhân ưu tú để cấp ủy Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp vào Đảng”, Nghị quyết Đại hội XI và Đại hội XII tiếp tục đề ra chỉ tiêu “bình quân hằng năm mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp vào Đảng”.

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
PGS.TS Dương Văn Sao - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn nêu ý kiến

Từ năm 2008 đến hết năm 2017, bình quân mỗi năm các cấp công đoàn giới thiệu trên 94 nghìn đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp. Từ năm 2018 đến hết năm 2020, các cấp công đoàn đã giới thiệu gần 419 nghìn đoàn viên công đoàn ưu tú, đã có gần 250 nghìn người được kết nạp. Tính riêng khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đã gần 24 nghìn đoàn viên ưu tú được kết nạp trên tổng số gần 64 nghìn đoàn viên ưu tú giới thiệu.

"Tuy nhiên, tỷ lệ đoàn viên công đoàn ưu tú được giới thiệu và được bồi dưỡng kết nạp ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước so với tổng số còn thấp và có xu hướng giảm (năm 2018 số kết nạp mới bằng 10,2% so với tổng số; năm 2019: 9,5%; năm 2020: 8,5%). Có rất ít các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành lập được chi bộ đảng, trong khi số lượng công nhân, lao động và các doanh nghiệp khu vực này ngày càng tăng nhanh.

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, thực thi cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với việc cho phép thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp có thể hoạt động độc lập với tổ chức Công đoàn đặt ra vấn đề cấp bách về đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng công nhân, lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước" - ông Trần Văn Thuật cho biết.

Việc đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tham gia xây dựng Đảng của các cấp công đoàn trong tình hình mới.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ cơ sở lý luận và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong tình hình mới. Đồng thời phản ánh thực trạng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Các đại biểu, nhà khoa học cũng đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống các quan điểm, quy định của Trung ương Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước để thúc đẩy phát triển tổ chức cơ sở đảng trong các doanh ngiệp ngoài khu vực nhà nước; hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động các tổ chức cơ sở đảng, nhiệm vụ đảng viên cho phù hợp với đặc điểm tình hình doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Từ những ý kiến tham gia, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổng hợp, nghiên cứu và tiếp thu vào Dự thảo Báo cáo chuyên đề của Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đoàn viên Chu Thị Lan Hương: “Tôi được sống, lao động và cống hiến” Đoàn viên Chu Thị Lan Hương: “Tôi được sống, lao động và cống hiến”

“Hơn 10 năm qua, Công ty đã thực sự trở thành ngôi nhà thứ 2 của tôi. Sống trong ngôi nhà chung ấy, tôi luôn ...

"Chỗ dựa" cho người lao động đang thất nghiệp do Covid-19

Trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, nhiều người lao động bị mất việc làm, bị ngừng việc,… Chính vì vậy, Bảo hiểm thất nghiệp ...

Những ngọn hải đăng Những ngọn hải đăng

Tôi có một anh bạn thân là cán bộ công an ở Hải Phòng. Anh là con trai cả của một người Anh hùng Liệt ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Hỗ trợ hơn 7.000 lao động bị gián đoạn công việc do dịch bệnh

Hoạt động công đoàn -

Hỗ trợ hơn 7.000 lao động bị gián đoạn công việc do dịch bệnh

Trong làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) hỗ trợ cho nhiều lượt người lao động bị gián đoạn công việc do ảnh hưởng Covid-19, với số tiền gần 23 tỷ đồng.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thi tìm hiểu phòng, chống tác hại của thuốc lá

Hoạt động công đoàn -

LĐLĐ tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thi tìm hiểu phòng, chống tác hại của thuốc lá

Hội thi tìm hiểu phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2021 được LĐLĐ tỉnh Lai Châu tổ chức ngày 06/12/2021.

