Thứ ba 28/09/2021 03:18
npk-phu-my
banner-trai-xinh-gai-dep

Ý nghĩa việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 02-NQ/TW

Nghiên cứu - Trao đổi - TS. Vũ Minh Tiến - Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn

Lịch sử xây dựng và phát triển của Công đoàn Việt Nam hơn 90 năm qua gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Công đoàn Việt Nam luôn là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước ta. Do vậy, ở mỗi giai đoạn, thời kỳ cách mạng, Đảng luôn có những định hướng, chỉ đạo và lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, kịp thời đối với hoạt động Công đoàn Việt Nam. Việc Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 02), ngày 12/06/2021 Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam là minh chứng mới nhất cho điều đó.
Ý nghĩa việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 02-NQ/TW
Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động được các cấp công đoàn phối hợp thực hiện hiệu quả. Trong ảnh, Ban Quản lý các KCN Thụy Vân (Việt Trì - Phú Thọ) cùng các đơn vị liên quan kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại Công ty TNHH FLECON (KCN Thụy Vân).

Bên cạnh những nội dung thể hiện trong các Văn kiện quan trọng, Đảng ta đã có những Nghị quyết chuyên đề về Công đoàn trong những năm qua như: Nghị quyết số 76-NQ/TW ngày 16/04/1963 của Ban Bí thư về vai trò và nhiệm vụ của công đoàn trong sự nghiệp công nghiệp hóa XHCN và xây dựng CNXH; Nghị quyết số 167-NQ/TW ngày 21/09/1967 của Ban Bí thư về việc tăng cường công tác vận động công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Nghị quyết số 02-NQ/TW đã có những đánh giá khát quát tình hình tổ chức hoạt động Công đoàn Việt Nam sau 35 năm đổi mới đất nước và xác định bối cảnh, điều kiện hoạt động Công đoàn Việt Nam trong thời gian tới. Xác định 05 quan điểm chỉ đạo có tính nguyên tắc định hướng con đường đổi mới của Công đoàn Việt Nam, đồng thời xác định mục tiêu tổng quát trong xây dựng, phát triển Công đoàn Việt Nam trong thời gian tới.

Có thể khẳng định, cùng với việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thì việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết chuyên đề Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới có vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động Công đoàn Việt Nam.

Ý nghĩa việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 02-NQ/TW

Công đoàn các cấp đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên về các dự án luật có liên quan đến CNLĐ. Trong ảnh, các cán bộ công đoàn tỉnh Lâm Đồng tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Thứ nhất, Nghị quyết tạo nền tảng chính trị - pháp lý, nền tảng thực tiễn quyết định sự phát triển của Công đoàn Việt Nam

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng với công đoàn thông qua nhiều phương thức khác nhau, trong đó một trong những phương thức quan trọng là đề ra đường lối, chủ trương và lãnh đạo thể chế hóa đường lối, chủ trương đó thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của cả hệ thống chính trị về xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Nghị quyết là cơ sở chính trị - pháp lý để các cấp uỷ Đảng quán triệt, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; cụ thể hoá, bổ sung các nội dung, chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết vào kế hoạch hằng năm của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Là cơ sở để Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn năm 2012 và các đạo luật có liên quan; Ban Cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về công đoàn như vấn đề thành lập tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở, tài chính công đoàn, bảo đảm công đoàn hoạt động… Đây cũng là cơ sở và yêu cầu với các Ban đảng Trung ương, các Bộ, ngành, đoàn thể và cả hệ thống chính trị phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam, với các cấp công đoàn trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Việc Đảng ban hành Nghị quyết và lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hoá nghị quyết này thành những chủ trương, chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của cả hệ thống chính trị không chỉ thể hiện sự lãnh đạo hiệu quả của Đảng đối với công đoàn mà còn tạo hành lang pháp lý và cơ sở thực tiễn rất quan trọng cho công đoàn hoạt động, bảo đảm thực hiện đầy đủ và tốt nhất quyền công đoàn, bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm của các chủ thể liên quan tới hoạt động công đoàn, là cơ sở quan trọng và quyết định sự phát triển của Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Ý nghĩa việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 02-NQ/TW

Công tác phát triển đảng trong công nhân thời gian qua được các cấp công đoàn quan tâm, chú trọng. Trong ảnh, Xí nghiệp Cơ khí chế biến - Công ty CP Cao su Tân Biên (Tây Ninh) tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới.

Thứ hai, Nghị quyết của Đảng tổng kết và định hướng cho các cấp uỷ Đảng, các cấp công đoàn trong giai đoạn tới

Nghị quyết nhìn nhận những thành tựu, kết quả đạt được, cũng như hạn chế, yếu kém của Công đoàn Việt Nam qua hơn 35 năm đối mới, nhất là từ năm 2008 đến nay, với những bài học, nguyên nhân hết sức sâu sắc. Nghị quyết cũng đồng thời xác định cho Công đoàn Việt Nam phương hướng đúng đắn, mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, quyết định đến hoạt động của Công đoàn Việt Nam. Nêu rõ tình trạng hạn chế, yếu kém hoạt động công đoàn thời gian qua xuất phát cả từ nguyên nhân chủ quan, khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu (nhận thức, trách nhiệm của một số cấp uỷ, chính quyền về công đoàn chưa đầy đủ); việc tham mưu, phối hợp để giải quyết các vấn đề bức xúc, phức tạp liên quan đến công nhân, công đoàn có mặt còn hạn chế (một bộ phận cán bộ công đoàn chậm đổi mới tư duy, năng lực hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu của hoạt động công đoàn trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế).

Trên cơ sở đó, Nghị quyết đã xác định các mục tiêu cụ thể từ nay tới năm 2045, cùng với hệ thống các giải pháp đối mới đồng bộ như: công tác tập hợp, vận động đoàn viên, NLĐ; mô hình tổ chức và đội ngũ cán bộ công đoàn; nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; xây dựng nguồn tài chính; sự lãnh đạo của Đảng; hoàn thiện chính sách, pháp luật; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội với công đoàn.

Ý nghĩa việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 02-NQ/TW

Hội thảo Phương pháp nghiên cứu khoa học về lao động - công đoàn do Viện Công nhân và Công đoàn và FES Hà Nội tổ chức năm 2019.

Thứ ba, Nghị quyết vừa thể hiện sự lãnh đạo của Đảng với công đoàn, vừa thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới sự phát triển của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Trong suốt quá trình hoạt động của mình, Công đoàn Việt Nam luôn được Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện. Điều này không chỉ giúp cho Công đoàn Việt Nam thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, mà còn là sự khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bước vào giai đoạn mới, trước những tác động, cùng với các cơ hội, thách thức đối với hoạt động công đoàn trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, đòi hỏi Công đoàn Việt Nam trước tiên cần thực hiện giải pháp quyết liệt, có tính sống còn là tự nâng cao năng lực và phải thực hiện thật tốt nhiệm vụ trọng tâm đại diện bảo vệ quyền lợi của NLĐ; quan tâm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phúc lợi và những vấn đề sát sườn của NLĐ, để tiếp tục là chỗ dựa tin cậy, thu hút đoàn viên và NLĐ, trở thành tổ chức chính danh thực sự của NLĐ. Muốn vậy, cần quyên tâm thực hiện một “phiên bản đổi mới căn bản 2021” với các gỉai pháp quyết liệt là: (1) tái cấu trúc chức năng, nhiệm vụ; (2) tái cấu trúc tổ chức, bộ máy; (3) tái cấu trúc nhân lực, nguồn lực; (4) thay đổi cách thức hoạt động phù hợp kinh tế thị trường ở Việt Nam, theo đúng với tư cách tổ chức đại diện chính danh NLĐ. Điều này đặt ra đòi hỏi sự nỗ lực của bản thân các cấp công đoàn, của mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn và sự ủng hộ, tạo điều kiện lớn của hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp xây dựng GCCN và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời gian tới.

Ý nghĩa việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 02-NQ/TW

Thời gian gần đây, hoạt động của công đoàn chuyển mạnh sang tập trung thực hiện nhiệm vụ trung tâm là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Trong ảnh, lãnh đạo LĐLĐ thành phố Cao Bằng (Cao Bằng) trao quà, động viên công nhân Công ty TNHH Nga Hải bị tai nạn lao động.

"Xe buýt siêu thị 0 đồng" lăn bánh phục vụ đoàn viên, người lao động

Trong hai ngày đầu triển khai, “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức đã hỗ trợ nhu yếu phẩm ...

Công ty CP Ô tô 1-5 nợ BHXH: Hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý Công ty CP Ô tô 1-5 nợ BHXH: Hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý

Luật pháp quy định hành vi trốn đóng, chậm (nợ) đóng, chiếm dụng tiền đóng đã trích từ tiền lương phần trách nhiệm đóng của ...