LĐLĐ Thái Bình: Hội thảo nâng cao hiệu quả nắm bắt và định hướng dư luận xã hội

Công đoàn Việt Nam -

LĐLĐ Thái Bình: Hội thảo nâng cao hiệu quả nắm bắt và định hướng dư luận xã hội

Ngày 6/12, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo Khoa học Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) tỉnh Thái Bình.

Khẳng định lập trường nhất quán trong việc củng cố quan hệ Công đoàn 2 nước Việt - Lào

Hoạt động công đoàn -

Khẳng định lập trường nhất quán trong việc củng cố quan hệ Công đoàn 2 nước Việt - Lào

Phát biểu tại Hội đàm cấp cao giữa tổ chức Công đoàn hai nước Việt Nam - Lào, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán trước sau như một của Công đoàn Việt Nam, của cá nhân đồng chí trong việc củng cố, làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai nước, Công đoàn hai nước.

Công tác tuyên giáo góp phần lan toả hình ảnh đẹp của tổ chức Công đoàn

Hoạt động công đoàn -

Công tác tuyên giáo góp phần lan toả hình ảnh đẹp của tổ chức Công đoàn

Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác tuyên giáo đã được các cấp Công đoàn tỉnh Điện Biên triển khai linh hoạt, sáng tạo, đạt nhiều kết quả cao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2021.

Trong khó khăn, vai trò của tổ chức Công đoàn được thể hiện nổi bật

Hoạt động công đoàn -

Trong khó khăn, vai trò của tổ chức Công đoàn được thể hiện nổi bật

Năm 2021, trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ, ban hành các chính sách hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời các cấp công đoàn có nhiều hoạt động nổi bật, sáng tạo, bám sát tình hình thực tiễn công tác phòng, chống dịch để hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Đọc thêm

Công đoàn Bình Dương tặng 66 sổ tiết kiệm cho con của đoàn viên tử vong vì  Covid -19

Hoạt động công đoàn -

Công đoàn Bình Dương tặng 66 sổ tiết kiệm cho con của đoàn viên tử vong vì Covid -19

LĐLĐ Bình Dương đã tặng 66 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng/sổ, 20 triệu đồng/sổ cho con công nhân có cha/mẹ tử vong vì dịch bệnh Covid -19. "Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam" mang ý nghĩ sâu sắc nhằm chia sẻ một phần khó khăn đối với các cháu trong thời điểm này.

Công đoàn tỉnh Bắc Giang: 75 năm nỗ lực trở thành chỗ dựa của người lao động

Hoạt động công đoàn -

Công đoàn tỉnh Bắc Giang: 75 năm nỗ lực trở thành chỗ dựa của người lao động

“Quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn tỉnh Bắc Giang luôn gắn liền với các thời kỳ lịch sử đầy khó khăn, gian khổ nhưng rất tự hào, vẻ vang của nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” – ông Nguyễn Văn Cảnh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang xúc động khi ôn lại truyền thống 75 năm ra đời và phát triển của tổ chức Công đoàn tỉnh.

Trao hỗ trợ xây mới “Mái ấm Công đoàn”

Cuộc thi: Vòng tay công đoàn -

Trao hỗ trợ xây mới “Mái ấm Công đoàn”

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đến thăm, trao hỗ trợ xây mới “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình anh Đỗ Văn Dũng, giáo viên Trường THCS Đào Viên (huyện Quế Võ). Cùng dự, chứng kiến buổi lễ có lãnh đạo huyện ủy, LĐLĐ huyện Quế Võ.

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty In Tiến Bộ năm 2021

Hoạt động công đoàn -

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty In Tiến Bộ năm 2021

Ngày 03/12/2021, tại Trụ sở Công ty In Tiến Bộ, Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021.

LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, sáng tạo trong công tác Công đoàn

Công đoàn Việt Nam -

LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, sáng tạo trong công tác Công đoàn

Ngày 03/12, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 thành phố (TP) trực thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết và bình xét thi đua năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại 5 điểm cầu: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hải Phòng.

Xem phiên bản di động