Chính sách hỗ trợ NLĐ và DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 triển khai thông thoáng Chính sách hỗ trợ NLĐ và DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 triển khai thông thoáng

Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, chính sách hỗ trợ người dân và ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Bảo đảm an toàn cho các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch

Nghiên cứu - Trao đổi -

Bảo đảm an toàn cho các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch

Sự bùng phát nhanh chóng của đại dịch Covid-19 đã biến các nhân viên y tế (NVYT) trở thành lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến ngăn chặn đại dịch. Do tính chất nghề nghiệp, hàng triệu NVYT đã và đang phải mạo hiểm sức khỏe cũng như sự an toàn của bản thân vì sức khỏe của cộng đồng. Nhận diện những rủi ro và đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ) và sức khỏe nghề nghiệp (SKNN) cho NVYT rất cần được ưu tiên trong giai đoạn hiện nay.

Covid-19 là một bệnh nghề nghiệp - Quan điểm và đề xuất

Nghiên cứu - Trao đổi -

Covid-19 là một bệnh nghề nghiệp - Quan điểm và đề xuất

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã phân loại bệnh nghề nghiệp thành 29 nhóm với hàng trăm bệnh khác nhau. Còn ở Việt Nam, danh mục các loại bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành sau khi lấy ý kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam và tổ chức đại diện người sử dụng lao động. Hiện ở Việt Nam mới có 34 bệnh nghề nghiệp được đưa vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm.

Sự giúp đỡ kịp thời cho doanh nghiệp và người lao động

Nghiên cứu - Trao đổi -

Sự giúp đỡ kịp thời cho doanh nghiệp và người lao động

Ngày 24/8/2021, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ” trên địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người và thời điểm thực hiện tính từ ngày 24/8/2021, thời điểm Quyết định có hiệu lực.

Lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và vai trò của công đoàn

Nghiên cứu - Trao đổi -

Lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và vai trò của công đoàn

Lao động nữ (LĐN) là nhóm lao động đặc thù, ngoài việc chịu điều chỉnh của pháp luật lao động như những NLĐ khác, quyền lợi của LĐN còn được điều chỉnh bởi các quy định riêng. LĐN làm việc tại các KCN, KCX có những đặc điểm riêng về điều kiện làm việc, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, ATVSLĐ, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi…

Hoạt động công đoàn khi Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới*

Nghiên cứu - Trao đổi -

Hoạt động công đoàn khi Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới*

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là một số FTA thế hệ mới, trong đó có các điều khoản về tôn trọng và thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động (TCLĐ) cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Những cam kết tại các văn bản pháp lý quốc tế này đặt ra nhu cầu cấp thiết về hoàn thiện pháp luật quốc gia tiệm cận xu hướng tiến bộ của thế giới để điều chỉnh hài hòa các quan hệ lao động.

Mô hình phù hợp đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Nghiên cứu - Trao đổi -

Mô hình phù hợp đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 31/12/2018, trong số 610.637 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh trên cả nước, có tới 98,1% là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (từ 100 lao động trở xuống). Riêng doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ (từ 10 lao động trở xuống) có 382.444 doanh nghiệp, chiếm 62,6% số doanh nghiệp cả nước.

Đọc thêm

Thực tiễn về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động

Nghiên cứu - Trao đổi -

Thực tiễn về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động

Đối thoại xã hội (ĐTXH) là con đường quan trọng để thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động tại nơi làm việc.

Thực trạng tiền lương, thu nhập, đời sống của người lao động Việt Nam

Nghiên cứu - Trao đổi -

Thực trạng tiền lương, thu nhập, đời sống của người lao động Việt Nam

Tiền lương là điều kiện vật chất để NLĐ sống và hành động. Điều kiện vật chất ngày càng đầy đủ, dư dả sẽ càng giải phóng con người khỏi những lo toan thường nhật. Thị trường lao động ngày càng phát triển, đời sống con người ngày càng lụy vào tiền lương nhiều hơn, và do đó, người ta càng chăm chú tìm những cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) có thể lo được các mức lương khả dĩ hơn.

Phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nghiên cứu - Trao đổi -

Phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới nêu rõ: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh là góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chế độ XHCN”.

Xây dựng giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam vững mạnh

Nghiên cứu - Trao đổi -

Xây dựng giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam vững mạnh

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới khẳng định: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội”. Đây là quan điểm hàng đầu trong việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới, dựa trên cơ sở lý luận sâu sắc và cơ sở thực tiễn sinh động.

Những vấn đề đặt ra đối với tổ chức và hoạt động công đoàn

Nghiên cứu - Trao đổi -

Những vấn đề đặt ra đối với tổ chức và hoạt động công đoàn

92 năm ra đời và phát triển, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị và bảo vệ quyền lợi người lao động (NLĐ). Song, việc thực hiện các cam kết về lao động trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đang đặt ra nhiều thách thức trong tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam.

Xem phiên bản di động